Türk Tarihi - Alt Kategoriler :

Türk Etkisi ve Katkısı Chou Devleti Hunlar Suvarlar - Sabirler - Sabarlar - Subarlar Göktürk Devleti Avarlar Hazarlar Gazneliler Eyyubiler Selçuklu Devleti Anadolu'nun Türkleşmesi Osmanlı Devleti Türkiye Süleyman Şah Türbesi Hükümdarlık ve İdari Sistem Ergenekon DestanıBu Kategoriye İçerik Girin. Soru Sorun

İçerikler :

Abdullah Cevdet Karlıdağ Açuk Bitig Afet İnan Ahî Ahîlik - Ahîlik Ocağı Ahmet Taşağıl Blog Sitesi Altınorda Altınorda Hanları Listesi A Resource for Turkic and Jewish History in R.. Astrahan Hanları Listesi Astrahan Hanlığı Atlantisliler Sümerler Etrüskler Türk Mü? Barsiller Baybars - El-Melik el-Zahir Rukneddin Baybars.. Budun - Bodun Bulgarlar Chou-shu Çağatay Hanları Listesi Çağatay Hanlığı Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri Elbistan Savaşı En Az M.Ö 3500 Yıllarında Türkiye'nin Doğu Bö.. Eskiçağda Türkler Eski Türklerde Toplum Yapısı Eski Türk Tarihi Araştırmalarında Eski Yunan .. Eski Türk Tarihi İçin Çin Kaynakları En Öneml.. Güncel Bilgi Platformu - Sizinicin.ORG - heps.. İl İlhanlı Hanları Listesi İlhanlılar İsmail Gaspıralı Janos Eckmann Kazan Hanları Listesi Kazan Hanlığı Kırım Hanları Listesi Kırım Hanlığı Mayatepek Raporları Türk Tarih Tezi ve Mu Kıt.. Mirza Feth Ali Ahundzade Nogay Hanlığı Nureddin Sufi - Nûre Sûfî - Nur Sofu Oguş Oğuzlar (Türkmenler) Oniki Hayvanlı Takvim Ötüken Dergi Özbek Polat Kaya - The Ancient Turanians Progenitor.. Proto Türk - Ön Türk Reha Oğuz Türkkan Sâhib-Dîvân Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti Selçuklular Zamanında Türkiye Sibir Hanlığı Son Devrin Din Mazlumları Sui-shu Şahabettin (Şihabettin) Mercani Tarih boyunca kurulan "Türk Devletleri" sizce.. Tarih Tarih Tarihte Eklemeli Dil Kullananlara Ortak Bir İ.. Tibor Halasi-Kun Turan Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Türk'lerin Anavatanı ve Dili İle İlgili Türk Bitig Türkçe Tarih - Türk ve Ön Türk Tarihi Türk Devleti Türk Dünyaları Araştırma Vakfı Türk-İslam Medeniyeti Türk Kavramı Üzerine Türk kökenleri Türkler En Az M.Ö 3500 Yıl Öncesinde Türkiye'.. Türklerin Anayurdu Başkırdistan'dır Türk Tarihi Araştırmaları | Tarih Türklerle b.. Türk Tarihi İle İlgili Bilimsel Makaleler Türk Tarihinin Ana Hatları Türk Tarih Tezi Türk Tarih Tezinin Görüşleri Urug Usul-i Cedid - Cedid Okulları Wu-sun Yuan Hanedanı Hanları Listesi

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Oniki Hayvanlı Takvim

Tanım: Asya'da (Özellikle Çin'de) ve eski Türklerde kullanılan , her hayvanın bir yılı gösterdiği 12 hayvanlı takvim. 12 hayvanın toplam 12 seneyi göstermesinden dolayı Oniki Senelik Takvim adı da verilmektedir. Hayvanlar sırası ile Fare, Öküz, Pars, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun, Maymun, Tavuk, Köpek, Domuz'dur

Sav

Türklerin Anayurdu Başkırdistan'dır

Türklerin ana yurdu Altay Dağları değil bugünkü Başkırdistan'ın bulunduğu bölgedir.

Blog

Türk Kavramı Üzerine

Türkler ırk olarak bugün Mongoloid diye adlandırılan Moğol-Tunguz-Mançu-Kore-Japon'ların oluşturduğu ırk'a mensupturlar

İlk Türk ırkı çekik gözlü , siyah-kahverengi gözlü , düz siyah saçlı, elmacık kemikleri çıkık olan bir ırktır. Moğol-Tunguz-Mançu-Kore-Japon ırklarına benzemektedir. Zaten bu milletlerin hepsinin dilleri eklemeli dildir. Hem fiziki benzerlikleri, hem benzer bir coğrafyada yaşamaları , hem de dillerinin eklemeli diller olması bu milletlerin ortak bir atadan türediği sonucu çıkarmaktadır. Hatta bu gruba Amerika Kızılderilileri  , Eskimo'ları , Macarlar vs.. dahil etmek gerekir. 

 

Türkler ırk olarak mongoloid bir ırka mensup olduğunu nedense bazı insanlar bir türlü kabul etmek istememektedir.  Kendileri beyaz ırk görüp , sarı ırk olmak istemiyorlar. Halbuki sarı ırk diye bir ırk yoktur ve Türk'ler beyaz ırktır ancak mongoloid bir ırktır. Diğer beyaz ırk olan Kafkas-Avrupa denilen beyaz ırk değildir. 

 

Türk (ve Macarlarında) ırkının Moğol, Kore, Japon vs.. ırklarından bir farkı vardır.  Türkler tarihin en başından beri bilmem kaç bin yıldır Hint-Avrupa ve Kafkas ırkları ile sürekli karışmıştır. Bunun belirtisi olarak Kuzey-Doğu'dan , Güney-Batı'ya doğru Mongoloid özellikler azalır ,  Hint-Avrupa ve Kafkas ırk özellikleri artmaya başlar. Bunu Türk topluluklarını incelerseniz rahatlıkla görebilirsiniz. Azeri ve Türkiye Türklerine gelindiğinde çekik gözlülük neredeyse kalmaz ve melez bir ırk özelliği artar. Bunu sadece Azeri ve Türkiye Türkleri için geçerli olduğunu düşünmemek lazım. Özbek ve Türkmenistan'daki Türkmenler ile Kazak ve Kırgız'ları incelerseniz onlarda bile farklılık vardır. Sonuç olarak bugün saf bir Türk ırkı ancak Sibirya'da yaşayan Türk grupları olabilir. Bunun dışında bir Türk ırkından sözedemeyiz. Bunun yerine Türkçe konuşan az veya çok melezleşmiş Türklerden sözedebiliriz. Türk tanımını bir ırktan çok Türkçe konuşan tüm topluluklardır şeklinde tanımlamak daha doğru olacaktır. 

 

Melez olmak utanılacak bir durum değildir. Irk ile millet kavramını birbirinden ayıramayan insanlar ırkçı durumuna düşerler. Dünyada ırkçı olması mümkün olmayan üç-beş millet varsa o da Türklerdir. Çünkü melezleşme çok fazladır. Ve bu bir anda değil on binlerce yıl sürmüştür. 

Türkler bir ırk değildir ancak çok farkı yerlerde , çok farklı zamanlarda yaşamalarına rağmen bazı bazı özellikler gösterirler.  "Türklerin Tarihi Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl " kitabında Jean-Paul Roux,  bugünkü veya tarihteki tüm Türk topluluklarında genel özellikleri şu şekilde belirtmiştir :

 

"maddi ve manevi sağlamlık , yüksek onur , verilen söze sadık kalmak , ihanet edenlere karşı acımamazlık , ırkçılıktan uzak oluş , vurgulu bir askeri anlayış ve buna uygun eylemler , gözü peklik, savaşanlar arası dayanışma , üste kesin itaat , kendisinin ve başkasının yaşamını hiçe saymak , idarecilik ve muhasebe anlayışı , arşivleme becerisi , toplumsal sınıflar çok güçlü bir biçimde yapılandırılmış olmakla birlikte aralarında geçiş yapma kolaylığı , bilim ve sanat sevgisi , büyük mimarlık başarıları , İslamiyetin ancak çok yavaş bir süreçle yokedebildiği kadınların toplum içindeki şaşırtıcı sağlam konumları , din alanında bitmek tükenmek bilmeyen bir merak ve ibadet yerlerini örgütleme çabası, hoşgörü , tasavvuf merakı ve bir tür alaycı kuşkuculuk." 


Ayrıca yukarıdaki özellikleri Türkçenin özellikleri olduğunu ve zihniyetin dilin yansıması olduğu belirtmiştir. 

 


Blog

Türk kökenleri

Türklerin prototipi

Son yarım yüzyıl içinde yapılan antropolojik incelemeler Türkler'in beyaz ırtan olduğunu göstermiştir. Türkler, dört büyük beyaz ırk gurubundan biri olan Europid gurubunun Turanid kolundandırlar. Kafatası yapısı brakisefal (geniş kafalı) olan Türkler'in, kendilerini başka ırklardan ayıran antropolojik özellikleri vardır. Özellikle Orta Asya'da MÖ 3. binden kalmış kurganlardan çıkarılan iskeletlerden ve yapılan çeşitli araştırmalardan anlaşıldığına göre Türkler brakisefal, savaşçı ve beyaz bir ırk olan Andronovo İnsanları'nın (Andronovo İnsanı = Türk Irkı) soyundan gelirler.

Antropologların araştırmalarına göre Andronovo Irkı'nın özellikleri şunlardır: 

Koyu renk saç, buğday rengi ten (hafif esmere çalan beyaz ten), brakisefal kafa, orta boy, değirmi yüz, badem göz (mongoloid özellik taşımayan ama avrupa ırklarındaki gibi de büyük ve yayvan olmayan hafif çekiğimsi göz).

Anav, Batı Türkistan'da Aşkabad'ın (Türkmenistan) yakınında bulunan küçük bir kenttir. Anav Kültürü, adını bu küçük Anav kentinden alır. Anav'da yapılan kazılarda, MÖ 4500 yıllarına değin uzanan kalıntılar bulunmuştur. Orta Asya'nın en eski kültürü, Anav Kültürü'dür. Bu dönem insanlarının tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, dokuma, seramik, madenden araçlar ve süs eşyaları yaptıkları anlaşılmıştır. Anav insanları koyun, keçi, sığır, deve, köpek gibi hayvanları da besliyorlardı. 

Anav Kültürü, kimi Türkbilimciler tarafından Proto Türk (Ön Türkler, İlk Türkler) kültürü ile ilişkili olarak kabul edilir. . Anav kalıntılarında ele geçen yakılmış cesetlerin kafataslarının brakisefal olmasını da -Anav'ın Proto Türkler'le olan ilgisi bakımından- belirtmek gerekir. 


Sav

Tarihte Eklemeli Dil Kullananlara Ortak Bir İsim Verilmelidir

Tarihte eklemeli dil kullanan Sümer, Ettürks, Hatti , Elam, Fin, Macar , Türk , Moğol, Kore , Japon gruplarına ortak ve genel bir isim verilmelidir

Manifesto

Türk'lerin Anavatanı ve Dili İle İlgili

Türkler'in anavatanı Altay dağları veya Sibirya değil Ortadoğu, Anadolu ve İran'ın kuzey bölgeleridir

Türk'lerin anavatanın Altay dağları veya Sibirya olduğu tezleri artık çökmüştür. Çöküş sebeleri aşağıdaki gibidir : 

 • Sümerce ile Türkçe'nin ilişkisi ve Sümerce'de çok sayıda Türkçe kelime tespit edilmiştir. Bu nedenle Türklerin ve Türkçe'nin anavatanı Sümerler'in yaşadıkları bölgelere yakın olmalıdır
 • Türkçe'nin Moğol ve Tunguz dillerinden daha çok Macarca (Ugor) dillerine yakındır. Moğol ve Tunguzca ile Türkçe en temel kelimelerde bile ortak değildir (ben-sen gibi zamirler, sayılar, organ ve uzuv adları vb..). Bu nedenle Türk'ler ile Macar'ların anavatanı birbirlerine yakın olmalıdır
 • Tarihin eski dönemlerinden beri Ortadoğu , Anadolu ve İran kuzey veya kuzey doğu bölgelerinde Türkler ile ilişkili veya akraba olan haklar ve devletler yaşadığı ispatlanmıştır. Bu topluluklar Mitanniler, Hurri'lerin (Hititlere medeniyeti öğretmiştir) , Urartular'ın, Elam'ların , Kassi, Kutti, Lulubi, Sumerler gibi topluluklardır. Bu nedenle Turk'lerin anavatanı bu toplumlara yakın veya aynı yerler olmalıdır
 • Türkçe'de öz be öz Türkçe olan kelimelerde Türklerin tarım yaptıkları, sulak ve ormanlık , bazen soğuk olan bir arazide yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle Anavatan Altay dağları ve Sibirya olamaz. Türkçe kelimeler : Tarım kelimeleri (arpa,buğday,darı,tarla,saban,orak), ağaç isimleri (kavak, akkavak, meşe, kayın, çam, serv, dişbudak, kızılağaç), hem soğuk hem de sulak ve de ormalık alanlar ile ilgili kelimeler (kar, dolu, buz, yağmak, yağmur, kasırga, boran, tipi; öz, yar, yazı, çayır, kum, bataklık, ırmak, göl; dağ, kır, korum(kayalık), kaya, orman, yıl, bük; geyik, elik, buğu, sığın, bungak, ıvık, yegeren; eşek, domuz, dağ keçici, sincap, tavşan, samur, kunduz, tilki, arslan, kaplan, pars)

Yeni Türk Anavatanı ve Dili Tezi aşağıdaki görüşlerii öne sürer :

 • Türklerin anavatanı Ortadoğu, Anadolu ve İran'ın kuzey bölgelerine yakın olmalıdır
 • Türkler ile eklemeli dil kullananların ataları ortaktır ve tarihin en eski dönemlerinden beri bu topluluklar ile Türkler ilişki içinde olmuşlardır. Eklemeli dil kullanan , ataları ortak olan ve kültürleri ortak bir kaynaktan çıkmış olan topluluklar şunlardır : Sumer, Etrüks, Hurri, Mitanni, Subar, Urartu, Elam, Kassi , Kutti , Etrüks, Fin-Ugor, Eskimo, Macar, Türk, Amerika Kızılderilileri, Moğol, Kore , Japon
 • Ortadoğu, Anadolu ve İran'da ilk uygarlığı eklemeli dil kullanan bu topluluklar kurmuşlardır. Daha sonradan Sami kökenli halklar gelmişler , en sonda Hint-Avrupa kökenli halklar bu bölgelere gelmişlerdir
 • Bugün yaşayan diller arasında en eski yazılı kaynaklarda (Sümerce içinde) geçen dil Türkçedir. Bu nedenle Türkçe'nin kökeni Ortadoğu ,Anadolu ve İran'ın kuzey bölgelerinde aranmalıdır


Kavram

Oguş

Tanım: Eski Türkçe'de aile anlamına gelen kelime

Kavram

Urug

Tanım: Eski Türklerde sülale veya aileler birliği anlamına gelen kelime

Kavram

İl

Tanım: Eski Türkçede bodunların (boyların birliği) birleşmesi ile kurulan devlet

Veri

Eski Türklerde Toplum Yapısı

Eski Türklerde örgütlenme yapısı küçükten büyüye aşağıdaki gibidir : 

 • Aile (Oguş)
 • Aileler Birliği - Sülale (Urug)
 • Boy - Bod (Kabile)
 • Bodun - Budun (Boylar Birliği)
 • İl (Budunların Birliği - Devlet)

 


Kavram

Türk Devleti

Tanım: Türk'lerin kurduğu veya devlet kadrolarının çoğunluğunu Türk'lerin oluşturduğu devlet

Kavram

Özbek

Tanım: Özbekistan ve Orta Asya'da yaşayan, Karluk (veya Çağatay) dil grubuna ait Özbekçe'yi konuşan ve Orta Asya'da nüfusu en kalabalık olan Türk topluluğu

Sav

Türkler En Az M.Ö 3500 Yıl Öncesinde Türkiye'nin Doğu Bölgelerinde Yaşamaktaydılar

Türkler en az M.Ö 3500 yıl öncesinde Türkiye'nin doğu bölgelerinde (Mezopatamya'nın kuzey doğu tarafları , Fırat ve Dicle havzası) yaşamaktaydılar

Sav

En Az M.Ö 3500 Yıllarında Türkiye'nin Doğu Bölgelerinde Türkçe Konuşulmaktaydı

En az M.Ö 3500 yıllarında Türkiye'nin doğu bölgelerinde (Mezopatamya'nın kuzey doğu tarafları , Fırat ve Dicle havzası) Türkçe konuşulmaktaydı

Eser

Oğuzlar (Türkmenler)

Sahipleri : Faruk Sümer
Oğuzlar konusunda uzman olan Faruk Sümer'in, Oğuzlar (Türkmenler) tarihini anlattığı kitabı

Eser

Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti

Sahipleri : Osman Turan
Selçuklu tarihi konusunda uzman olan Osman Turan'ın Selçukluların genel tarihini anlattığı kitabı

Eser

Selçuklular Zamanında Türkiye

Sahipleri : Osman Turan
Selçuklular konusunda uzman Osman Turan'ın, Selçukluların Anadolu'daki tarihini, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini ve hikayesini anlatan tarik kitabı

Kavram

Usul-i Cedid - Cedid Okulları

Tanım: Gaspıralı İsmail'in başlattığı, Kırım, Azerbaycan , Rusya ve Osmanlı'da eğitim ve öğretimde yenileşme (eski tarz usullerin bırakılıp modern yöntemlerin uygulanması) çalışmalarını belirten terim

Kişi

İsmail Gaspıralı

1851 ile 1914 arasında yaşamış, Kırım Tatarı eğitimci ve siyaset adamı. Eğitim ve öğretimde yenileşme çalışmalarını (usul-u cedid veya cedid okulları) başlatan kişidir

Kavram

Budun - Bodun

Tanım: Eski Türkçe'de (Örneğin Orhun Yazıtlarında sık sık geçmektedir) boylardan oluşmuş bütün kabile, halk anlamında kullanılan kelime

Kavram

Türk-İslam Medeniyeti

Tanım: İslamı kabul etmiş Türklerin oluşturduğu, Türk ve İslam medeniyetinin etkilerini taşıyan medeniyet, uygarlık

Kavram

İlhanlılar

Tanım: 1256'da , Hülagu (Cengiz Han'ın oğlu Tuluy'un oğludur) tarafından merkezi Moğolistan'da bulunan Moğol İmparatorluğundan ayrı olarak İran'da kurulan Moğol devleti. Toprakları İran, Afganistan, Güneybatı Orta Asya, Azerbaycan, Irak , Kuzey Suriye, Anadolu bölgelerine kadar yayılmıştır. 1335'de Ebu Said Bahadır Han'ın ölmesinden sonra İlhanlı tahtı sembolik olarak bir süre daha devam etmiş ve sonra (1357) tarihe karışmıştır

Kavram

Altınorda

Tanım: 1242'de Batu Han tarafından kurulan , merkezi Moğolistan'da bulunan Moğol İmparatorluğundan ayrılan, Moğol devleti. Daha sonra Türkleşmiş ve Türk devleti haline gelmiştir. Altınorda devleti içinden Kazan Hanlığı, Astrahan Hanlığı, Nogay Hanlığı , Sibir Hanlığı, Kırım Hanlığı gibi hanlıklar kurulmuştur

Kavram

Çağatay Hanlığı

Tanım: 1227'de Çağatay Han (Cengiz Han'ın oğlu) tarafından kurulan, merkezi Moğolistan'da bulunan Moğol İmparatorluğundan ayrılan ve 1370 yılına kadar Orta Asya'da hüküm süren hanlık. Çağatay Han sülalesi ise 17. yy'a kadar devam etmiştir

Veri

İlhanlı Hanları Listesi

İlhanlı Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Hülagû Han 1256 - 1265
Abaka Han 1265 - 1282
Ahmet Teküder Han 1282 - 1284
Argun Han 1284 - 1291
Gayhatu Han 1291 - 1295
Baydu Han 1295
Gazan Mahmud Han 1295-1304
Muhammed Hüdabende (Olcaytu) 1304-1316
Ebu Said Bahadır 1316-1335
Ebu Said Bahadır'dan sonra İlhanlı Devletinin tahtı sembolik devam etmiştir
Arpa 1335-1336
Musa 1336-1337
Muhammed 1336-1338
Satı Hatun 1338-1339
Süleyman 1339-1345
Cihan Timur 1339–1340
Anuşirvan 1343–1356
II. Gazan Hana 1356–1357
Tagay Timur 1338–1353

 


Veri

Altınorda Hanları Listesi

Altınorda Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Batu 1240–1255
Sartak 1255–56
Ulakçı 1257
Berke 1257–1266
Mengü Temür 1266–1282
Tuta Mengü(Tuda Mengü) (Emir Nogay Devleti Yönetmektedir) 1282—1287
Teleboğa (Tula Buka) (Emir Nogay Devleti Yönetmektedir) 1287—1291
Tokta 1291—1312
Özbek Han (Gıyaseddin Muhammet) 1312—1341
Tinibey (Tinibek) 1341-1342
Canibey (Canibek) 1342—1357
Berdibey (Berdibek) (Berdibek ölümüyle Batu Han sülalesi sona ermiştir) 1357—1360
Taht Kavgaları Dönemi (1360-1380 Arası 14 Farklı Han Tahta Geçmiştir)
Emir Mamay Mirza Hakimiyeti (1367-1380)
Toktamış Han 1379–1397
Timur Kutluk 1397–1399
Emir Edige Mirza Hakimiyeti (1397-1412)
Şadi Bey 1399-1407
Pulat Bey 1407-1410
Timur Han 1410–1412
Celaleddin 1411–1412
Kerim Berdi 1412–1414
Kebek Han 1414
Çokra Han 1414–1417
Cabbar Berdi 1417–1419
Derviş Han (Emir Edigu Kontrolünde) 1419
Kader Berdi 1419
Hacı Muhammed 1419
Uluğ Muhammed 1419–1421
Devlet Berdi 1419–1421
Barak Han 1421–1427
Uluğ Muhammed 1428–1433
Şeyh Ahmet 1433–1435
Küçük Muhammed 1435–1459

 


Veri

Çağatay Hanları Listesi

Çağatay Hanları aşağıdaki gibidir :

AD   TAHT ZAMANI 
Çağatay Han 1226–1242
Kara Hülagû 1242–1246
Yesü Möngke 1246–1252
Kara Hülagû (İkinci Kez) 1252
Mübarek Şah 1252–1260
Algu 1260–1266
Mübarek Şah (İkinci Kez) 1266
Gıyasettin Barak 1266–1270
Kaydu (Moğolistan'daki Moğol Hanı) Hakimiyeti (1270 ile 1301 arasında)
Negübeg 1270–1272
Buga Temür 1272–1282
Yesü Duva 1282–1307
Könçek 1306–1308
Taligu 1308–1309
Kebek 1309–1310
Esen Buga 1310–1318
Kebek (İkinci Kez) 1318–1325
Elcidigi 1325–1329
Duva Temür 1326
Alaaddin Tarmaşirin 1326-1334
Alaaddin Tarmaşirin'den Sonra Tahtın Oteritesi Kalmamıştır
Buzan 1334–1335
Çangşi 1335–1338
Yesün Temür 1338–1342
Ali Sultan 1342
Muhammed 1342–1343
Kazan 1342–1343
Ülke Batı ve Doğu Çağatay Hanlığı Olarak Bölünmüş ve Daha Sonra Farklı Hanlıklar Ortaya Çıkmıştır

 


Veri

Yuan Hanedanı Hanları Listesi

Yuan Hanedanı Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Kubilay Han 1226–1242
Temür Olcaytu 1294–1307
Kayşan Küyük 1307–1311
Ayurbarwada 1311-1320
Şidebala 1320–1323
Yesün Temür 1323-1328
Arigiba 1328
Tok Temür 1328–1329
Koşila 1329
Koşila 1329
Tok Temür (İkinci Kez) 1329–1332
Irinjibar 1332
Togan Temür 1333–1370
Yuan Hanedanlığı Çin'den Kovulmasından Sonra Kuzey Yuan Hanedanlığı Olarak Moğolistan'da Devam Etmiştir

 


Kavram

Kazan Hanlığı

Tanım: Altınorda devletinin dağılmasından sonra, Kazan merkezinde Uluğ Muhammed Han tarafından 1438'de kurulan hanlık. 1521'de Kırım Hanlığı tarafından ele geçirilmiş ve Kırım'dan yönetilmiştir. 1552'de Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Kavram

Astrahan Hanlığı

Tanım: Altınorda devletinin dağılmasından sonra, Astrahan ve çevresinde Kasım Han tarafından 1466'da kurulan hanlık. 1557 yılında Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Kavram

Nogay Hanlığı

Tanım: 1392 yılında, Hazar denizinin kuzeydoğu bölgelerinde (dest-i kıpçak) , bir Mangıt beyi olan Edigu tarafından kurulan hanedanlık. 1634 yılında Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Kavram

Sibir Hanlığı

Tanım: 1490 yılında Sibirya'da kurulan, Türk-Moğol hanlığı. 1598 yılında Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Kavram

Kırım Hanlığı

Tanım: 1441-1783 arasında Kırım ve çevresinde hüküm sürmüş Tatar hanlığı. 1783'de Çarlık Rusya tarafından ortadan kaldırılmıştır

Veri

Kazan Hanları Listesi

Kazan Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Uluğ Muhammed Han 1438-1446
Mahmut Han 1445–1466
Halil Han 1466–1467
İbrahim Han 1467-1479
İlham Ali Han 1479–1484
Muhammed Emin Han 1484–1485
İlham Ali Han (2. Kez) 1485–1487
Muhammed Emin Han (2. Kez) 1487–1495
Mamuk Han 1495–1496
Abdullatif Han 1496–1502
Muhammed Emin Han (3. Kez) 1502-1518
Şah Ali Han 1518-1521
Sahip Giray Han 1521-1525
Safa Giray Han 1525-1532
Can Ali Han 1532–1535
Safa Giray Han (2. Kez) 1535–1546
Şah Ali Han (2. Kez) 1546
Safa Giray Han (3. Kez) 1546-1549
Ödemiş Giray Han 1549–1551
Şah Ali Han (3. Kez) 1551–1552
Yadigar Muhammet Han 1552

 


Veri

Astrahan Hanları Listesi

Astrahan Hanları aşağıdaki gibidir : 

AD   TAHT ZAMANI 
Kasım Han (I. Kasım) 1466–1490
Abdülkerim 1490–1504
Kasım Han (II. Kasım) 1504–1532
Ak Kebek 1532–1534
Abdurrahman 1534–1538
Şeyh Haydar 1538–1541
Ak Kebek (2. Kez) 1541–1544
Yağmurçi 1544–1554
Derviş Ali 1554–1557

 


Veri

Kırım Hanları Listesi

Kırım Hanları aşağıdaki gibidir :

 

AD   TAHT ZAMANI 
Hacı Giray (I. Hacı Giray) 1441–1466
Haydar 1456
Hacı Giray (I. Hacı Giray) (2. Kez) 1456-1466
Nur Devlet ile I. Mengli Giray Arasında Taht Kavgaları Dönemi
Nur Devlet 1466–1467
I. Mengli Giray 1467
Nur Devlet (İkinci Kez) 1467–1469
I. Mengli Giray (İkinci Kez) 1469–1475
Haydar 1475
Nur Devlet (Üçüncü Kez) 1475–1476
Hanedanlığın Gücünün Bulunmadığı Dönem (1476–1478)
I. Mengli Giray (Üçüncü Kez) 1478-1515
I. Mehmed Giray 1515–1523
I. Gazi Giray 1523-1524
I. Saadet Giray 1524-1532
I. İslam Giray 1532
I. Sahib Giray 1532-1551
I. Devlet Giray 1551-1577
II. Mehmed Giray 1577-1584
II. Saadet Giray 1584
II. İslam Giray 1584-1588
II. Gazi Giray 1588-1596
I. Fetih Giray 1596
II. Gazi Giray (İkinci Kez) 1596-1607
Toktamış Giray 1607-1608
I. Selamet Giray 1608-1610
Canibek Giray 1610-1623
III. Mehmed Giray 1623-1628
Canibek Giray (İkinci Kez) 1628-1635
İnayet Giray 1635-1637
I. Bahadır Giray 1637-1641
IV. Mehmed Giray 1641-1644
III. İslam Giray 1644-1654
IV. Mehmed Giray (İkinci Kez) 1654-1666
Adil Giray 1666-1671
I. Selim Giray 1671-1678
Murad Giray 1678-1683
II. Hacı Giray 1683-1684
I. Selim Giray (İkinci Kez) 1684-1691
III. Saadet Giray 1691
Sefa Giray 1691-1692
I. Selim Giray (Üçüncü Kez) 1692-1699
II. Devlet Giray 1699–1702
I. Selim Giray (4. Kez) 1702–1704
III. Gazi Giray 1704-1707
I. Kaplan Giray 1707-1708
II. Devlet Giray 1709-1713
I. Kaplan Giray (İkinci Kez) 1713-1715
III. Devlet Giray 1716-1717
IV. Saadet Giray 1717-1724
II. Mengli Giray 1724-1730
I. Kaplan Giray(Üçüncü Kez) 1730-1736
II. Fetih Giray 1736-1737
II. Megli Giray 1737-1740 (İkinci Kez)
II. Selamet Giray 1740-1743
II. Selim Giray 1743-1748
Arslan Giray 1748-1756
Halim Giray 1756-1758
Kırım Giray 1758-1764
III. Selim Giray 1765-1767
Arslan Giray (İkinci Kez) 1767
Maksud Giray 1767-1768
Kırım Giray 1768-1769
IV. Devlet Giray 1769-1770
II. Kaplan Giray 1770
III. Selim Giray (İkinci Kez) 1770-1771
II. Sahib Giray 1771-1775
IV. Devlet Giray (İkinci Kez) 1775-1777
Şahin Giray 1777-1782
II. Bahadır Giray 1782
Şahin Giray 1782-1783
Rus Çarlığı Dönemi Taht Semboliktir
Şahbaz Giray 1787-1789
Baht Giray 1789-1792

 


Kişi

Baybars - El-Melik el-Zahir Rukneddin Baybars el-Bundukdarî

1223 ile 1277 arasında yaşamış, Mısır, Suriye'yi yöneten, Kıpçak Türk'ü olan Memlük sultanı. 1260'da Ayn Calut savaşında İlhanlıları yenen orduda büyük başarı göstermiş ardından Sultan Kutuz'u öldürterek Memluk sultanı olmuştur. İlhanlılara ve Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapmıştır

Kavram

Elbistan Savaşı

Tanım: 15 Nisan 1277 yılında Memlük devletiyle İlhanlılar arasında Elbistan ovasında gerçekleşen ve Memluk devletinin galibiyetiyle sonuçlanan savaş

Kavram

Nureddin Sufi - Nûre Sûfî - Nur Sofu

Tanım: 1230-31 ile 1255 arasında yaşadığı tahmin edilen, Karamanoğulları beyliğinin kurucusu olan Karaman beyi

Kavram

Sâhib-Dîvân

Tanım: İlhanlılar, Akkoyunlular , Karakoyunlu devletlerinde vezir (devlet işlerini yöneten en büyük devlet adamı) görevi gören devlet adamlarına verilen isim

Kavram

Ahîlik - Ahîlik Ocağı

Tanım: Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı döneminde devam eden, Ahi Evran (Evren) tarafından ( Hacı Bektaş-ı Veli'in tavsiyesi ve desteği olduğu söylenmektedir) kurulan ve bazı dini özellikler de içeren esnaf (ticaretle uğraşanlar, sanatçı, zanaatkar vb..) teşkilatı

Kavram

Ahî

Tanım: Ahîlik (Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki bir çeşit esnaf odası) ocağından olan kişi

Kişi

Mirza Feth Ali Ahundzade

1812 ile 1878 arasında yaşamış, Azeri tiyatro yazarı , edebiyatçı ve aydın

Kişi

Şahabettin (Şihabettin) Mercani

1818 ile 1889 arasında yaşamış, tarihçi , din uzmanı, eğitimci Tatar aydını. Usul-i cedit (ceditçilik) adı verilen yenileşme çalışmalarının öncülerinden biridir

Kişi

Abdullah Cevdet Karlıdağ

1869 ile 1932 yılları arasında yaşamış, tip adamı, düşünür, şair, çevirmen ve yazar. İttihad-i Osmani Cemiyetinin kurucularından biridir ve Batı tarzında moderleşmeyi savunmuştur

Kavram

Turan

Tanım: Eski İran'lılar tarafından, İran'ın doğu ve kuzey bölgelerinden başlayan , genellikle İran hükümdarlarıyla savaşan hükümdarların bulunduğu topraklara verilen ad. Bu ad daha sonra Türklerin yaşadığı ülke anlamında da kullanılmıştır

Kavram

Bulgarlar

Tanım: 5. ve 7. yy'lar arasında Karadenizin Kuzeyi ve Doğu Avrupa'da etkili olmuş bir Türk topluluğu. Bugün bir slav toplumu olan Bulgar'ların adı bu Türk boyundan gelmektedir

Kavram

Barsiller

Tanım: 5. ve 8. yy arasında, Kuzey Dağıstan bölgelerinde yaşayan bir Bulgar Türk topluluğu

Kavram

Chou-shu

Tanım: Çin'de Chou hanedanı döneminde (yaklaşık 386-581) tutulan arşiv kayıtları. Türkler hakkında önemli bilgiler de vermektedir

Kavram

Sui-shu

Tanım: Çin'de Sui hanedanı döneminde (yaklaşık 581-617) tutulan arşiv kayıtları. Türkler hakkında önemli bilgiler de vermektedir

Eser

Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri

Sahipleri : Liu Mau Tsai
Çin kaynaklarında Türklerle ilgili geçen bölümlerin derlendiği ve sunulduğu bir tarih eseri

Sav

Eski Türk Tarihi İçin Çin Kaynakları En Önemli Kaynaklardır

Eski Türk tarihi için Çin kaynakları en önemli kaynaklardır

Sav

Eski Türk Tarihi Araştırmalarında Eski Yunan ve Latin Kaynakları Yeterli Derecede Araştırılmamaktadır

Eski Türk Tarihi araştırmalarında Eski Yunan ve Latin kaynakları yeterli derecede araştırılmamaktadır. Bu, Türk'lerin Sibirya'nın en doğusundan geldiği şeklinde bir ön yargıdan kaynaklanmaktadır

Eser

Mayatepek Raporları Türk Tarih Tezi ve Mu Kıtası

Sahipleri : Kemal Şenoğlu
Meksika Maslahatgüzarı Tahsin Mayatepek tarafından Atatürk'e sunulan , Türk Tarih Tezi ve Mu kıtası ile ilgili rapordan oluşan kitap

Eser

Eskiçağda Türkler

Sahipleri : Ekrem Memiş
Hunlar öncesinde Türklerin tarihi hakkında bilgi veren bir kitap

Kaynak

Açuk Bitig

Türk dili, tarihi, sanatı ve mitolojisi konularında yazılar yayımlayan bir internet sitesi

Kaynak

Türk Bitig

Eski Türk yazılarıyla ilgili İngilizce, Rusça ve Kazakça bir web sitesi

Kaynak

Türk Dünyaları Araştırma Vakfı

Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından kurulmuş, Türk dünyası ile ilgili bir vakıf

Kaynak

Tarih Tarih

Türk tarihi ilgili yazıların bulunduğu bir site

Kaynak

Türk Tarihi İle İlgili Bilimsel Makaleler

Türk tarihi ile ilgili makalelerin toplu olarak verildiği web sitesi

Kaynak

Polat Kaya - The Ancient Turanians Progenitors of Language, Religion, Knowledge and Civilization

Turan topluluklarının tarihi ile ilgili yazıların ve değerlendirmelerin olduğu İngilizce kişisel site

Kaynak

Türkçe Tarih - Türk ve Ön Türk Tarihi

Türk Elleri, Tarih, Mitoloji, Tamgalar, Evrenbilim, Araştırmalar, Ön Türkler, Kültür ve Sanat, Türk Lehçeleri, Maddi Kültür Varlıkları ile ilgili bir site

Kaynak

Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları

Türk tarihi ile ilgili akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı hem e-dergi hem de basılı bir dergidir.

Kaynak

A Resource for Turkic and Jewish History in Russia and Ukraine

Hazarlar ile ilgili Türk ve Yahudi tarihini araştıran bir Amerikan Araştırma merkezi

Kaynak

Ahmet Taşağıl Blog Sitesi

Eski Türk tarihi uzmanı Ahmet Taşağıl'ın blog sitesi

Kaynak

Güncel Bilgi Platformu - Sizinicin.ORG - hepsi sizin için

Genellikle Türk tarihi ve kültürü ile ilgili bilgilerin olduğu bilgi platformu

Kaynak

Ötüken Dergi

Türk tarihi ile ilgili bir dergi olan Ötüken Dergisinin web sitesi

Kaynak

Türk Tarihi Araştırmaları | Tarih Türklerle başlar...

Türk tarihi ile ilgili haber ve makaleler

Eser

Son Devrin Din Mazlumları

Sahipleri : Necip Fazıl Kısakürek
İttihad ve Terakki ile Cumhuriyet döneminde din nedeniyle mağdur olanların anlatıldığı bir tarih kitabı

Kavram

Proto Türk - Ön Türk

Tanım: Bazılarına göre Göktürk bazılarına göre Hunlar öncesi Türk topluluklarına veya Türk olduğu düşünülen topluluklara verilen ad. Bazı kaynaklara göre ise Türklerin henüz ana vatanınlarından (ilk çıkış yeri) çıkmadığı ve tek bir Türkçenin konuşulduğu henüz ayrışmadığı dönemdeki Türklere de verilen addır. Özellike bu toplumlar hakkında yeterli bilgi olmamasından dolayı hangi toplumların Proto Türk olduğu konusu tartışmalıdır.

Kişi

Reha Oğuz Türkkan

1920 ile 2010 arasında yaşamış Türk akademisyen, tarihçi, Türkolog, hukukçu, psikolog, futurist. Türkçülük ile ilgili çeşitli çalışmalar ve siyasi faaliyetlere girmiştir. 1944 - 1945 yılındaki Turancılık davasında yargılanmıştır. Özellikle Etrüksler, Sümerler, Kızılderililer gibi bazı toplumların Türklüğü ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

Eser

Atlantisliler Sümerler Etrüskler Türk Mü?

Sahipleri : Reha Oğuz Türkkan
Atlantisliler, Sümerler ve Etrüsklerin Türk olduğu ile ilgili kanıtları ve görüşleri dile getiren bir kitap. Kitapda farklı yazarların yazıları da bulunmaktadır.

Kişi

Afet İnan

1908 ile 1985 arasında yaşamış Türk tarihçi, sosyolog ve akademisyen. Atatürk'ün manevi kızlarından biridir. Özellikle Atatürk'ün öncülük ettiği Türk Tarih Tezi'nin tezlerini ve görüşleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

Kişi

Tibor Halasi-Kun

1914 ile 1991 arasına yaşamış Macar Türkolog ve Macarolog. Türkiye'de bir dönem akademisyen olarak görev yapmıştır.

Kişi

Janos Eckmann

1905 ile 1971 arasına yaşamış Macar Türkolog ve dil uzmanı. Türkiye'de bir dönem akademisyen olarak görev yapmıştır.

Kavram

Türk Tarih Tezi

Tanım: 1930'larda Atatürk'ün desteği ile ortaya atılan, Türklerin brakisefal ve beyaz bir ırk olup, Orta Asya'da çok önemli bir uygarlık ortaya çıkardığını, bu uygarlığın tüm dünyaya yayılarak gittiği yerelere uygarlaştırdığını savunan tez. Sümeler, Hititler, Etrüksler gibi eski uygarlıkların da bu Türkler tarafından kurulduğu savunulmaktadır. Yine Anadolu'da çok daha eski zamanlardan beri Türklerin bulunduğunu öne sürülmektedir. Daha sonradan Güneş Dil Teorisi adı verilen tüm dillerin kaynağının Türkçe olduğunu savunan bir teori eklenmiştir. Bu tez Türklerin İslam öncesi herhangi bir uygarlığı olmadığını öne sürer Batılı uzmanların karalamalarına karşı geliştirmiş bir tezdir.

Veri

Türk Tarih Tezinin Görüşleri

Türk Tarih Tezi özetle aşağıdaki tezleri savunmaktadır :
 • Türkler beyaz ve brakisefal bir ırktır. Mongoloid veya sarı ırk olduğunu görüşü reddedilmektedir
 • Türkler Orta Asya'da çok önemli bir uygarlık yaratmıştır ancak Orta Asya'daki denizin çölleşmesi nedeniyle tüm dünyayı yayılmışlar ve gittiği yerleri uygarlaştırmışlardır.
 • Türkler yayıldığı yerlerde ortaya çıkan Sümer, Hitit, Mısır, Çin, Hindistan, Yunan, Etrüks (Roma) uygarlıklarının ilk kurucularıdır. Bu bölgelere giden Sümer, Elam, Hitit, İskit, Lidya, Turuva'lıları oluşturanlar Türklerdir.

Eser

Türk Tarihinin Ana Hatları

Sahipleri : Türk Tarih Kurumu
1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün desteğiyle hazırlanmış bir tarih ders kitabı. Türk Tarih Tezinin görüşlerine uygun bir şekilde hazırlanmış bir kitapdır. 1942 yılında müfredattan kaldırılmıştır.

Kavram

Wu-sun

Tanım: Asya Hun devleti döneminde batı bölgelerinde yaşayan bir toplulukBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir