İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

LİSTE ve DİZİLER

Listeler:

Listeler:

Listeler parantezlerle sınırlandırılmış skalar değerler dizisidir.

(1, 5.3, "hello", 2)

Bu listenin 4 elemanı vardır. 1 , 5.3 , hello , ve 2. Elemanı olmayan liste boş listedir

Ör : ()
Ör : (17, 26 << 2) listesi 2 elemanlıdır. 17 ve 104.
Ör : (17, $var1 + $var2)

Bu örnekte 2 elemanlıdır. 17 ve $var1 ve $var2 toplamı.Aşağıdaki kullanımlar listeler için geçerli diğer örneklerdir.

("string", 24.3, " string2")

($cevap, "cevap $cevap")

Liste elemanlarını Dizilere yerleştirme:

Öncelikle dizilerin tanımını görelim. Dizi değişkeni tanımı için o değişkenin başına @ karakteri konur.

Geçerli Adlandırma Örnekleri:

@my_array

@list2

@uzun_isim_de_ kullanılabilir

Geçerli olmayan adlandırma Örnekleri:

@1dizi          # rakamla başlayamaz

@_dizi          # alt-tire ile başlayamaz

@a.son.dizi      # . kullanılamaz

Aşağıdaki örneği inceleyelim

$deger = 1;

@deger = (11, 27.1, "bir string"); 

Burada var isimli değişkenler tamamen farklı değişkenlerdir. $var skalar değişken olup,@var ise dizi değişkenidir.

Aşağıdaki örnekte, @array bir dizidir ve sırasıyla elemanlarına 1,2,ve 3 atanmıştır.

@array = (1, 2, 3);

Dizi elemanlarına erişim:

Erişim için o elemanın indisi(numarası) verilir.

Ör: $var = @array[0];

burada @array dizisinin 1.elemanının indis'i verilerek(Dizilerde ilk eleman numarası 0 dır) o elemanın değerine ulaşılıyor ve değer $var değişkenine atanıyor.D izilerde

@array[0], 1.elemanı

@array[1], 2.elemanı

@array[2], 3.elemanı

temsil eder ve sıralama bu şekilde devam eder. Örnek:

@array = (1, 2, 3, 4);

yukarda @array elemanlarına, liste elemanlarının atanmasını görüyoruz. dizi elemanları şu değerleri taşır:

@array[0], değeri 1

@array[1], değeri 2

@array[2], değeri 3

@array[3], değeri 4

Bu aşamada aşağıdaki atamayı yapalım.

$array[3] = 5;

Şimdi dizi elemanları dizilişi şu şekildedir;

@array[0], değeri 1

@array[1], değeri 2

@array[2], değeri 3

@array[3], değeri 5

yani (1, 2, 3, 5).

Eğer olmayan dizi elemanı atanmak istenirse veya negatif (-) değer verilirse atanacağı değişken değeri null stringidir ki 0 a eşittir.Ör:

@array = (1, 2, 3, 4);

$skalar = $array[4]; 

dizide 5.eleman yani $array[4] yoktur dolayısıyla $skalar değeri null ("") dir. benzer şekilde $skalar = $array[-1]; sonucu da aynıdır. Bir de şu örneği inceleyelim.

@array = (1, 2, 3, 4);

$array[6] = 17; 

Dizinin görünümü şu şekildedir,

(1, 2, 3, 4, "", "", 17) 

İndis olarak değişken de kullanılır, Ör:

$index = 1;

$skalar = $array[$index];     gibi...

Dizi elemanlarına erişimde dizi değişkeninin başında $ olduğuna dikkatinizi çekerim. Çünkü dizinin her bir elemanı skalar değişken olarak işlem görür. Ör:

$sebze[0] doğru 

@sebze[0] ise yanlış kullanımdır.

Örnek program: Program adı dizprg.pl olsun

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

 @dizi = (1, "tavuk", 1.23, "\"Tamam mi?\"", 9.33e+23);

 $say = 1;

 while ($count <= 5) {

     print ("$say . eleman @dizi[$say-1]\n");

     $say++;

 }

Çalısması :

>dizprg.pl

  1 . eleman 1 

  2 . eleman tavuk

  3 . eleman 1.23

  4 . eleman "Tamam mi?"

  5 . eleman  9.3300000000000005+e23

>

Örnek program: program adı randiz.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
# rand() fonksiyonu ile 1- 10 arası random sayı üreten program

#!/usr/local/bin/perl

 $say = 1;

 while ($say <= 100) {

     $randnum = int( rand(10) ) + 1;

     $randtoplam[$randnum] += 1;

     $say++;

 }

# Herbir sayı için toplamı yaz

 $say = 1;

 print ("Herbir sayı için toplam:\n");

 while ($say <= 10) {

     print ("\tsayi $say: $randtoplam[$say]\n");

    $say++;

 }

Çalısması:

>randiz.pl

Herbir sayı için toplam:

      sayi 1: 11

      sayi 2: 8

      sayi 3: 13

      sayi 4: 6

      sayi 5: 10

      sayi 6: 9

      sayi 7: 12

      sayi 8: 11

      sayi 9: 11

      sayi 10: 9

>

LİSTE gösterimi:

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) gösterimi ile (1..10) gösterimi aynıdır. (2, 5..7, 11) örneğinden anlaşılan ise şudur: listenin 5 elemanı vardır 2,5,6,7,11 String ifadeler içinde aynı kullanım geçerlidir Ör:

("aaa", "aab", "aac","aad") ifadesi şu şekilde de gösterilebilir.

("aaa".."aad").

Benzer şekilde; ("BCY", "BCZ", "BDA", "BDB") ifadesi ("BCY".."BDB"), ile aynıdır. @alphabet = ("a".."z"); ifadesi bir alfabe listesini gösterir.

Örnek program: Program adı lstprg.pl olsun.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

print ("Baslangic numarasini gir:\n");

 $basla = <STDIN>;

 chop ($basla);

 print ("Bitis numarasini gir:\n");

$bitis = <STDIN>;

 chop ($bitis);

@liste = ($basla..$bitis);

 $say = 0;

 print ("Liste yaziliyor:\n");

 while ($liste[$say] != 0 || $liste[$say-1] == -1

   || $liste[$say+1] == 1) #burada liste dizisinin sonu ve liste

              #elemanı icinde 0 var mı kontrolu yapılıyor

     {

     print ("$liste[$say]\n");

     $say++;

 }

Çalısması:

>lstprg.pl
	
	Baslangic numarasini gir:
 
	-2
 
	Bitis numarasini gir:
 
	2
		
	Liste yaziliyor

 -2

 -1

	0

	1

 2

>

Ornek program : Program adı dizprg2.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

 @dizi1 = (14, "ekmek", 1.23, -7, "su");

 @dizi2 = @dizi1;

 $say = 1;

 while ($say <= 5) {

     print("eleman $say: $array1[$say-1] ");

     print("$dizi2[$say-1]\n");

     $say++;

 }

Çalışması :

>dizprg2.pl

  eleman 1: 14 14

  eleman 2: ekmek ekmek

  eleman 3: 1.23 1.23

  eleman 4: -7 -7

  eleman 5: su su

>

Aşağıdaki kullanım şeklini inceleyelim. Ör :

@liste1 = (2, 3, 4);

@liste2 = (1, @liste1, 5);

Sonuçta @liste2 dizisinin içeriği (içerdiği liste) şu şekildedir.

(1,2,3,4,5)

Örnek program : Program adı dizprg3.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

 @al = " asla ";

 @yaz = ("Ben", @al, "kaybetmem!\n");

 print @yaz;

Çalışması :

>dizprg3.pl

 Ben asla kaybetmem!

>

Aşağıdaki parantez kullanımını inceleyiniz

$ali = "Ali";

print (("Hey, " . $ali . "!\n") x 2); 

Bu kodlama sonucu çıktı şöyle olur;

      Hey, Ali!

      Hey, Ali!

Dizilerde yerine koyma:

Şu örneğe bakalım.

@a = (1, 2, 3);

print (@a, "\n");

Çıktı

> 123

Burada bir problem var gibi... Bir de şuna bakın,

@a = (1, 2, 3);

print ("@a\n");

Çıktı

> 1 2 3

Böyle olacaktı..farkı belirleyen kodlamayı inceleyin

LİSTENiN UZUNLUĞUNU ELDE ETME:

@a = (1, 2, 3);

$skalar = @a;

Bu kodlama şekliyle biz @a dizisinin(oluşturan listenin) uzunluğunu elde ederiz. $skalar içindeki bu değer 3 tür.

$skalar = @a;

($skalar) = @a; 

yukarıdaki satırlar farklıdır. 1.satırda $skalar,@a dizisinin uzunluğunu tutar. 2.satırda $skalar,@a dizisinin ilk elemanını tutar.

Dizilerle çalışmayı iyice anlamak için aşağıdaki programların kodlanışlarını iyi inceleyiniz.

Örnek program : Program adı dizprg4.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

@dizi = (14, "Peynir", 1.23, -7, "elma");

 $sayi = 1;

 while ( $sayi <= @dizi) {

     print("eleman $sayi: @dizi[ $sayi-1]\n");

     $sayi++;

 }

Çalışması:

>dizprg4.pl

eleman 1: 14

eleman 2: Peynir

eleman 3: 1.23

eleman 4: -7

eleman 5: elma

>

Alt dizilerin kullanımı:

Örnek program : Program adı dizprg5.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

 @dizi = (1, 2, 3, 4);

 @altdizi = @dizi[1,2]; 

          # dizinin 2 ve 3 .elemanından alt dizi olustu.

        # hatırlayınız...dizinin 1.elemanı indisi $dizi[0] dır.

 print ("Altdizinin 1.elemanı: $altdizi[0]\n");

 print ("Altdizinin 1.elemanı: $altdizi[1]\n");

Çalışması:

>dizprg5.pl

Altdizinin 1.elemanı: 2

Altdizinin 2.elemanı: 3

>

Örnek program : Program adı dizprg6.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

 @dizi = ("bir", "iki", "üç", "dört", "beş");

 @sira = (1, 2, 3);

 @altdizi = @dizi[@sira];

 print ("Dizi dilimi: @altdizi\n");

Çalışması :

>dizprg6.pl

Dizi dilimi: iki üç dört

>

DİZİ dilimlerine ATAMA:

@a [0,1] = ("string", 46);

bu örnekte @a dizisinin ilk 2 elemanı değeri string ve 46 olur. Ör : aşağıdaki satır sonucu

@a [0..2] = ("string1", "string2");

3.eleman null stringtir.

Ör : Aşağıda ise listenin 4.elemanı diziye atanamaz(dikkate alınmaz).

@a [0..2] = (1, 2, 3, 4);

Örnek program : program adı dizprg7.pl

Çalışması:

>dizprg7.pl

 a1 b2 b3 a4

>

Örnek program: Program adı dizsort.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#Okunan değerleri sıraladıktan sonra basan örnek

#!/usr/local/bin/perl

#giriş işlemi

 print ("Değerleri giriniz\n");

 print ("çıkış için boş satır giriniz.\n");

 $say = 1;

 $gir = <STDIN>;

 chop ($gir);

 while ($gir ne "") {

     @a [$say -1] = $gir;

    $say++;

    $gir = <STDIN>;

     chop ($gir);

 }

# sıralama işlemi

 $say = 1;

 while ($say < @a) {

    $x = 1;

    while ($x < @a) {

         if ($a [$x - 1] gt $a [$x]) {

            @a [$x-1,$x] = @a [$x,$x-1];

         }

         $x++;

     }

     $say++;

 }

#basma işlemi

print ("@a\n");

Çalışması:

>dizsort.pl

  Değerleri giriniz

  çıkış için boş satır giriniz.

  fok

  bebek

  dil

  bal

  bal bebek dil fok

>

Standart giriş (klavye ) den dizi okuma: giriş dizi değişkenine yapılır. Ör:

@a = <STDIN>;

Örnek program : program adı dizkey.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

@a = <STDIN>;

print (@a);

Çalışması:

>dizkey.pl

  1.satır

  2.satır

  son satır.

 ^D  (control ve D tuşu)

  1.satır

  2.satır

  son satır.

>

DİZİ KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI:

Dizilerde sıralama:

Bu işlem için kullanılan fonksiyon sort() dur.

liste = sort (array);  

@array = ("Bu", "bir", "test", "dir");

dizi bu şekilde oluştu. Şimdi sort ile sıralayalım;

@array2 = sort (@array);

sonuçta @array2 dizisi içeriği listesi şu şekildedir.

("bir", "bu", "dir", "test")

@array dizisi içeriği ise değişmez...aynıdır.("Bu", "bir", "test", "dir")

veriler alfabetik değilse;

@a = (70, 100, 8);

@a = sort (@a);

o zaman sıralama şöyle gerçekleşir.

(100, 70, 8)

Dizi değişken veya listeleri ters sıraya sokma: Bu işlemi reverse() fonksiyonu yapar.Örnek:

@a = ("bal", "incir", "arı", "sinek");

@a2 = reverse(@a);

@a2 içeriği listesi şu şekildedir:

("sinek", "arı", "incir", "bal")

Örnek program: program adı tersdiz.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#program klavyeden girilen bilgileri ters olarak

# (alfabetik olarakbuyukten kucuğe) sıralar

 #!/usr/local/bin/perl

 @input = <STDIN>;;

 @input = reverse (sort (@input));

 print (@input);

Çalışması :

>tersdiz.pl

  fal

  bal

  dil

  bez

			^D

  fal

  dil

  bez

  bal
>

DİZİLERDE chop() FONKSİYONU:

chop() fonk.nun son karakteri sildiğini biliyoruz. Ör :

$a = "Ala";

chop ($a);  

$var içeriği şu anda "Al" dır.

Dizi listelerinde kullanımı:

@list = ("Aslan", "12345", "Geyik");

chop (@list);

Şu an @list içeriği liste şu şekildedir: ("Asla", "1234", "Geyi") Başka bir örnek:

@a = <STDIN>;

chop (@a);

Bu şekilde klavyeden kullanımda yeni satır karakteri yok edilerek diziye alınır.

STRİNG LİSTESİNDEN TEK STRİNG OLUŞTURMA:

Bu görevi join() fonksiyonu yerine getirir. Ör:

$string = join(" ", "bu", "bir", "liste", "dir");

$string içeriği şudur: "bu bir liste dir" join da ilk " " kısmı stringler arasında kullanılacak karakteri bildirir. Yukarda ki örnekte bu karakter boş stringtir. Aşağıdaki örneğe bakınca daha iyi anlayacaksınız.

$string = join("::", "kelime", "ve", "sütun");

sonuçta oluşan $string stringinin içeriği

şöyle görünür :   "kelime::ve::sütun" 

Bir başka örnek:

@liste = ("Bu", "bir");

$string = join(" ", @list, "stringdir");

$string içeriği : "Bu bir stringdir" olur.

Örnek Program: program adı joprg.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

@gir = <STDIN>;

chop (@gir);

$string = join(" ", @gir);

print ("$string\n");

Çalışması:

>joprg.pl

  Ben 

  perl

  öğrenmeye

  basladım.

  ^D

  Ben perl öğrenmeye basladım.
>

STRİNGLERİ AYIRMA:

split()fonksiyonu: join tersi işlev görür. stringler arası karakter iki adet / karakteri arasında belirtilir.

$string = "bu::bir::ayırma::örneği";

@dizi = split(/::/, $string);

sonuc olarak @dizi içeriği şu şekildedir:

bu","bir","ayırma","örneği")

bununla ilgili bir kelime sayma programını inceleyelim

program adı kesay.pl olsun

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

$kelimesay = 0;

$gir = <STDIN>;

while ($gir ne "") {

    chop ($gir);

    @dizi = split(/ /, $gir);

    $kelimesay += @dizi;

    $gir = <STDIN>;

 }

 print ("Toplam kelime sayısı: $kelimesay \n");

Çalışması:

>kesay.pl

  bu ilk satır

  bu da ikincisi

  son satır da bu olsun.

  ^D

  Toplam kelime sayısı: 11

>

Şimdi de son öğrendiklerimizi içeren bir örnek : Klavyeden girilen kelimeleri ters sırada yerleştirip yazalım. Program adı fnk.pl

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

# Klavyeden girişini yap

 @giris = <STDIN>;

 chop (@giris);

# Her bir satırdaki kelimeleri ters sırada yerleştir

 $satir = 1;

 while ($satir <= @giris) {

     @kelime = split(/ /, $giris[$satir -1]);

     @kelime = reverse(@kelime);

     $giris[$satir -1] = join(" ", @kelime, "\n");

     $satir ++;

 }

#şimdi onların sırasını ters cevir ve yazdır

@giris = reverse(@giris);

print (@giris);

>fnk.pl

  bir iki

  üç dört

  beş altı.

  ^D

  altı. beş

  dört üç

  iki bir

>

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır