Din - Alt Kategoriler :

İslam Tanrı Eski Türk Dinleri Yahudilik - Musevilik Zerdüştlük Hristiyanlık Manicilik Bahailik Yezidilik Budizm Hinduizm Putperestlik Tufan Taoizm Yecüc MecücBu Kategoriye İçerik Girin. Soru Sorun

İçerikler :

Aden Bahçesi Animizm - Canlıcılık Animizm Dünya Tarihinde Bilinen En Eski İnanç.. Bahailik Budizm Dharma Din Dinci İle Dindar Arasındaki Fark Diğer İnsanl.. Dinin Doğal Tarihi Din Kitlelerin (Toplumların veya Halkın) Afyo.. Dinlerin Listesi Dinler İnsanlığın Ölüme Getirdikleri En Büyük.. Dünyadaki Dinlerin Ortak Özellikleri Nelerdir.. Dürzi - Dürzü Dürzilik Guru Hajiyografi Hinduizm Hristiyanlık - İsevilik Hz. İbrahim İnsanlar Dinlerini Kendileri Seçmezler İslam - İslamiyet - Müslümanlık Jean Jacques Élisée Reclus Karl Marx'ın Din Kitlelerin Afyonudur Sözünün.. Karma Manicilik Mantra Meditasyon Mokşa Nirvana Paganizm Paganizm Bir Din Değildir Paganizm ile Putperestlik Aynı Değildir Put Putperestlik Reenkarnasyon - Ruh Göçü Sabiyyun Samsara Semavî Din Sutra Süleyman Tüm Dinlerin Ortak İnancı Ahiret veya Ölümden.. Ümmet Yahudilik - Musevilik Yezidilik Yoga

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Din

Tanım: Doğaüstü güçlere duyulan inanç ve bu inanca ait kurallar, semboller, tapınma şekilleri ve yöntemlerinin bütünü.

Kavram

Paganizm

Tanım: Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasından önce ortaya çıkmış olan ve tek tanrılı dinlerin kabul etmediği her türlü din ve inanışlara verilen ortak isim. Genel olarak olumsuz anlamda kullanılmaktadır. Bu kavram içine tek tanrılı olmayan bütün çok tanrılı dinler ve diğer inanışlar girer

Kavram

Animizm - Canlıcılık

Tanım: Her nesnenin bir ruhu (şuuru veya bilinci) olduğuna ve doğadaki tüm olayları bir ruhun (şuurun) yönettiğine inanan eski din ve inançlarına verilen ortak isim

Kavram

Semavî Din

Tanım: İslam'da Allah tarafından indirildiğine inanılan Musevilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerine verilen isim. Bazen İlâhi Dinler veya İbrahimî Dinler terimi de kullanılmaktadır. Gökten vahy yoluyla indirildiği için sema (gök) kelimesi kullanılmıştır

Kavram

İslam - İslamiyet - Müslümanlık

Tanım: Tek tanrı inancı (Allah) olan ve Hz Muhammed'in peygamber olduğu, Ortadoğu'da Arap yarımadasında ortaya çıkmış din. İslam kelime anlamıyla "teslimiyet" anlamına gelmektedir ve inananlar için Müslüman ifadesi kullanılır

Kavram

Yahudilik - Musevilik

Tanım: En eski tek tanrılı din kabul edilen Semavî din (veya İbrahimî din). Tanrının Hz İbrahim ile yaptığına inanılan Ahid (sözleşme) ve Musa'ya verdiği emirler esas alınmıştır. Dinin esasları Kutsal kitap Tanah'a (Tevrat (Tora) kutsal kitabın bir bölümüdür) ve Talmud metinlerine dayanır

Kavram

Hristiyanlık - İsevilik

Tanım: Ortadoğu'da ortaya çıkmış, Hz İsa'nın peygamber kabul edildiği, tek tanrılı semavî (İbrahimî) din. Kutsal kitabına Kitab-ı Mukaddes adı verilir ve Eski Ahid (Tevrat ve Zebur'u da içerir) ile Yeni Ahid (İlk dört kitabına İncil adı verilmektedir) bölümlerinden oluşmaktadır

Kavram

Manicilik

Tanım: 3. yüzyılın son yarısında ortaya çıkmış, İranlı Mani tarafından kurulmuş bir din. İyi ve kötünün çatışması ilkesine (Düalist=İkici) dayanan bir dindir. Kendisinden önceki dinlerin ve felsefelerin (Hrsitiyanlık,Zerdüştlük,Budizm) bir brileşimi olarak görülmektedir

Kavram

Bahailik

Tanım: İran’da 1848 yılında Hz. Bahaullah tarafından kurulan , tek tanrılı ve tüm dünya dinlerini birleştirdiğini savunan din

Kavram

Yezidilik

Tanım: Ortadoğu ortaya çıkan, Adiy bin Musafir tarafından kurulduğu söylenen din ve inanç. Bu inançta Azda (Tanrı) sadece Melek Tavus'u yaratmış, evreni ve insanı ise Melek Tavus yaratmıştır. Yezidilik'te Zerdüştlük, Manicilik, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'dan izler görülemebilmektedir

Kavram

Reenkarnasyon - Ruh Göçü

Tanım: Ruhun öldükten sonra başka bir bedene sahip olarak yeniden doğması. Eski dilde "tenasüh" ifadesi kullanılır

Kavram

Karma

Tanım: Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm gibi inançlarda "Eylem","Yapmak","Bir Fiilde Bulunmak" anlamına gelen ifade. Yapılan her eylemin ve düşüncenin daha sonradan yaşamımızı (veya bir sonraki yaşamımızı) etkileyeceği ile ilgili bir kural veya görüş

Kavram

Meditasyon

Tanım: Bir insanın ruhsal sorunlardan (stress, iç sıkıntı, bunalım vb..) kurtulması için yapılan fiziksel ve zihinsel egsersizlere verilen genel isim. Özellikle Hinduizm, Budizm gibi uzak doğu dinlerinden önemli bir tekniktir ve son yıllarda modern toplumlarda da kullanılmaya başlanmıştır

Kavram

Budizm

Tanım: Hindistan'da ortaya çıkan, Siddhartha Gautama (Buda) öğretilerine dayanan, daha çok Güney , Güney Doğu ve Doğu Asya'a da yaygın olan din. Iztıraplardan ve acılardan kurtulmayı ve huzurlu , mutlu olmanın yollarını göstermeyi amaçlamaktadır. Reenkarnasyon , karma ve meditesyon temel kavramları olarak görülebilir

Kavram

Nirvana

Tanım: Hint kökenli doğu dinlerinde (Hinduizm,Budizm vb..) , bir kişinin ihtiraslarından , acılarından ve ızdıraplarından tamamen kurtulduğu son nokta veya son duruma verilen isim. Bu noktaya ulaşılması durumuna "Nirvanaya Ulaşmak" denir

Kavram

Yoga

Tanım: Hindistan'da doğan ve bugün dünyanın bir çok ülkesine yayılan, beden , ruh ve duygular arasında birlik, uyum sağlamak için yapılan zihinsel ve fiziksel aktivitelere (meditasyon fiziksel bir aktivitedir) verilen isim

Kavram

Hinduizm

Tanım: Eski kutsal metinlere (Veda'lar) dayanan , çok farklı akımları içinde barındıran Hindistan'ın en eski dini veya çeşitli dini geleneklerine verilen ortak isim. Tek bir din yerine bir çok dini içinde barındıran bir gelenek olarakta görenler bulunmaktadır. Reenkarnasyon , karma ve yoga temel kavramlar olarak görülebilir

Kavram

Guru

Tanım: Eski Hint dinlerinde öğretici veya uzman anlamına gelen ifade

Kavram

Samsara

Tanım: Hint dinlerinde doğum-yaşam-ölüm ve daha sonra yeniden doğum şeklinde sürekli gerçekleşen süreç

Kavram

Mokşa

Tanım: Hint dinlerinde , bir ruhun ve bilincin, sürekli doğum-yaşam-ölüm ve yeniden doğum döngüsünden kurtulup, aydınlığa ve özgürlüğe kavuşması. Mokşa yerine Mukti ifadesi de kullanılır

Kavram

Dharma

Tanım: Budizm'de Buda'nın öğretilerine verilen isim. Budist olabilmek için sığınılması gereken üç hazineden biri kabul edilmektedir
Tanım: Geleneksel Hindistan dinlerinde (Hindiuzim, Budizm, Jaynizm vb..) ve düşüncesinde geçen temel kavramlardan biri. Evrenin , toplumların ve insanın , fiziksel ve duygusal olarak temelini oluşturan ve yaşamın amacını veren kurallar (doğa yasaları vb..) ve ilkeler (ahlak ilkeleri, adalet vb..). Bu kavram çok sayıda farklı anlamlarda (örneğin "doğa yasaları","yaşam amacı","temel ahlak ilkeleri" gibi) kullanılabilmektedir ve bu nedenle kullanıldığı yere göre anlamlandırmak gerekmektedir

Kavram

Mantra

Tanım: Sanskritçe'de çoğunlukla dua olan hece veya şiir

Kavram

Sutra

Tanım: Hinduizm, Budizm gibi Hint dinlerinde atasözü ve özdeyiş. Atasözleri veya özdeyişlerden oluşan metinlere de Sutra adı kullanılır

Veri

Karl Marx'ın Din Kitlelerin Afyonudur Sözünün Geçtiği Paragraf

Karl Max'ın "Din kitlelerin afyonudur" sözünün geçtiği paragraf aşağıdaki gibidir :
"Din bu dünyanın genel kuramı, geniş kapsamlı özeti, yaygın mantığı, manevi yüceliği, coşkusu, ahlakça onaylanması, görkemli bütünlüğü, avuntu sağlamaya ve haklı kılmaya yarayan evrensel temelidir. İnsanın özünün hayali olarak gerçekleşmesidir, çünkü insanın sahici bir gerçekliği yoktur. Bu nedenle dine karşı savaşım, manevi kokusu din olan bu dünyaya karşı da dolaylı olarak savaşımdır. Din baskı altındaki yaratığın iç geçirmesi, taş yürekli bir dünyanın duygusu ve ruhsuz koşulların ruhudur. Halkın afyonudur. Bu nedenlerle de, halkın hayali mutluluğu olarak dinin kaldırılması, halkın gerçek mutluluğunu istemektir"

Veri

Dinlerin Listesi

Dinlerin ve dinlere ait önemli mezheplerin listesi aşağıdaki gibidir : 

 • Ortadoğu Kökenli Dinler
  • Semavî Dinler
   • Musevilik(Yahudilik)
    • İlgili İnançlar : Yehova'nın Şahitleri , Samirîler
   • Hristiyanlık
    • Mezhepler : Ortodosk , Katolik , Protestan
    • İlgili Mezhepler , tarikatlar veya İnançlar : Anglikanizm , Evanjelizm , Süryanilik, Unitaryenizm, Mormonluk, Adventistler, Kuveykırlar, Presbiteryenler, Cizvitler,
     Kimbanguizm, Metodistlik, Gnostisizm, Bogomiller, Branch Davidians
   • İslam
    • Mezhepler : Sunni , Şii
    • İlgili İnançlar : Dürzilik, Hurufilik
  • Eski İran Dinleri
   • Zerdüştlük - Mazdeizm
   • Manicilik - Manihaizm
    • İlgili İnançlar : Paflikyanlar
   • Bahailik
   • Yezidilik
 • Hint ve Uzak Doğu Dinleri
  • Hinduizm
   • Mezhepler : Vaişnavizm / Vişnuizm , Şivaizm
  • Budizm
   • Mezhepler : Vajrayana, Theravada , Mahayana
  • Çin-Tibet Geleneksel Dinleri
   • Konfüçyüsyanizm
   • Taoizm
  • Şinto
   • İlgili İnançlar : Tenrikyo
  • Ainu
  • Caynacılık (Jainizm, Cainizm veya Caynizm) 
  • Sıkh Dini (Sihizm)
  • Kadıyanilik (Ahmedilik)
 • Orta Asya-Türk Dinleri
  • Gök Tanrı Dini -Tengricilik
  • Şamanizm
 • Şamanist/Animist Dinler
 • Afrika Geneleksel Dinleri
  • Voodoo(Vudu) Dini
  • Ga Dini
  • Dinka Dini
 • Paganist Dinler (Çok Tanrılı Dinler)
 • Diğer Dinler
  • Mandenler - Mandeanizm ( Sabiiler )
  • Cao Dai
  • Farangizm
  • Juche
  • Rastafari Akımı
  • Tinselcilik
  • Tanrının Yolu Topluluğu
  • Raelien Akımı
  • Namba Dini
  • Maori Dini
  • Druidler
  • Eski Mısır Dinleri
  • Panawave Kültü

 


Sav

Dinci İle Dindar Arasındaki Fark Diğer İnsanları Nasıl Değerlendirdiğidir

Dinci İle dindar arasındaki fark diğer insanları nasıl değerlendirdiğidir. Dinci insan diğer insanları kendi dinine inanan veya inanmayan diye ayırırken dindar insan diğer insanları en fazla iyi ve kötü diye ayırır.

Sav

Din Kitlelerin (Toplumların veya Halkın) Afyonudur

Din kitlelerin (toplumların veya halkın) afyonudur

Sav

Paganizm Bir Din Değildir

Paganizm bir din değildir. Tek tanırılı dinlerin gelişinden sonra (özellikle Hristiyanlığın ortaya çıkışından sonra) tek tanrıya inanamayan tüm inanışlara verilen ortak isimdir

Sav

Paganizm ile Putperestlik Aynı Değildir

Paganizm ile Putpersetlik farklı kavramlardır

Sav

Animizm Dünya Tarihinde Bilinen En Eski İnançtır

Animizm dünya tarihinde bilinen en eski inançtır

Sav

Tüm Dinlerin Ortak İnancı Ahiret veya Ölümden Sonrada Yaşayacağımız İnancıdır

Tüm dinlerde ortak olan inanç ahiret inancı veya ölümden sonra da yeniden dirileceğimiz (yani hayatımıza devam edeceğimiz) inancıdır. İnsanlar hayatlarının yok olacağını kabul etmemektedir

Sav

Dinler İnsanlığın Ölüme Getirdikleri En Büyük Psikolojik Savunma Mekanizmasıdır

Dinler insanlığın ölüme getirdikleri en :büyük psikolojik savunma mekanizmasıdır. Dinler sayesinde ölümden sonra bir şekilde yaşamaya devam edecekleri inancı insanı rahatlatır ve mutlu eder

Sav

İnsanlar Dinlerini Kendileri Seçmezler

İnsanlar dinlerini kendileri seçmezler. Eğer öyle olsaydı dünyanın çoğunluğu ya aynı dinden (en iyi din) olur ya da dinler tüm bölgelere eşit dağılırlardı

Kavram

Put

Tanım: Bir inanç veya dinde , kutsal bir varlığı simgelediği düşünülen ve çoğunlukla heykel benzeri nesne
Tanım: Bir inanç veya dinde tapılınan çoğunlukla heykel benzeri nesne

Kavram

Putperestlik

Tanım: Puta tapan veya kutsal simgeleri put olan inanç veya dinlere verilen ortak isim

Kavram

Ümmet

Tanım: Hz. Muhammed'in takipçisi olan ve İslam'a inanan insanların oluşturduğu topluluk, cemaat
Tanım: Bir din, inanç, peygamber etrafında birleşmiş topluluk

Kişi

Hz. İbrahim

MÖ 2. binyılda yaşadığı tahmin edilen, İbrani kökenli din büyüğü veya peygamber

Kavram

Sabiyyun

Tanım: Abbasiler döneminde Harran'da yaşayan , aya ve yıldızlara tapan bir din veya cemaat

Kavram

Dürzilik

Tanım: 11. yy'da İsmailîliyye tarikatından çıkan, Sâbiîlik ve Ezidilik etkisinin görüldüğü, Fatımi Halifesi El-Hakim bi-Emrillah'ı tanrı ve onun veziri Hamza bin Ali bin Ahmed'i peygamber kabul eden, adı Anuştekin ed-Derezi'in adından gelen, reenkarnasyon inancının bulunduğu dini bir topluluk

Kavram

Dürzi - Dürzü

Tanım: Dürzilik inancına sahip olan, Arap kökenli veya sonradan Araplaşmış olan, Lüblan ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir dini topluluk ve etnik grup

Kavram

Hajiyografi

Tanım: Aziz menkıbeleri

Kişi

Süleyman

Hristiyanlık ve Yahudilik'e göre İsrailoğulları hükümdarı, İslam'a göre de hem peygamber hem de hükümdar olarak kabul edilen kişi. Hz. Davûd'un oğludur. Yahudiler'e göre Kudüs'de çok büyük bir tapınak yaptırmıştır. İslam'a göre hayvanlarla konuşabilmekte ve cinleri yönetebilmektedir.

Kavram

Aden Bahçesi

Tanım: İbrahimi dinlerde, Adem ve Havva'nın dünyaya gönderilmeden önce yaşadıkları bahçe

Eser

Dinin Doğal Tarihi

Sahipleri : David Hume
Dinleri karşılaştırmalı olarak inceleyen, dinin insanlara etkisini inceleyen bir felsefe kitabı

Kişi

Jean Jacques Élisée Reclus

1830 ile 1905 arasında yaşamış Fransız coğrafyacı, tarihçi, yazar. La Nouvelle Géographie universelle, la terre et les hommes en önemli eseridir.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir