Sosyoloji

Tanım: Bir toplumu, toplum ve insan ilişkilerini inceleyen bilim dalı

Coğrafya

Tanım: İnsanlar ile yaşadıkları yer arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı

Antropoloji

Tanım: İnsanın ve insan topluluklarının biçimsel, kültürel, sosyal vb tüm yapılarını araştıran, insanlığın geçmişini ve bugününü inceleyen bilim dalı

Epigrafi

Tanım: Yazıtlar (üzerinde yazı bulunan taş, metal, mermer benzeri kalıntılar) üzerindeki yazıları inceleyen bilim dalı

Dil Bilim (Linguistic)

Tanım: İnsanların konuştuğu dilleri ve insanların konuşma süreçlerini inceleyen bilim dalı

Filoloji

Tanım: Dillerin tarihini (gelişme ve değişmesini) ve diller ile ilgili eski metinleri inceleyen bilim dalı. Daha çok edebiyat ve kültür ile ilişkili bir bilim dalıdır. Bazı kaynaklar, dil bilim (Linguistic) ile aynı anlamda kullanılmaktadır

Psikoloji

Tanım: İnsan ve hayvanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalı

Paleografya

Tanım: Eski yazıların çözümlenip okunmasını , anlaşılması ve zaman içindeki değişikliklerini inceleyen bilim dalı

Diplomatik

Tanım: Belgeleri inceleyen ve araştıran bilim dalı. Belgenin yapısını, kategorsini , sahte olup olmadığını vb.. inceler

Nümizmatik

Tanım: Eski para , madalyon, nişan , madalya vb.. eşyalar inceleyen bilim dalı

Sosyal Bilimler Gerçekte Bilim Değildir

Sosyal bilimler fizik,kimya,biyoloji gibi gerçek bir bilim değildir

Pozitivist Sosyal Bilim Görüşü

Sosyal olaylarda , doğa bilimleri gibi ölçülebilen, nesnel ve sayısal deneylere dayanır ve doğa bilimlerindeki yöntemler sosyal yaşam ve toplumlar içinde kullanılabilir

Pozitivist Sosyal Bilim Yöntemi

Tanım: Toplumsal yaşamda da doğa yasaları gibi temel yasaların olduğunu, bu yasalara ancak ölçülebilir değerler ve deneyler ile ulaşılabileceğini savunan ve sosyal olayları bu şekilde inceleyen sosyal bilim yöntemi. Bu yöntem Auguste Comte tarafından önerilmiş bir yöntemdir

Toplumsal Gerçekler Bireylerden Bağımsızdır

Toplumsal gerçekler tıpkı doğa gerçekleri gibidir ve bireylerin istek ve iradelerinden bağımsızdır

Max Weber

1864-1920 yılları arasında yaşamış sosyolojiye önemli etkileri olmuş Alman sosyolog, düşünür

Wilhelm Dilthey

1833-1911 arasında yaşamış sosyal bilimlere önemli katkılarda bulunmuş Alman sosyolog, filozof , tarihçi

Hermeneutik (Yorum Bilgisi veya Yorumsama)

Tanım: Anlaşılması zor olan bir konuyu insanların anlayabileceği şekilde yorumlamak
Tanım: Eski Yunan'da tanrıların buyruklarını ve yaşadıklarını insanların anlayabileceği şekilde yorumlandırma. İsim tanrıların buyruklarını insanlara iletmekte görevli ve Zeus'un oğlu olan tanrı Hermes'in adından gelmektedir
Tanım: Hristiyanlıkta kutsal kitabın insanlar tarafından doğru anlaşılması için yapılan çalışma ve yorumlama işi
Tanım: Sosyal bilimlerde insanların ve toplumların yaptıklarını anlama ve yorumlama ile ilgili yöntem , teori veya sanat

Yorumlayıcı Sosyal Bilim Yöntemi

Tanım: Sosyal bilimlerde pozitivist sosyal yönteme tepki olarak ortaya çıkan, insanları ve toplumların yaptıklarını anlamaya ve yorumlamaya önem veren yöntem

Theodor W. Adorno

Tanım: 1903-1969 arasında yaşamış Alman sosyal bilimci, ekonomist, müzikolog ve besteci

Frankfurt Okulu

Tanım: Frankfurt'ta 1923 yılında kurulan , yeni bir Markist kuram (Eleştirel Kuram) geliştirmeye çalışan okul ve düşünce akımı. Bu okulun gelitridiği kurama Eleştirel Kuram (Teori) adı verilmektedir. Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erch Fromm, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Wilhelm Reich , Walter Benjamin önemli temsilcileridir

Eleştirel Kuram (Teori) - Critical Theory

Tanım: Frankfurt Okulu tarafından geliştirilen, toplumu ve sosyal sistemleri eleştirel bakışla inceleyen sosyal kuram. Kuram Hegel ve Marks'ın etkilerini taşımaktadır

Çatışma Kuramı - Conflict Theory

Tanım: Toplum içinde gruplar arasında çıkar çatışması olduğunu ve bu çatışmanın toplumu yönlendiridiğini, etkilediğini savunan kuram

Eleştirel Sosyal Bilim Yöntemi

Tanım: Toplumdaki olayların (çatışmaların , çelişkilerin) gerçek nedenini tespit edip, sorunları bulmayı ve toplumu değiştirmeyi hedefleyen sosyal bilim yöntemi. Bu metod Frankfurt okulu "eleştirel kuram"ın etkisiyle gelişmiştir

Sosyal Bilimlerin Temel Yöntemler

Sosyal bilimlerde temel olarak üç yöntem olduğu söylenebilir. Bu üç yöntem aşağıdaki gibidir : 

  • Pozitivist Sosyal Bilim Yöntemi (Toplumdaki kuralların doğa yasaları gibi açıklanabileceğini savunur)
  • Yorumlayıcı Sosyal Bilim Yöntemi (Toplumdaki insanları ve olayları anlamaya ve yorumlamaya önem verir)
  • Eleştirel Sosyal Bilim Yöntemi (Toplumun çatışan gruplardan oluştuğunu ve toplumu eleştirmek ve değiştirmek gereketiğini savunur)

 


Arkeoloji (Kazı Bilimi)

Tanım: Eskiden yaşayan tüm insan topluluklarından geriye kalan maddi kalıntıların ortaya çıkarılması ve yorumlanması ile uğraşan bilim dalı

Kronoloji

Tanım: Geçmişte olan olayların , zamana göre sıralanması ile ilgilenen bilim dalı

Carl Brockelmann

1868 ile 1956 yılları arasında yaşamış, Alman kökenli Sami dilleri uzmanı ve doğu uzmanı

Simon Ockley

1678 ile 1720 arasında yaşamış, İngiliz oryantelist (doğu uzmanı)

Maxime Rodinson

1915 ile 2004 yılları arasında yaşamış, Fransız tarihçi, sosyolog ve oryentalist (doğu uzmanı)

Ernest Renan

1823 ile 1892 yılları arasında yaşamış, Fransız Antik ortadoğu uygralıkları ve dilleri uzmanı , felsefeci ve yazar

Antoine Isaac Silvestre de Sacy

1758 ile 1838 yılları arasında yaşamış, Fransız dil uzmanı ve oryentalist (doğu uzmanı)

Strabon

MÖ 64 - MS 24 arasında yaşamış, Yunan coğrafyacı, tarihçi ve filozof

Toshihiko Izutsu

1914 ile 1993 yıları arasında yaşamış, özellikle İslam, Taozim gibi Uzakdoğu, Hint dinleri ve felsefesi konularında uzman araştırmacı.


Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir