İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Kaynak Kayıtları (Resource Records (RRs))

Giriş

Daha önce bir domain isminin bir düğümü tanımladığını öğrendik. Her bir düğüm kendi kaynakları ile ilgili bilgileri içerir. Kaynak bilgisi, hem düğüm hem de isimle ilgilidir. Bu bilgiye, kaynak kaydı (resource record (RR)) denir. Kaynak kaydı bir veri tabanında bulunur ve domain zone'larını tanımlamak için kullanılır. RR'ler aynı zamanda domain isimleri ve ağ objeleri arasında haritalama yapmakta kullanılırlar.

Şekil 6-4 Kaynak Kaydı İçeriği

Bir RR, kısaltması ve nümerik kodundan tanınır. Bu tip ve değerler Tablo 6-1'de listelenmiştir. RR'ler standart bir formatta saklanırlar. Şekil 6-4'de bir RR'nin en üst seviye parçasının formatı görülmektedir. Bir RR kaydının formatı aşağıdaki gibidir.

<isim>> <<TTL>> <<sınıf>> <<tip>> <<RD uzunluğu>> <<veri>> 

Bu alanların bazıları bir RR'de atlanabilir. Eğer <<TTL>> alanı boş ise veri tabanının başka bir parçasında tanımlı default minimum zaman kullanılır. Eğer <<sınıf>> boş ise, veri tabanında tanımlanmış son sınıf kullanılır. Bu alanları şöyle açıklayabiliriz:

Tablo 6-1 DNS Tip Değerleri

RDATA alanı

Şekil 6-5'te en yaygın RDATA formatları gösterilmiştir, SOA formatı (start of zone authority format (zone yetkisi formatı)) başlangıcı. Her bir zone için yalnız bir SOA kaydı vardır.

Şekil 6-5 Zone Yetki Formatının Başlangıcı

Şekilde gördüğümüz gibi, SOA RDATA yedi alt-alan içerir. Bu alanların çoğu isim sunucusunun yönetimi ve idamesi için kullanılır. İçerikleri aşağıdaki gibidir:

Şekil 6-6'da RDATA alanının diğer formatları gösterilmektedir.

Şekil 6-6 RDATA alanının içerdiği diğer alanlar
İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır