İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

HTML'de Image

IN LINE IMAGES

Anchor elemanından sonra, belki de en önemli eleman sayfa içine resim eklemeyi sağlayan <IMG> elemanıdır.

Netscape ve Mosaic HTML belgeleri içinde, yalnız .GIF ve .JPG formatlarını kabul ederler. Başka bir deyişle, ancak bu formattaki resimleri görüntüleyebilirler. Internet Explorer ise, .GIF ve .JPG dışında, .PNG (Portable Network Graphics) ve .BMP formatlarını da destekler.

<IMG ...> IN LINE IMAGES

HTML belgesi içine resim ya da ikonlar yerleştirmeyi sağlar. Bu eleman diğer bir HTML metninin, belgeye eklenmesi için kullanılamaz.

Browser'lar, resimleri ALT parametresi olmaksızın işleyemezler.

Kapanış elemanı olmayan <IMG> elemanının parametreleri;

ALIGN

TOP, MIDDLE ve BOTTOM değerlerini alabilir. Resmi takip eden metnin, resmin üstü, ortası ya da altından başlayacağını belirler.

ALT

Grafiklerin görüntülenemediği durumlarda, resmi tanımlamak için kullanılır. Bu parametre kullanılmadığı zaman, resim işlem görmez. Örnek:

<IMG SRC="ucgen.gif" ALT="Uyarı:"> Bu açıklamaları dikkatle okunuz.

ISMAP

Bir resmi Image map olarak tanımlar. Image map, belli bölümleri URL olarak tanımlanmış resimlerdir. Aynı resmin, değişik bölgeleri seçilerek, batka batka adreslere gidilebilir. Örnek:

<A HREF=Hata! Yer imi tanymlanmamy?.>
<IMG SRC="Sample.gif" ISMAP> </A>

SRC

Belge içine eklenecek resmin adını tanımlar. Bu parametre ile yalnız resimler kullanılabilir, metinler tanımlanamaz. Örnek:

<IMG SRC="ucgen.gif"> Dikkatle okunmalıdır.

ALIGN (Netscape için)

<IMG ALIGN=left|right|top|texttop|middle|absmiddle|baseline| bottom|absbottom>

Örnek:

ALIGN=top resmi satır üzerinde olabileceği kadar yukarı hizalar.
ALIGN=texttop resmi satır üzerindeki en büyük yazı tipi kadar yukarı hizalar.
ALIGN=middle resmi satırın ortasına hizalar.
ALIGN=absmiddle resmi satırın ortasına hizalar.
ALIGN=baseline resmi satırın altına hizalar.
ALIGN=bottom resmi satırın altına hizalar.
ALIGN=absbottom resmi satırın altına hizalar.

<IMG WIDHT=sayı HEIGHT=sayı>

WIDHT ve HEIGHT parametreleri belgenin görüntülenmesinde hız sağlarlar. Bu parametreler tanımlandığı zaman, tarayıcı resmin kapladığı yeri hesaplamak için, resmi beklemek zorunda kalmaz.

<IMG BORDER=sayı>

resmin sınırının genişliğini ayarlar.

LOWSRC

İki resmin aynı yeri paylaşması sağlanır. Kullanım şöyledir;

<IMG SRC="ucgen.gif" LOWSRC="dortgen.gif">

LOWSRC parametresini tanımayan tarayıcı'lar, yalnız "ucgen.gif" dosyası üzerinde işlem yaparlar.

CLIENT TARAFLI IMAGE MAP

Bu eleman tarayıcıların kendi içlerinde image map oluşturmalarına olanak verir.

<IMG> elemanına, USEMAP parametresi eklenerek client taraflı image map oluşturulur. Aynı eleman içinde, ISMAP parametresi de kullanılarak hem Client hemde Server tabanlı bir map olduğu belirtilir. USEMAP parametresi, anchor elemanı içindeki HREF parametresine benzer bir şekilde kullanılır. Eğer USEMAP parametresi bir "#" ile başlarsa map'in aynı belge içinde olduğu anlaşılır.

Birkaç örnek;

<IMG SRC="../images/pic1.gif" USEMAP="maps.html#map1">
Bu metod yalnız Client taraflı map'leri destekleyen tarayıcı'lar için kullanılır.
<A HREF="/cgi-bin/imag/pic3">
	<IMG SRC="../images/pic2.gif" USEMAP="maps.html#map3">
</A>
Bu metod Client ya da Server taraflı map'leri destekleyen tarayıcı'larda kullanılır.
<A HREF="no_csim.html">
	<IMG SRC="../images/pic5.gif" USEMAP="maps.html#map3">
</A>
Bu metod tıklandığında, Client taraflı image map desteği yoksa hata mesajı verir.

Map

Bir resmin değişik alanları MAP elemanı ile belirtilir. Map resim üzerindeki belli bölgelerin nereye bağlantılı olduğunu belirtir. MAP elemanının kullanımı basitçe;

<MAP NAME="map_adı">
	<AREA [SHAPE="biçim"] COORDS="x,y,..." [HREF="referans"] [NOHREF]>
</MAP>

MAP tanımı aynı belge içinde olabileceği gibi ayrı bir belge halinde de olabilir. MAP tanımlarının, kolay bakım sağlamak için, ayrı sayfada tutulması daha yararlıdır.

"map_adı" bir <IMG> elemanı tarafından referans olarak gösterilebilir. SHAPE parametresi alanın biçimini verir. Eğer SHAPE parametresi atlanırsa, alan biçimi dikdörtgen olarak kabul edilir. COORDS parametresi, alanın koordinatlarını resmin piksellerini birim olarak kullanarak verir. Bir dikdörtgen için, koordinatlar "sol,üst,sağ,alt" olarak verilir. Örnek; 100*100 alanına sahip bir resmin tamamını belirtmek için, "0,0,99,99" koordinatları verilir.

NOHREF parametresi, bu alana tıklandığında hiç bir etki göstermemesini sağlar.

Bir belge içinde, istenildiği kadar AREA elemanı kullanılabilir. Eğer iki alan kesişirse, ilk tanımlanan alan ötekinin üzerinde yer alır. Örnek:

<MAP NAME="dugmeler">
	<AREA SHAPE="RECT" COORDS="10,10,49,49" HREF="bizler.html">
	<AREA SHAPE="RECT" COORDS="60,10,99,49" HREF="urunlerimiz.html">
	<AREA SHAPE="RECT" COORDS="110,10,99,49" HREF="indeks.html">
	<AREA SHAPE="RECT" COORDS="0,0,159,59" NOHREF>
</MAP>
<IMG SRC="ucgen.gif" USEMAP="#dugmeler">

Örnek içindeki, son AREA elemanının, bütün resmi NOHREF ile kaplaması gerçekte birşey ifade etmez. Resim üzerinde AREA elemanı ile belirtilmemiş bütün alanlar, zaten NOHREF olarak kabul edilir.

Client taraflı map'lerin Frame içinde kullanılabilmesi için, <AREA> elemanı içinde TARGET parametresi kullanılabilir.

Image map'lerin genel kullanımı her sayfada çıkan button bar'lardır. Map tanımı ayrı bir dökümanda, mesele server üzerinde tutulur ve her sayfa tanımları tek merkezden alır. Bu image map üzerindeki değişikliğin teker teker her sayfada yapmak yerine, tek bir merkezden yapılarak işlemi kolaylaştırır.

INLINE VIDEO

Microsoft Internet Explorer, HTML belgesi içine .AVI (Animation Video Interleave) formatlı animasyon dosyaları eklemeye izin verir. Bu <IMG> elemanına DYNSRC (Dynamic Source) parametresi eklenmesi ile gerçekleşir. Bu parametrenin amacı, sayfalara video klip eklemedir, ancak video kliplerin desteklenmediği tarayıcı'larda genede resim olarak görüntülenmesi sağlanır.

<IMG DYNSRC="video.avi" SRC="dünya.gif" WITDH=50 HEIGHT=50 LOOP=INFINITE ALIGN=RIGHT>

DYNSRC

Pencere içinde gösterilecek videonun adresini verir.

<IMG SRC="apllet.gif" DYNSRC="applets.avi">

Eğer kullanılan tarayıcı video gösterebiliyorsa "applets.avi", desteklemiyorsa "applet.gif" gösterilecektir.

START

ideo klibin ne zaman başlayacağını tayin eder. FILEOPEN ya da MOUSEOVER değerlerini alabilir. FILEOPEN, klibin yüklendiği anda başlamasını belirtir. MOUSEOVER ise, farenin imleci video üzerine geldiğinde oynamaya başlayacağını belirtir. İstenirse ikisi birden tanımlanabilir

CONTROLS

Video klipler için, klip penceresinin altında kontrol setinin görünmesini sağlar. Bu set, klibi durdurma/başlatma ya da istenmeyen bölümlerin atlanması olanağını sağlar. Atanabilecek bir değer yoktur.

LOOP

Klip aktif hale getirildiğinde kaç defa oynayacağını belirtir. Eğer LOOP=-1 ya da LOOP=INFINITE değeri verilirse, tekrar sonsuz sayıda olacaktır.

LOOPDELAY

Videonun her tekrar arasında ne kadar bekleyeceğini belirtir. Örnek:

<IMG SRC="preview.gif" DYNSRC="deniz.avi" START=MOUSEOVER,FILEOPEN> <BR>

Örnekteki "deniz.avi" klibi ilk yüklendiğinde oynayacak daha sonra farenin imleci her üzerine geldiğinde tekrar oynayacaktır. Eğer tarayıcı klipleri desteklemiyorsa, "preview.gif" resmi görünecektir.

<IMG SRC="preview.gif" DYNSRC="deniz.avi" START=FILEOPEN LOOPDELAY=1000 LOOP=5> <BR>

Yüklendikten 1 saniye sonra 5 kere oynayacak ve duracaktır.

INLINE VRML WORLDS

Belgeye VRML nesnesi ekleme itlemi <IMG> elemanına VRML parametresi eklenmesi ile gerçekletir. HEIGHT ve WIDTH dahil bir ok <IMG> parametresi ile beraber kullanılabilir. Ancak, VRML nesnelerini görebilmek için, Internet Explorer uygulamasına Hata! Yer imi tanımlanmamış. adresinden çekilebilen bir Plug-in eklemek gerekir. Örnek:

<IMG SRC="resim.gif" VRML="dünya.wrl" HEIGHT=200 WIDTH=350>

Plug-in sahibi olmayan Internet Explorer'da "resim.gif" resmi görünecektir.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır