İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Giriş Çıkış Deyimleri

Giriş

Giriş çıkış deyşmleri bilgisayarlarla dış ortam arasındaki bilgi alışverişini ve çevre bellekte bilgi saklanması yaada çevre bellekten bilgi alınması olnağını sağlar giriş çıkış ünitesini ve ortamını , bilginin giriş ortamında yerleşme ve çıkış ortamında yerleştirilme biçimini , bellekte bilgi alışverişi yapacak data alanlarını belirtir . Giriş çıkş deyimleriile ilgili yardımcı deyiler şunlardır :

Bu deyimler aşağıda sırasıyla incelenecektir

READ deyimi

READ deyim dış ortamdan ve çevre belleklerden bilgisayara bilgi aktarılması olnağını sağlar . Bu deyim bilgisayara bağlı giriş ünitesinden bilgi okunması durumunda

READ ( i, n, l,) liste

ve doğrudan ( rastgele ) erişimli disk kütüğünden bilgi okunması durumunda ise

READ ( i = r, n, l) liste 

genel biçiminde yazılır . i, r, n, l, ve liste simgelreinin anlamlarısırası ile şöyledir :

i giriş çıkış ünitesinumarasını belirten bir tam say sabit , yada kütük belrtici birtamsayı sabit yada tamsatı değişkendir . B3700 sisteminde , i = 1,2...7 değerleri için giriş çıkış ortamı şu üniteleri gösterir

i ÜNİTE
1- Magnetik şerit ünitesi 1
2- Magnetik şerit ünitesi 2
2- Magnetik şerit ünitesi 2
2- Magnetik şerit ünitesi 2
5- Kart okuyucusu
6- Baskı makinası
7- Kart delici

r bir doğrudan erişimli tutanak ( random record ) numarasıdır . Bir işaretsiz tamsayı değişken ya da pozitif tamsayı ifade olabilir " = " yerine " ' " işareti kullanılabilir

n veri tipini ve dış ortamda yerleşme biçimini belirten iligili FORMAT deyimimin numarasıdır . Gİriş değiişken uzunluklu bir şerit kütüğünden ya da birdisk kütüğünden olursa n yazılmayabilir . bu durumda giriş blgilerinin okunacağı şerit yada disk kütüğü bir formatsız çıkış deyimi ile oluşturulmuş buşşunmalıdır . formatsız READ deyimi , girişin bir sıralı disk kütüğünden olması durumunda

READ ( i, l) liste

ve girişin bir doğrudan ( rastgele ) erişimli disk kütüğünden olması durumunda ise

READ ( i = r, L) liste

şeklinde yazılır. B3700 sisteminde doğrudan erşimli disk kütüğünden veri okuma durumunda bir FILE kartı kullanılmalıdır . l giriş çıkışsırasında uygunluk hatası ( parity error ), yada kütük sonu ( End-of-Fıle )durumu ile karşılaşırsa yapılacak eylemi ve dallanılacak değimi belirtir ;n1 , n2 deyim numaraları olmak üzere

ERR = n1
END = n2
ERR = n1 , END = n2
END =n2 , ERR =n1 

biçimlerinde yazılır . Veri okuma sırasında , sistemin bulup düzeltemediği bir uygunluk hatası ortaya çıkarsa kontrol n1 numaralı deyime ; kütük sonu durumu ile karşılaşırsa kontrol n2 numaralı deyime dallanır . Kütük sonu durumu ile , ( a ) 1. kolonda bir geçersiz karakter bulunan bir kart okuma ; ( b ) şerit yada diskte yazılı son kayıttan daha ötesini okuma çabası ; ( c ) diskin yazılı olmıyan alanından bir kayıt okuma sırasında sırasındakarşılaşılır . READ deyiminin yazılışında l kısmı bulunmayabilir . Bu durumda deyim

READ ( i, n,) liste 

yada

READ ( i = r, n,) liste

biçiminde yazılır . Bu deyimlerin icrası uygunluk hatası ve kütün sonu durumları ile karşılaşıldığında icra durur.

Liste indissiz yada indisli değşken ve dizi isimlerinden oluşur bunlar

d1, d2, ... , dn

şeklinde araları virgülle ayrılmış olarak sıra ile yazılır . Listedekideğişkenlere dış ortamdan okunan değerler atanır. Bu nedenle listedeki değişkenlerle dış ortamdan okunan değerler sıra , sayı ve mod bakımından uyuşmalıdır . Listedeki dizi imi indissiz yazılmışsa , bu dizinin tümü kolon düzeninde okunur .

WRİTE deyimi

WRITE deyimi bilgisayar belleğinden dış ortama ve yardımcı bellek ünitelerine bilgi aktarma olanağı sağlar . Bu deyim bilgisaya bağlı bir çıkış aygıtından bilgi alınması durumunda

WRITE ( i, n, liste )

genel biçiminde yazılır . Deyiminyazılışında n bulunöayabilir Formatsız Write deyimi , bir şerit ya da sıralı disk kütüğü çıkışında

WRITE ( i) liste 

ve doğrudan ( rastgele ) erişimli disk kütüğü çıkışında ise

WRITE ( i = r) liste 

biçiminde yazılır . Buradaki i , r , n ve liste simgelerinin anlamlar ve özellikleri READ deyiminde ayrıntıları ile açıklandığı gibidir .

FORMAT deyimi

Format deyimi bilgisayara bilgi giriş çıkışlarında data özelliklerini , yani verinin ne tipte ve ve ne uzunlukta olduğunu belirtir . Bir yadadaha çok giriş çıkış deyimi ilr ilişkili olan bu deyim

n FORMAT ( f1 , f1 , ..f1) 

şeklinde yazılır . Buradan n giriş çıkış deyimlerinde belirtilen deyim numarası ve f1 , f2, .. , fn ise FORMAT deyimin bağlı olduğu giriş çıkış listesindeki değişkenlerin değerlerinin hangi formda dönüştürüleceğini gösteren alan bildirileridirler . Alan bildirileri ve giriş çıkış listesindeki değişkenle sayı , sıra ve mod bakımından uyuşmalıdırlar .

Format deyimi icra edilemez türde bir deyimdir ; fonksiyonu amaç programda bilgiiletimini istenen düzeydegerçekleştirmekti . Bu nedenle Temel Programın içinde herhangi bir yerdebulunabilir ; yalnız DO çevrimi kapsamının son deyimi olamaz .

FORMAT deyimindeki alan bildrilerinin gösterdiği karakterlerin toplamı , bir satır için en çok bir kayıt birimi kadar olabilir . Kayıt birimi IBM kartı için 80 , daktilo kağıt şerit için 87 , B9247 baskı makinası için ise 132 karakter olarak sınırlandırılmıştır .

Çeşitli alan bildirilerinin yazılışları , giriş ve çıkış için kullanıldıklarındda dönğştürme özellikleri ve FORMAT deyimine ilişkin ayrıntılar aşağıda açıklanacaktır .

I tipi alan bildirisi

Tamsayı büyüklüklerin giriş çıkışında kullanılır ; W alan uzunluğunu göstermek üzere

Iw

şeklinde yazılır

GİRİŞ . Veri tamsayı sabit olmalıdır ve sayı ala içinde sağdan hizalanmalıdır . Sayının işateti de w içindedir . Tamsayı büyüklüğü alan uzunluğunu aşmamalıdır .

ÇIKIŞ . Çıkış listesindeki bu alan bildirisine ilişkin tamsayı değişkeninin değeri , dış ortamda belirtilen kayıt ortamındaki alan içine sağdan hizalanarak yazılır . Artı işareti basılmaz , eksi işareti ise basılır . Tamsayı büyüklüğünün değeri ( işareti ile birlikte ) w den büyük bir sayı ise basılmaz , alan * işareti ile doldurulur .

F tipi alan bildirisi

Gerçel sayıların giriş çıkışı için kullanılır . w alan uzunluğu , d sağdan itibaren desimal noktanın yerini göstermek üzere

Fw.d

şeklinde yazılır . w alan uzunluğu seçilirken işaret ve desimal nokta için de birer yer düşünülmelidir ;bu nedenle w >= d + 2 olmalıdır .

Giriş . veri gerçelsayı olmalı ve sayı alan içinde sağdan hizalanmalıdır . Alan bildirisinde desimalsayını yeri belirtildiğinden , verilerde desimal nokta yazılmayabilir . Verideki desimal noktanın yeri alan bildirisinde gösterilene göre önceliklidir . Buna göre F10.0 alan bildirisi , herhangi bir üssüz gerçel sayının bilgisayara aktarılması olanağını sağlar .

E tipi alan bildirisi

Üslü gerçel sayıların giriş çıkışı için kullanılır :

Ew.d

şeklinde yazılır . w alan uzunluğunu , d bu alanda E den itibaren desimal noktanın yerini belirtir

GİRİŞ . Alan içinde desimal noktanın yeri bildirildiğinden veride desimal nokta yazılmayabilir . Verideki desimal noktanın yeri alan bildirisinde gösterilene göre önceliklidir . Buna göre E10.0 alan bildirisi , herhangi bir üslü gerçel sayının bilgisayara aktarılabilmesi olanağını sağlar . Üslü gösterim durumunda verinin alan içinde sağdan hizalanması gerekir .

ÇIKIŞ . Dış ortamda w sayıda yer ayrılır ; bunun içinde işaretve desimal nokta için birere yer ve üs için dört yer olmak üzere toplam 6 yer vardır . w - d >= 6 olmalıdır ; bu kurala uyulmazsa çıkış alanı * işaretleri ile doldurulur . Gerçel sqayı prezisyonu f olduğuna göre , dıl ortamda işaret ( pozitif ise basılmaz ) , desimal nokta ve üssü belirtmek için gerekli 6 karakterden başka , f > ( w - 6 ) ise f anlamlı hane , f >= ( w - 6 ) ise ( w - 6 ) anlamlı hane görünecektir . Alan bildirisinde bir n ölçek katsayısı kullanıldığında , bu sayı ile ile üs kısmı arasında bir desimal düzenleme yapma olanağı verir . n <= 0 ise , desimal noktanın solunda n anlamlı basamak konulur , bunu desimal noktanın solundaki ( d - n + 1 ) anlamlı basamak izler . Her iki durumdada üs uygun biçimde ayarlanır .

D tipi alan bildirisi

Çift incelikli gerçelsayılarıngirişçıkışında kullanılır :

Dw.d

Şeklinde yazılır . w alan uzunluğunu , d ise desimal noktanın yerini gösterir .

GİRİŞ . Çift incelikli gerçel sayı üslüyazılmışsa üs D harfi ile gösterilir . Giriş verisinin yazılış biçimine göre Fw.d ya da Ew.d dönüştürmeleri gibi çalışır

ÇIKIŞ . Çift incelikli sayıların dış ortama aktarılmasında kullanılmasının ve üssünD simgesi ile gösterilmesisin dışında Ew.d dönüştürülmesi gibiçalışır

L tipi alan bildirisi

Mantıksal büyüklüklerin giriş çıkışında kullanlır :

Lw

şeklinde yazılır w alan uzunluğunu gösterir

GİRİŞ . w alan uzunluğu >= 1 olmalıdır ; başta boşluklar olabilir . Giriş alanındaki ilk karakter TRUE ( doğru ) için T ve FALSE ( yanlış ) için F olmalıdır . Bunları izleyen karakter göz önüne alınmaz . Giriş ALanında T ya da F yoksa bu bilgisayar belleğine FALSE olarak aktarılır .

G tipi alan bildirisi

Tamsayı , gerçel çift incelikli , kompleks ve mantıksalbüyüklüklerin giriş çıkışında kullanılabilecek bir genel alan bildirisidir :

GW.d

şeklinde yazılır . w alan uzunluğunu d desimal noktanın yerini belirler .

GİRİŞ . Giriş verisiI ya da L tipinde ise , Gw.dalan bildirisi Iw ya da Lw olarak çalışır .d kısmı göz önüne alınmaz ; F , E ya da D tipinde ise Fw.d , Ew.d ya da Dw.d biçiminde çalışır . Giriş değişkeni kompleks ise gerçek ve sanal kısımlar için iki ayarı G alan bildirisi gereklidir

ÇIKIŞ . I yada L tipi büyüklerin çıkışında Iw olarak çalışır gerçel sayılar durumunda çıkış biçimi sayıların büyüklüğüne bağlı olarak aşağıdaki gibi çalışır

Değişkenin büyüklüğüEşdeğer dönüştürme
0,1 <= n < 1F( w -4).d , 4X
1 <= n < 10F( w -4).d , 4X
......
......
......
10( d - 2 ) <= n < 10( d - 1 )F( w -4).1 , 4X
10( d - 1 ) <= n < 10( d )F( w -4).0 , 4X
diğerEw.d

Çıkış değişkeni kompleks türdeise , gerçek ve sanal kısımlar için iki ayrı G alan bildirisi gereklidir.

Gerçel ve çift incelikli büyüklüklerin çıkışında w alan uzunluğu , üs desimal nokta ve işaret ( negatif ise ) için gerekli yerleri içermelidir . ( w - d ) >= 6 şartı sağlanmazsa , çıkış ortamı * işaretleri ile doldurulur .

Z tipi alan bildirisi

Hekzadesimal büyüklüklerin giriş çıkışı için kullanılır :

Zw

şeklinde yazılır . w alan uzunluğunu belirtir GİRİŞ . Veri hekzadesimal sabit olmalıdır . Giriş alanındaki boşluklar sıfır olarak yorumlanır . Veri sağdan hizalanmış olmalıdır . Giriş verisi uzunluğu >w ise fazla haneler kesilerek soldan kesilerek bilgi belleğe aktarılır .

ÇIKIŞ . Hekzadesimal değer çıkışortamına sağdan hizalanmış yazılır ; kalan yerler varsa boş bırakılır . Değişkenin uzunluğu > w ise fazla haneler soldan kesilerek yazılır

A tipi alan bildirisi

Alfanümerik büyüklüklerin giriş .çkışı için kullanılır :

Aw

şeklinde yazılır .w alan uzunluğunu gösterir .

GİRİŞ . Alfanumerik bilgi bellekte karakter formunda saklanır ; bu nedenle hesaplamalarda kullanılamaz . Bilgi giriş alanında sağdan hizalanmış olmalıdır . w < b ise , alfanümerik büyüklük soldan hizalanmış olarak bellekte değişken olarak saklanır ; b - w boş yer kalır .

ÇIKIŞ . Alfanümerik bilgi çıkış ortamından sağdan hizalanarak yazılır . w > b değişken uzunluğu ( byte cinsinden ) ise , alfanümerik karakter dizisi çıkış ortamına soldan hizalanarak konulur ve sağdan b - w karakter kesilir .

H tipi çıkış bildirisi

Bir karakter dizisini giriş çıkışı için kullanılır :

wHs

şeklinde yazılır . w alan uzunluğunu , s karakter kümesini gösterir . Aynı işlem karakter dizisinin alan uzunluğunu belirtmeden 's' "s" şeklinde yazarak da gerçekleştrilebilir .

GİRİŞ . w sayıda karakter yerine s karakter kümesi geçer ; boşluk karakterleri de bunun içindedir .

ÇIKIŞ . Bildiriden sonra gelen w sayıda karakter , ya da bir giriş işlemi sonucu onun yerine geçirilmiş karakterler dış ortamda görünür .

X tipi alan bildirisi

Giriş çıkışta boşlukları göstermek için kullanılır :

wX

şeklinde yazılır . w alan uzunluğunu gösterir . Girişte w karakterlik yerin atlanmasını , çıkışta ise w sayıda karakterlik boşluk bırakılmasını sağlanır .

T tipi alan bildirisi

Giriş çııl listelerindeki verilerin ilk karakterlerinin bulunduğğu yeri belirlemekte kullanılır , n bu yeri göstermek üzere :

Tn

şeklinde yazılır . Baskı makinası ile çıkışta kullanıldığında veri gerçekte ( n - 1 ) karakter konumundan başlar ; çünkü kayıdın ilk karakteri şaryo kontrolü için kullanılır .

Ölçek katsayısı

F , E ve D tipi alan bildirileri ile birlikte , giriş çıkışta sayıları düzenlemekte kullanılır . Örneğin F tipi alan bildirisi ile , n ölçek katsayısı olduğuna göre ,

nPFW.d

şeklinde yazılır . Bu yazılım çıkışta kullanılmışsa

dış ortamdaki sayı = bellekteki değeri X 10n

olur . Ölçek katsayısı pozitif ya da negatif olabilir . Düşünce geneldir ; giriş ve çıkışta geçerlidir . Ancak çoğunlukla çıkışta kullanılır .

Ölçek katsayısı E tipi alan bildirisi ile kullanılırsa , girişte herhangi bir etkisi olmaz ; çıkışta mantis^n ile çarpılır , üs n kadar azaltılır

Alan bildirilerinin ve grupların tekrarı

Herhangi bir kayıt içindde n sayıda alanı aynı tipte yazmak için ilgilialan bildirisinin önüne n sayısına yazmak gerekir . n işaretsiz bir tamsayıdır . Eğer bir ölçek katsayısıda kullanılıyorsa , bu tekrar sayısınında önünde bulunur .

Alan bildiri gruplarının tekrarı ise bunu parantezler içine alarak önüne n tekrar sayısı yazmaklar sağlanır. Grup tekrar sayısı belirtilmemişse bu grup giriş çıkış lises bitinceye kadar tekrarlanır . Parantezler içine alarak gruplama dokuz düzeyde olabilir

alan tekrarı durumunun dışında FORMAT deyimi soldan sağa doğru yorumlanır . Giriş çıkış listesi bitmeden FORMAT deyiminin en sağındaki paranteze gelinmişse , diğer bir deyişle FORMAT deyimi bitmişse , denetim en son rastlana sol paranteze geri döner ; giriş çıkış listesi tamamlanıncaya kadar bu işlem tekrarlanır . Giriş çıkış listesi bitmesine rağmen FORMAT deyiminin en sağ parantezine , sonuna gelinmemiş olsa bile giriş çıkış deyiminin icrası tamamlanmış olur .

Çok kayıtlı alan bildirileri

FORMAT deyimi içindeki bir / işareti bir kayıtın bitip ikinci bir kayıta geçildiğini gösterir . Girişte / işaretinsen sonraki karakterler göz önüne alınmaz . Çıkışta ise / işaretine rastlandığında kayıt bitirilir ve kalan çıkışbilgileri bir sonraki kayıta konulur . Girişte kayıt atlamak veçıkışta boş satır bırakmak için ardışık / işaretleri kullanılabilir . Genel olarak n+1 sayıdaki / işareti n sayıda boş satır bırakılmasını sağlar

İcra zamanında verilen format deyimi

Herhangi bir formatlı giriş çıkış deyiminde numarası bulunan ilgili format deyimi A tipi alan bildirisi ile yazılır ; böylece alan bildirilerini icra zamanında veri gibi okuma mümkün olur .

FIND Deyimi

Bu deyim

FIND ( F = r )

şeklinde yazılır . Okuma zamanından önce bir tutanağın yüklenmesini sağlar . Tutanak tampon bellekte ( buffer ) değilse , Kullanılabilecek bir tampon bellek varsa , tutanağı içeren blokta okuma başlatılır ; yoksa FIND gözönüne alınmaz . Bir READ deyimi icra edildiğinde , okunacak bir tutanak olup olmadığını anlamak için tampon bellek kontrol edilir ; tutanak yoksa tutanağı içeren bloktaki READ başlatılır .

REWİND deyimi

Şerit ya da disk kütüphanelerinde kullanılan bir deyimdir;

REWIND

şeklinde yazılır . Bu deyimin icrası ikütüğünün başlangıç konumuna getirilmesini sağlar . i kütüğünün son referansı bir WRİTE deyimi ise , başlangıç konumuna dönülmeden önce , kütük kapatılır . REWIND deyimi şerit ya da disk kütüklerinden başka yerde tanımsızdır .

BACKSPACE Deyimi

i kütüğünden gösterge m kaydında bulunuyorsa BACKSPACE deyiminin icrası kütük göstergesinin bir önceki ( m - 1 ) . kayıda gelmesini sağlar . Bu deyim

BACKSPACE i

şeklinde yazılır ; yalnız magnetik şerit . disk yada kağıt şerit giriş kütükleri için tanımlanmıştır . i kütüğü başlangıç konumunda ise , bu deyimin icrasının hiçbir etkisi olmaz .

ENDFILE Deyimi

Bu deyim kütüğün kapatılmasını sağlar ve

ENDFILE i 

genel biçiminde yazılır . Yalnız şerit kütükleri için tanımlanmıştır . Bir i kütüğünde WRITE deyimini izleyen bir ENDFILE deyimi varsa , bir kütük sonu ( END - OF - FILE ) kayıdı yazılır ve şerit bir sonra yazılacak kayıt , kütük sonu kaydını izleyecek biçimde konumlandırılır . i kütüğünde ENDFILE deyimi bir READ deyimini izlaerse , bitiş etiketlerine rastlanmışsa , şerit bir sonraki kütük başlangıcına konumlandırılır ; bitiş etiketine raslanmamışsa geri sarılır .

Kapatılmış bir kütükte BACKSPACE , ENDFILE , REWIND deyilerinden birinin icrası ile karşılaşırsa , bu deyim göz önüne alınmaz .

REREAD Deyimi

Bu deyim herhangi bir kürükte okunan en son kayıda yeniden erişilmesini sağlar ;

REREAD

genel biçiminde yazılır . İcra edilecek bir sonraki READ deyimi ile ilişkilidir ; son kayıdın kütükten okunmasını sağlar . REREAD deyiminden önce gelmelidir .

NAMELIST Deyimi

NAMELIST deyimi değişken yada diziisimlarikümesinin bir tek isimle belirlenmesini ve giriş çıkışta READ ya da WRTİTE deyimi listesine gerek kalmaksızın giriş çıkış yapılabilmesini sağlar . Bu deyim

NAMELIST / ad /i1 ,i2..../ ad2/in 

genel şeklinde yazılır . Burada her ad bir isim listeris tanıtıcısı , her i bri değişken ve dizi isimlerinden oluşan bir listedir . Bir değişken ya da dizi ismi , birden çok adi ile ilişkili oalbilir .

GİRİŞ . NAMELİST deyimini izleyen bir READ deyimiyazarak sağlanır . Veri kütüğünün her kayıtının ilk karakteri göz önüne alınmaz ; ilk kayıtın ikinci karakteri ise & işareti olmalıdır . READ deyimini izleyen tanıtıcı ad , & işaretinden sonra gelir . Veri kütüğünde ikinci bir & işaretine rastlandığında ( bunu bir end deyimi izler ) okuma durur .

ÇIKIŞ. f yerine daha önce bildirilmiş bir NAMELIST adı bulunan bir formatlı çıkış deyimi icra ederek çıkış yapılır . Çıkışta liste belirtilmez .

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır