İçerikler :

Alaşım Aldehit Alifatik Bileşikler Alisiklik Bileşikler - Karbosiklik Bileşikler Ametal Ammonia Amonyak Anyon Aromatik Bileşikler Asit Baz Bileşik Çözelti Dimer Element (Kimyasal Element) Ester Fonskiyonel Grup Fosfat Fosfor Fosforik Asit - Ortofosforik Asit Hetorosiklik Bileşikler Hidroksil Hidroksit İnorganik Kimya İyon İyon - Anyon - Katyon Kavramları Karboksil Asit Karboksil Grup Karbon Karbon-14 (Radyokarbon) Karbonil Karbonil Grubu Karışım Katyon Keton Kimya Kök - Radikal Molekül Monomer Oksit Oksitlenme Oksoasit Oligomer Oxoacid Pentamer pH Phosphate Pigment Polimer Sitrat - Sitrik Asit - Limon Tuzu Tepkime (Reaksiyon) Tetramer Trimer Tuz Valans(Değerlik) Değeri Valans(Değerlik) Yörüngesi Valans Elektronları (Değerlik Elektronları)

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Kimya

Tanım: Maddenin yapısını, özelliklerini ve davranışlarını inceleyen bilim dalı. Özellikle atomların birbirleriyle olan ilişkilerini , bağlarını ve bu ilişkilere göre oluşan maddelerin özelliklerini incelemektedir.

Kavram

İnorganik Kimya

Tanım: Organik kimya alanın (organik kimya : karbon ve hidrojenden oluşan ve genellikle canlıların bünyesinde bulunan maddeleri inceler) dışında kalan maddeleri inceleyen kimya dalı

Kavram

Element (Kimyasal Element)

Tanım: Tek bir atom türünden oluşan saf madde. Örneğin sadece Hidrojen atomundan oluşan saf madde Hidrojen elementi olarak adlandırılır. Doğada bulunan elementler periyodik tablo denilen bir tabloda gösterilirler

Kavram

Karbon

Tanım: Simgesi C olan , atom sayısı 6, atom ağırlığı 12 olan ametal element

Kavram

Karbon-14 (Radyokarbon)

Tanım: Yarı ömrü 5736 yıl olan Karbon elementinin radyoaktif izotopu. Organik maddelerin yaşının tayini için kullanılmaktadır.

Kavram

Ametal

Tanım: Elektriyi ve ısıyı iletmeyen , şekil verilemeyen elementler. Halejonler ve soy gazlar ametaldir

Kavram

Baz

Tanım: Suya hidrooksit (OH-) iyonu verebilen maddeler. Bazların sulu çözeltilerinde hidrooksit iyonu (OH-) bulunur

Kavram

Asit

Tanım: Çözündüğünde suya hidrojen iyonu verebilen (H+) ve bazlarla tepkimeye giren maddeler

Kavram

pH

Tanım: Bir çözeltinin asidik ve bazik olarak ölçüsü. Bir çözelti pH değeri 7'den küçük ise asidik, 7'den büyükse bazik'dir. pH , power of hydrogen (hidrojenin gücü) kelimelerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır

Kavram

Oksitlenme

Tanım: Bir maddedin (veya elementin , bileşiğin) oksijen ile tepkimeye girmesi. Metallerin paslanması bir oksitlenme örneğidir

Kavram

Oksit

Tanım: Bir maddenin (veya elementin , bileşiğin) oksitlenmesi (oksijen ile tepkimeye girmesi) sonucu oluşan bileşikler. Oksijenle bir başka elementin yaptığı tüm bileşikler için oksit ifadesi kullanılır

Kavram

Tepkime (Reaksiyon)

Tanım: İki veya daha fazla elementin veya bileşiğin etkileşime girerek kendi özelliklerinden farklı özelliklere sahip yeni maddeler oluşturması

Kavram

Molekül

Tanım: Bir grup atomdan (aynı veya farklı atomlardan oluşabilir) oluşan ve bileşiklerin en küçük temel yapısı. Örneğin su molekülü bir hidrojen iki oksijenden oluşmuş bir moleküldür

Kavram

Bileşik

Tanım: Temel yapısı molekül (bir grup atomun birleşmesinden oluşmuş yapı) veya atomdan oluşan saf madde. Bileşik aynı tür molekül ve atomdan oluşur ve başka bir element, molekül vb.. içermez. Örneği su bileşiği , su moleküllerinden (iki hidrojen bir oksijen) oluşmaktadır

Kavram

Karışım

Tanım: Birden fazla maddedin fiziksel olarak biraraya gelmesi ile oluşmuş (karışmış) madde. Karışımı giren maddelere kendi özelliklerini korurlar

Kavram

Çözelti

Tanım: Bir maddenin (veya birden fazla maddenin) diğer bir madde içinde molekül seviyesinde (gözle görülemeyecek şekilde) homojen olarak karışması ile oluşan madde

Kavram

Alaşım

Tanım: Bir metal elementiyle başka elementlerin (başka bir metalde olabilir) yapmış olduğu homojen karışım. Genelikle alaşımlar erime sonucu (veya eritilme sonucu) oluşmaktadır. Alaşım metal özellikleri gösterir.

Kavram

Valans(Değerlik) Yörüngesi

Tanım: Bir atomun en dışında bulunan elektronlarının bulunduğu yörünge

Kavram

Valans(Değerlik) Değeri

Tanım: Bir atomun en dış yörüngesinde bulunanan elektronlarının enerji düzeyi

Kavram

Valans Elektronları (Değerlik Elektronları)

Tanım: Bir atomun en dış yörüngesinde bulunan elektronlar. Bir elementin diğer elementler ile nasıl bir bağ kuracağını burada bulanan elektronlar belirler

Kavram

Fosfor

Tanım: Atom numarası 15 , atom ağırlığı 30,97 olan ve kimyasal simgesi P olan kimyasal element

Kavram

Fosforik Asit - Ortofosforik Asit

Tanım: Bir fosfor , üç hidrojen ve 4 oksijenden oluşan (üç hidrooksit ve bir oksijen) asit

Kavram

İyon

Tanım: Nötr olmayan , fazla veya eksik elektronu bulunan (veya elektron alarak veya vererek bileşik yapma isteği olan) atom veya atom grubu

Kavram

Anyon

Tanım: Eksik elektronu bulunan ve bu sebeple elektron alarak bileşik yapma isteği güçlü olan atom veya atom grubu. Anyonlar formülün üstüne - yazılarak gösterilirler. Fazla elektronu bulunan atom veya atom gruplarına ise katyon adı verilir.

Kavram

Katyon

Tanım: Fazla elektronu bulunan ve bu sebeple elektron vererek bileşik yapma isteği güçlü olan atom veya atom grubu. Katyonlar formülün sonuna + yazılarak gösterilirler. Eksik elektronu bulunan atom veya atom gruplarına ise anyon adı verilir.

Veri

İyon - Anyon - Katyon Kavramları

Fazla veya eksik elektronu bulunan ve bu sebeple bileşik yapma isteyi fazla olan atom veya atom gruplarına iyon adı verilir. İyon ise katyon ve anyon olarak iki şekildedir.
Elektron alma isteği fazla olanlar anyon, elektron verme isteği fazla olanlara ise katyon adı verilmektedir. Anyon'lar - (eksi) ile katyonlar + (artı) ile gösterilirler
  • Nötr : Eksik veya fazla elektronu yok. Bileşik yapmazlar
  • İyon : Eksik veya fazla elektronu var. Bileşik yaparlar
    • Katyon : Fazla elektronu var. Elektron vererek bileşik yaparlar
    • Anyon : Eksik elektronu var. Elektron alarak bileşik yaparlar

Kavram

Hidroksit

Tanım: Bir hidrojen ve bir oksijenden oluşan anyon (anyon : elektron alarak bileşik yapma isteği olan atom veya atom grubu)

Kavram

Tuz

Tanım: Asit ile bazın tepkimesi sonucu oluşan (ek olarak su oluşur) iyonik bileşenlere verilen genel isim

Kavram

Kök - Radikal

Tanım: En az bir eşlenmemiş (başka bir atomun veya molekülün elektronuyla bağ yapmamış) elektronu bulunan atom, molekül veya iyon. Serbest kök veya serbest radikal şeklinde de söylenmektedir

Kavram

Fonskiyonel Grup

Tanım: Moleküllerin içinde , molekülün kimyasal tepkimelerinden sorumlu olan veya kimyasal tempkimelerini belirleyen, birden fazla atomdan oluşmuş grup. Fonksiyonel grup içinde olduğu molekülün kimyasal özelliklerini belirler

Kavram

Karbonil

Tanım: Bir karbon ve bir oksijenden oluşan (karbonmonoksid), karbon ve oksijen arasında çift bağın olduğu , birleşme değerinin iki olduğu (2 bağ yapabilir) ve C=O şeklinde gösterilen grup

Kavram

Karbonil Grubu

Tanım: Karbonil içeren aldehit , keton , karboksilli asit, ester, amid gibi grpların oluşturduğu fonksiyonel grup

Kavram

Keton

Tanım: Bir karbonil grubuna (karbonil aralarında çift bağın olduğu bir karbon ve bir oksijenden oluşur) iki alkil radikali eklenmesi sonucu oluşan bileşikler. R-C=O-R şeklinde gösterilebilir

Kavram

Aldehit

Tanım: Bir karbonil grubuna (karbonil aralarında çift bağın olduğu bir karbon ve bir oksijenden oluşur) bir hidrojen bir alkil radikali eklenmesi sonucu oluşan bileşikler. R-C=O-H şeklinde gösterilebilir

Kavram

Karboksil Asit

Tanım: En az bir karboksil grup içeren , R-COOH şeklinde tanımlanan organik asit

Kavram

Ester

Tanım: Bir oksijen bağlanmış karbonil (karbonil: aralarında çift bağın olduğu bir karbon ve bir oksijenden oluşur) grubuna iki alkil eklenmesi sonucu oluşan bileşik. R-C=O-O-R şeklinde gösterilebilir

Kavram

Fosfat

Tanım: Bir fosfor ve 4 oksijenden oluşan , 3 elektron alabilen anyon (anyon : elektron alarak birleşik yapan eksi yüklü atom veya atom grupları). Fosfat, inorganik kimyada fosforik asitin (H3PO4) tuzu , organik kimyada ise esteridir

Kavram

Phosphate

Tanım: Fosfat

Kavram

Alifatik Bileşikler

Tanım: Karbon ve hidrojen içeren , atomların bir halka oluşturacak biçimde birbirine bağlanmadığı organik bileşikler

Kavram

Aromatik Bileşikler

Tanım: Karbon ve hidrojen içeren, benzen veya benzen benzeri halkalı yapılarda olduğu gibi bağların bir tek, bir çift şeklinde olduğu, doymamış özellik gösteren halkalı bileşikler

Kavram

Alisiklik Bileşikler - Karbosiklik Bileşikler

Tanım: Üç veya daha çok karbon atomu bulunduran halkalardan oluşan bileşikler

Kavram

Hetorosiklik Bileşikler

Tanım: Yapısında en az iki farklı element bulunduran halka şeklindeki bileşikler

Kavram

Amonyak

Tanım: İki serbest bağı olan bir azot ve ve üç hidrojenden oluşan, keskin bir kokusu olan renksiz gaz bileşiği

Kavram

Ammonia

Tanım: Amonyak

Kavram

Hidroksil

Tanım: Aralarında kovalent bağın olduğu bir hidrojen ve bir oksijenden oluşan fonskiyonel grup ve radikal

Kavram

Karboksil Grup

Tanım: Bir karbonil (içinde aralarında çift bağ olan karbon ve oksijenin olduğu fonskiyonel grup, RR'C=O) ve bir hidroksil'den (hidrojen ve oksijenden oluşan radikal veya fonskiyonel grup) oluşan ve -C(=O)OH veya -COOH şeklinde gösterilen fonskiyonel grup

Kavram

Oksoasit

Tanım: Oksijen , bu oksijene bağlanmış en az bir hidrojen atomu ve bir de farklı bir element daha içeren asitlere verilen genel isim. Örneğin sülfirük asit, fosforik asit Oksoasit'tir

Kavram

Oxoacid

Tanım: Oksoasit

Kavram

Pigment

Tanım: Gelen ışığın bir bölümünü soğurarak yansıtan veya yönlendiren ve bundan dolayı maddelerin renkli gözükmesini sağlayan her türlü molekül veya materyal

Kavram

Monomer

Tanım: Başka monemerlerle birleşerek daha büyük moleküller oluşturabilen moleküller

Kavram

Polimer

Tanım: monomerlerin (tek bir molekül) belirli bir yapıda birbirlerine bağlanaraj tekrar etmesiyle oluşan büyük moleküller

Kavram

Dimer

Tanım: 2 monemerden oluşan polimer

Kavram

Trimer

Tanım: 3 monemerden oluşan polimer

Kavram

Tetramer

Tanım: 4 monemerden oluşan polimer

Kavram

Pentamer

Tanım: 5 monemerden oluşan polimer

Kavram

Oligomer

Tanım: 20 ile 30 arası monomerden oluşan polimer

Kavram

Sitrat - Sitrik Asit - Limon Tuzu

Tanım: 6 Karbon, 8 hidrojen ve 7 oksijenden oluşan renksiz, kristal yapılı , bir karboksilik asit bileşiğiBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir