Veri

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi Kitabında Osman Nedim Tuna Sümerce-Türkçe İlişkili Kelime Listesi

"Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi" kitabında geçen Sümerce-Türkçe ilişkili kelime listesi :

 • adakur (içki kadehi) -> adak (içki kadehi) , ayak (çanak, kase)
 • agar (kurşun) -> agır (ağır)
 • alim(koç) -> elik (geyik)
 • alim(kral) -> ilig (kral)
 • amaş (ağıl) -> agıl (ağıl)
 • aşa(g) (alan) -> alan
 • aşşa (altı) -> altı
 • azgu(hayvanların boynundaki koruyucu) -> asgu (as-mak fiilinden)
 • bulug (sınır) -> bulun(g) (köşe, bucak ; yön ,taraf)
 • bur (dağıtmak, yaymak) -> boz (bozmak), buz (bozmak) 
 • dag (tan) -> tan(g) (tan)
 • dar (bölmek, kesmek, yıkmak) -> yar (yarmak)
 • di (demek, konuşmak) -> ti (demek)
 • dib (band) -> yip (ip)
 • dig (susam yağı) -> yag (yağ)
 • dilim (saç demeti) -> yalıg (at yelesi)
 • dingir (tanrı) -> tengri (tanrı)
 • dir (bölmek, yarmak, ayırmak, yıkmak, devirmek) -> yir(yirmak-yarmak)
 • dirig (fazla dolu, aşırı, çok fazla olan) -> irig (kaba sert olan (iri kelimesine benzer)
 • dirig (toplamak) -> irk- (toplamak)
 • dirig (bölmek, yarmak, ayırmak, yıkmak, devirmek) -> yırık(biraz yarık, yırtık)
 • dirra (yardım) -> yarı (yardım)
 • du (dolmak) -> to-l (dolmak)
 • dubur (yumru) -> yumru 
 • dug (dökmek) -> tök (dökmek) 
 • dugud (ağır, önemli) -> yogun (kalın, yoğun)
 • dulum (sefaleti, acı) -> yulug (fidye, feda, kurban)
 • dur (koltuk, oturulacak yer) -> tör (evin veya odanın en önemli yeri, sediri)
 • (üfleme, esinti) -> es (esmek)
 • gamar (güçlü , büyük olan) -> agır (ağır)
 • garim (su taşkını) -> ar(ı)k (ark, ırmak, kanal)
 • gaz (ezmek) -> ez (ezmek) 
 • geme (hizmetçi kız) -> eke (büyük kızkardeş) veya eget(gerdek gecesi gelin için gönderilen hizmetçi kadın)
 • gi (kamış saz) -> i (ağaç, ekin, bitki ,orman)
 • gid (uzaklaştırmak,kaldırmak) -> ıd (salmak, serbest bırakmak, göndermek)
 • gid (sıkıştırmak) -> it (itmek)
 • gid (uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak) -> ıd (salmak, serbest bıraklamak)
 • gid (kötü, pis koku) -> ıd (koku, misk)
 • gig (hasta olmak) -> ig (hasta olmak, hasta) 
 • gim (benzer, gibi) -> kipi (gibi)
 • giş (orman, ağaç) -> yış (orman , dağ , ağaç) 
 • gişge (gölge) -> kölige (gölge)
 • gişig(kapı) -> eşik (kapı)
 • gişkim (söğüt) -> yılgın (ılgın ağacı)
 • gud (öküz) -> ud (öküz)
 • gukin (toplanma) -> öküm (yığılı olmak)
 • gur (kesmek, parçalamak) -> or (kesmek, biçmek, vurmak)
 • gurun (hasat) -> orum (kesim) 
 • har (kazmak) -> kaz (kazmak)
 • hum -> kom (ağıl, ahır)
 • iduga (parfüm) -> yidug (pis kokan, kötü kokan)
 • imma (iki) -> ikki (iki)
 • izim (ateş, ısı , sıcak) -> isig (sıcak)
 • kabkagag (içki kabı) -> kapkacak
 • kad (bağlamak, sabit durmasını sağlamak) -> kada (çivilemek, mıhlamak) , kadan (yerleştirmek, pekiştirmek)
 • kalag (güşlü, kuvvetli) -> kalın(g) (kalabalık, kalın , çok, sayısız, pek kalabalık)
 • kaş (hızlı, dörtnala) -> kaç (koşmak)
 • ki (yapmak) -> kı-l (yapmak)
 • kiri (bahçe, alan) -> kır
 • kid (bölmek, parçalara ayırmak) -> kıd (kıymak, öldürmek) ,kıy (kıymak) 
 • ku (atmak, fırlatmak) -> ko (bırakmak, terketmek, koymak)
 • kudim (kuyumcu, gümüş) -> kuyum (kalıba dökme, madenle çekiş kullanılarak yapılan aygıtlar)
 • kur (ülke) -> kuru (toprak, kara, yer)
 • kur (korumak) -> korı (korumak)
 • kurum (gıda elde etme, yiyecek elde etme) -> azuk (azık, yiyecek)
 • mae (ben) -> men (Ben)
 • men -> men (ben)
 • mal (kalmak) -> kal (kalmak)
 • marun (karınca) -> karınça (karınca)
 • maş (sınır, kıyı) -> kaş (herhangi bir şeyin kıyısı)
 • maş (ikiz) -> koş (çifte ,çift , eş)
 • mir (kızmak, kızgın olmak) -> kız (kızmak)
 • mu (ad,ün) -> kü (ün , şan)
 • mud (kan) -> kan (kan)
 • mulu (adam) -> kul (kul, köle)
 • mulu (ayak) -> köl (ayak)
 • muşen(kuş) -> kuş
 • nad (sermek, yaymak) -> yad (yaymak, döşemek, sermek)
 • nad veya na (yatmak, uzanmak) -> yat (yatmak)
 • nanga (bölge) -> yaη(yan)
 • nammu (ne) -> neme (ne kadar , ne)
 • nig (herhangi, şey) -> nen(g) (nesne, şey)
 • nigname (her neyse) -> nemenin (herşey, her ne ise)
 • niggig (tabu) -> yıg (bir şeye engel olmak, alıkoymak)
 • nigin (toplam, bütün) -> yıgın (yığın)
 • nunuz (boncuk) -> yinçu (inci)
 • nurum (ışık) -> yaruk (ışık, aydınlık, parlak)
 • sag (küçük çocuk) -> çağa (yeni doğmuş)
 • sag (dövmek, vurmak) -> çak (çakmak , vurmak)
 • sag (iyi, güzel, temiz) -> sag (sağ, iyi, temiz, sağlam)
 • sahar (bir çeşit kap) -> sagır (şarap konulan bir tür kap)
 • sar (yazmak) -> yaz (yazmak, bezemek)
 • sig (asıl, başlıca, iyi) -> yig (yeğ, daha iyi)
 • sig (yün) -> yün
 • sig (ince, seyrek) -> sıg (sığ)
 • silig (el) - > elig (el)
 • sipad (çopan) -> çopan (çoban)
 • sulu (yol) -> yol
 • sud (uzatmak) -> sun (uzatmak, el uzatmak, uzanmak)
 • sum (vermek) -> sun (sunmak, uzatmak)
 • sur (sıkarak suyunu çıkarmak, süzmek) -> süz (süzmek)
 • şab (kesmek) -> çap (vurmak, boyun vurmak)
 • şeg (yağmak) -> yag (yağmak)
 • şid (sayı saymak) -> san (sayı, sayma benzeme)
 • şir (şarkı söylemek) -> yır (ırlamak, şarkı söylemek)
 • siş-şiş-şeş (bir yerin prensesi, layd) -> işi veya eşi (prenses , layd, eş)
 • şulpae(çoban yıldızı) -> çolpan(çolpan, çoban yıldızı)
 • şur (vahşi) -> yoz (vahşi, yavan)
 • şurim (yarım) -> yarım
 • şurum (sığır ahırı) ->  sürüg (sürü)
 • tab (yıpranmış, eskimiş) -> yap (örtmek, kapamak)
 • tag (takip etmek, yakalamak) -> daga (takip etmek, seyahet)
 • taga (düşman) -> yagı (düşman)
 • tah (eklemek, takmak) -> tak (takmak)
 • tar (kesmek, kırmak) -> yar(yarmak)
 • te(ga) (Elde etmek için ulaşmak, değmek, dokunmak) -> teg (değmek, dokunmak)
 • tibira (metal) -> temir (demir)
 • tin(hayat, yaşam , canlılık) -> tın (nefes, ruh, soluk)
 • tir (ülke) -> yir (yer, toprak)
 • tu (yıkamak) -> yu (yıkamak)
 • tu (giriş, girmek) -> tu (kapatmak, tıkamak, kaplamak)
 • tugdu (düğüm) -> tügün (düğüm) , tüg (düğmelemek)
 • tuku (elbise dokumak) -> toku (dokumak)
 • tuku (Sarsmak, sallamak, yalpalamak) -> toku (vurmak, dövmek, ezmek)
 • tuku (izlemek, takip etmek) -> daga (takip etmek)
 • tul (Su akan kanal, çeşme, kaynak, pınar) -> yul (çay, su pınarı ve kaynağı)
 • tuş (bir yerde oturmak, kalmak) -> ol (bulunmak, kalmak)
 • u (uyku) - u(uyku)
 • u (on) -> on
 • ubur(kadın göğsü) -> kögüz (göğüs)
 • ud (gün, zaman) -> kün (gün)
 • ud (zaman) -> öd (zaman)
 • ud (fırtına) -> kad (kar fırtınası, bora ,tipi)
 • udi (uyumak) -> udı (uyumak) , ud (uyku)
 • udu (koyun) -> kon (koyun)
 • ulia (çimen, bitki) -> ölen(g)  (sulak yer; ot, çayır,çimenlik)
 • um (anne) -> ög (anne)
 • umah (bataklık) -> kömek gömek (bataklık yer, çamurlu yer)
 • umun (bulut yığını) -> kümün (adam, halk, diğer adamlar)
 • umun (ağır, zor, çetin) -> yogun (yoğun , şişkin, kalın, kaba)
 • umuş (anlayış, akıl) -> ukuş (anlayış, akıl)
 • umuş (işletme, atölye) -> yumuş (hizmet, görev, vazife)
 • un (insanlar, halk) -> kün (halk)
 • ur (bulmak, düzenlemek) -> kur  (kurmak, tertip etmek)
 • ur (Tahta gibi bir şeyin üzerindekileri kürekle gibi bir aletle temizlemek, başka yere taşımak) -> kürü (kürek gibi bir şeyle atmak)
 • ur (ruh, öz) -> öz (öz, can , ruh)
 • ur (biçmek, ürün elde etmek) -> or (kesmek, biçmek)
 • urgu (yatak) -> örgük (minder, döşek, taht)
 • uru (korumak) -> koru(korumak)
 • urugal (kurgan) -> kurgan
 • uş (temel) -> ul (temel)
 • uş (öl) -> öl (ölmek)
 • uş (anlamak) -> us (akıl)
 • uş (iş) -> iş (iş)
 • uşan (kuş) -> kuş
 • uşub (kuş evi) -> kuş+eb (kuş evi, yuva)
 • zag (sınır, hudud) -> yaka (yaka, taraf , yan)
 • zae (sen) -> sen
 • zal (parlak, parıltı) -> yal (alevlenmek, yanmak)
 • zalag (parlaklık) -> yalın (alev, yalçın, sarp, çıplak)
 • zibin (böcek) -> çibin (sinek, cibin)
 • zi(d) (doğru, gerçek) -> çın , çin (gerçek, doğru)
 • ziz (buğday) -> çeç (samanından ayrılmış tahıl yığını)
zafer.teker , 27.09.2014

Bu Sayfayı Paylaş:

Fibiler Üyelerinin Yorumları


Tüm üyeler içeriklere yorum ekleyerek katkıda bulunabilir : Yorum Gir

Misafir Yorumları
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir