İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

SABİT VE DEĞİŞKENLER

1.Sabitler

A)Sayısal Sabitler:

Sayısal sabitler,programın çalışması esnasında gereken sayısal sabit değerlerdir. Perl 8 ve 16 tabanlı sayısal değerlerin kullanımını da sağlar

1245
100.45
.000034
043
0x23 ...gibi

B)String Sabitler:

String sabitler,programın çalışması esnasında gereken alfasayısal sabit değerlerdir. Alfabetik ve Alfabetik/sayısal/özelkarakter karışımı olabilirler. Tırnak içindeki ifadelerdir. Perl stringlerde; Tek, çift, geri tırnak kullanır. Bunlar birlikte de kullanılabilirler. Kurallarını göreceğiz.

'Ertan Türkmen'
"Ertan Türkmen"
"Dedi ki, \"O Ankara'dan geldi.\""
'Ahmet Trabzon\'ludur' ...gibi

stringlerde EscapeSequence denilen özel işlevli karakterlerde kullanılır.

Escape SequeNCe karakterlerinden bazıları ve anlamları:

\aAlarm
\bBackspace -geri-
\eEscape -çıkış-
\fForm Feed -form besleme -
\nNewline -yeni satır-
\rCarriage return -satır sonu-
\tTab - x karakter atla -
\vVertical Tab - dikey atla -

ilerleyen derslerde konuyla ilgili örnekler görecek ve daha iyi anlayacağız.

2.Değişkenler

a)Skalar değişkenler : İçersinde değişebilen değerler bulunduran birimlerdir. İlk karakteri $ işaretidir.Bu karakterden sonra en az 1 alfabetik karakter bulunmalıdır. Değişken adında kural olarak bu karakterlerden hemen sonra alfabetik, sayısal karakterler ve _ karakteri kullanılabilir. Değişken uzunluğu serbesttir.

$ad, $ad_soyad, $a1

gibi değişken adlari geçerli olup aşağıdakiler geçersizdir.

ad# $ karakteri olmadığından
$# $ dan sonra en az 1 alfabetik karakter gerektiğinden
$47x2.karakter sayısal olamaz
$_ad# 2.karakter alfabetik olmalı
$ad!# ! karakteri kullanılamaz

Küçük ve büyük harf kullanımı önemlidir ve farklı değişkenleri temsil ederler. Bu demektir ki; $AD ile $Ad ve $ad farklı değişkenlerdir.

Değişkenlere değer atama:

Eşitliğin bize göre sağındaki değer (sayısal/alfabetik/karışık olabilir) solundaki değişkenin içine konur. Aşağıdaki ifadeyi inceleyiniz.

$ADI_SOYADI = "Ertan TURKMEN";

$ADI_SOYADI değişkeni içindeki değer "Ertan TURKMEN" dir.

benzer şekilde,

$MAAS = 125000;

$MAAS değişkeni içeriği 125000 dir

Değişkenin içinde önceden bir değer varsa,önceki değer silinir, son atanan değer geçerli olur.

Aritmetik Operatörler:

Perl de kullanılan TEMEL aritmetik operatörler;

Toplama+
Çıkartma-
Çarpma*
Bölme/

Örnek program : Verilen değerin Km ve Mil cinsinden çevirimini yapar.

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

print ("Mesafeyi giriniz: \n");

$mesafe = <STDIN>;

chop ($mesafe); 

# chop fonksiyonu giriş sonundaki karakteri atar
# programımızda son karakter Enter tuşuna bastığımız için
# yeni satır (\n) karakteri
# olduğundan onu atar(siler).

$mil = $mesafe * 0.6214;

$km = $mesafe * 1.609;

print ($mesafe, " km = ", $mil, " mil\n");

print ($mesafe, " mil = ", $km, " km\n");

Program satırlarında kullanılan "\n" göstergesi alt satıra geçişi sağlayan yeni satır karakteridir.

Çalışması:

milkm
>Mesafeyi giriniz:
>10
>10 km = 6.2139999999999995 mil
>10 mil = 16.09 km

a.1)Tamsayi (integer) Skalar değişkenler:

İçerisinde tamsayı sabit ve literal bulundurabilirler. integerlar kayar noktalı (floating-point--birazdan inceleyeceğiz--)değerler gibi işlem görürler.

Örnek program: adı prg.pl olsun...

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

$deger = 1234567890;

print ("1.değer: ", $deger, "\n");

$deger = 1234567890123456;

print ("2.değer: ", $deger, "\n");

$deger = 12345678901234567890;

print ("3.değer: ", $deger, "\n");

Çalışması :

>prg
>1.değer: 1234567890
>2.değer: 1234567890123456
>3.değer: 12345678901234567168

çıktısı verir. Görüldüğü gibi ilk 2 değerde sorun yoktur.3.değer yanlış sonuç üretir. Çünkü tamsayı için fazla değer içermektedir.

a.1)Kayar Noktalı (floating-point) Skalar değişkenler:

En fazla 16 rakam kabul edebilirler. Bu değişkenler tamsayı, ondalıklı, exponent(e üzeri) ve -/+ işaretli değerleri saklayabilirler. Örneğin, aşağıdaki değerlerle işlem yapabilirler.

11.4 , -275 , -0.3 , .3 , 3. , 5.47e+03 ,  ...v.b.

Örnek program : Adı prgsk1.pl olsun,

Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
#!/usr/local/bin/perl

$deger = 34.0;

print ("1. deger ", $deger, "\n");

$deger = 114.6e-01;

print ("2. deger ", $deger, "\n");

$deger = 178.263e+19;

print ("3. deger ", $deger, "\n");

$deger = 123456789000000000000000000000;

print ("4. deger ", $deger, "\n");

$deger = 1.23e+999;

print ("5. deger ", $deger, "\n");

$deger = 1.23e-999;

print ("6. deger ", $deger, "\n");

Programın Çalışması :

> prgsk1.pl

> 1. deger 34

> 2. deger 11.460000000000001

> 3. deger 1.7826300000000001e+21

> 4. deger 1.2345678899999999e+29

> 5. deger Infinity

> 6. deger 0

b)String değişkenler:

String (karakter/karakterler içeren dizi) içerirler. Bu değerler alfabetik ve sayısal sabit veya değişken olabilirler.

$AD_SOYAD = "Ertan TURKMEN";

komutuyla "Ertan TURKMEN" stringi $AD_SOYAD string değişkenine atanır.

$number = 11;
$text = "Bu text sayı içerir.İçerdiği sayı $number.";

komutlarının icrası sonucu $number'a 11 sayısı atanır. $text değişkenine ise "Bu text sayı içerir. İçerdiği sayı $number." Stringi atanır. Sonuçta $text'in içeriği şudur.

"Bu text sayı içerir.İçerdiği sayı 11."

Stringlerde de Escape Sequence karakterler kullanılır.

Bunlar aşağıdadır:

\aZil sesi
\bBackspace
\cnCtrl+n karakteri
\eEscape
\EL, \U or \Q etkisini sonlandır
\fForm Feed -
\ISonraki harfi küçüğe çevirir
\LSonraki tüm harfleri küçüğe çevirir
\nNewline -yeni satır-
\rCarriage return
\QÖzel örnek karakterleri arama
\tTab
\uSonraki harfi büyüğe çevir
\USonraki tüm harfleri büyüğe çevir
\vVertical Tab - dikey atla -

Tek ve Çift tırnaklı string farkı:

Bunu örnekle inceleyelim.

$string = "Bir stringdir";

$text = "Bu $string";

# $text'in içeriği "Bu Bir stringdir"

Örnek 2:

$text = 'Bu bir $string'; 

#$text'in içeriği 'Bu bir $string'

İki örnek arasında fark açıkça görülmektedir. Tek tırnak içindeki string aynen saklanır. Değişken ve hatta \n gibi karakterlerde kendi özelliklerini icra eder şekilde kullanılamaz. (sadece \ ve ' karakterleri hariç). Örnek 3:

$text = 'Bu string.\n';

$text içeriği:  

Bu string .\n şeklindedir.

Örnek 4:

$text = 'Burada \', tek tırnak karakteri var';

$text içeriği:  Burada ', tek tırnak karakteri var

Örnek 5:

$text = 'Stringin son karakteri backslash \\';

$text içeriği: 

Stringin son karakteri backslash \ şeklindedir.

String ve Sayısal değerlerde değiştirilebilirlik:

Örnekle inceleyelim.

$string = "43";

$Sayı = 28;

$result = $string + $Sayı;

$result içeriği 71 dir.

Bir de şu örneği inceleyelim:

number = <STDIN> #klavyeden giriş bekler 22 girdik diyelim
          # $number içeriği 22\n dir (\n enter tusu)
chop ($number);  # $number içeriği su anda 22

$result = $number + 1; #$result içeriği 23

Şöyle bir atama sonucunda ise :

$result = "hello" * 5; 

$result içeriği 0 dır.

çünkü hello sayısal olmadığı için sayısal değeri 0 dır

Eğer string ifadede sayısal ve alfabetik değer varsa, $result = "12o34"; gibi.. Bu durumda ortadaki o harfi öncesi geçerlidir. $result içeriği 12'dir.

ALTERNATİF STRİNG AYRAÇLARI

Aşağıdaki örneğe bakalım;

$say = 5; 

print ("$say\n"); # 5 basar 

print ('$say\n'); # $var\n basar 

örnekte ' ve " ayraçlarını görüyoruz. Perl başka ayraç elemanları da sunar. Bu işlev için, q kullanıp sonraki ayraç elemanını belirleyebiliriz.

q!merhaba $kim! gibi... 

bu ifade ile aşağıdaki ifade aynıdır.

'merhaba $kim'

String sınırlayıcı olarak qq kullanırız.

qq/This string contains $var./ 

Burada / karakteri stringi ayırır(sınırlar).

Stringi kelimelere ayırma-kesme- işlevini qw ile yaparız. Aşağıdaki iki satır aynıdır.

@kelimeler = qw/Bu bir cümledir/; 

@kelimeler = split(' ', q/Bu bir cümledir/); 

her iki durumda da @kelimeler ' e şu liste atanır;

("Bu ", " bir ", " cümledir") 

<< KULLANARAK STRİNG TANIMLAMA

<< işareti ile string başı tanımlanır. Bu string boş satır görene kadar devam eder.

$A = <<
      here is the string 
      bu ikinci satır } $A içeriği yandaki ilk iki satırdır. 
      üçüncü satır 
      dördüncü satır 

<< sonra konacak string, string sonunu belirler.

str = <<END  (veya şu şekilde <<'END' ) 

bu birinci satır 

bu ikinci satır 

END (string sonu) 

Şu da doğrudur.

$end = "END"; 

$str = <<"$end" 

bu ilk satır 

bu ikinci satır 

END 

Şu kullanıma bakın;

print <<END 

Merhaba! 

Iyi calışmalar! 

END 

çıktısı

Merhaba! 

Iyi calışmalar! 

print <<END x 2 

Merhaba!           

END 

çıktısı

Merhaba! 

Merhaba! 

$satır = <<END1 <<END2 

birinci kısım 

END1        

ikinci kısım 

END2 

$satır içeriği

Birinci kısım 

İkinci kısım

Not: \n dahildir.

<< aralarında boşluk olmamalıdır.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır