İçerikler :

Abdurrahman Şeref Abdülbaki Gölpınarlı - Mustafa İzzet Bâkî Ahmed Cevdet Paşa Ahmet Şimşirgil Alâeddin Atâ Melik Cüveynî Arthur Koestler Aynî - Bedreddin - Mahmud el-Aynî Bahaeddin Ögel Cemalettin Taşkıran Douglas Morton Dunlop Ebü'l Gazi Bahadır Han Edward Gibbon Ekrem Memiş Erhan Afyoncu Étienne de la Vaissière Eusebios (Eusebius) Faruk Sümer Gıyaseddin Muhammed Handemir - Hvandemir Giambattista Toderini Halil İnalcık Hamilton Alexander Rosskeen Gibb - H. A. R. G.. Hezarfen Hüseyin Efendi Hyun Jin Kim İbni Bibi - İbn'el Bibî el-Müneccime - Nasır.. İbn-i Haldun - Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muham.. İgor Mihailoviç Diakonoff İlber Ortaylı İmadeddin el-Isfahani İsmail Hakkı Uzunçarşılı İsmail Hami Danişmend Jacob Burckhardt Joseph de Guignes Joseph von Hammer-Purgstall Lev Nikolayeviç Gumilyov (Gumilev) Louis Massignon Marcel Erdal Mehmed Fuad Köprülü Mehmet Önder Mehmet Şeker Mikhail Artamonov - Mikhail Illarionovich Art.. Nicolae Iorga Omeljan Pritsak Osman Karatay Osman Turan Özkan İzgi Paul Hazard Peter Benjamin Golden Peter Vaczy Reşidüddin Hamedani - Reşidüddin Fazlullah Ha.. Robin George Collingwood - R.G. Collingwood Roman Kovalev Sima Qian - Ssu-ma Chien Speros Vryonis Suraiya Faroqhi (Sürayya Faruki) Şemseddin Ahmed Eflâkî Thomas S. Noonan - Thomas Schaub Noonan Vladimir Minorsky - Vladimir Feodoroviç Minor.. Wilhelm Barthold - Vasiliy Vladimiroviç Barto.. Zeki Velidi Togan

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Tanım: 1888-1977 arasında yaşamış, siyasetçi (milletvekilliği yapmıştır) ve tarihçi. Özellikle Osmanlı tarihi konusunda uzmandır

Kişi

İgor Mihailoviç Diakonoff

Rus tarihçi ve dil bilimci. Özellikle antik yakın doğu tarihi ve Asurlular hakkında uzmandır

Kişi

Lev Nikolayeviç Gumilyov (Gumilev)

Rus Tarihçi ve Etnolog. Özellikle Türk ve Rus tarihi ile ilgili kitapları ile tanınır. Etnk grup kavramları (etnos , etnosfer , super etnos vs..) ve oluşması ve sonlanması ile ilgili farklı görüşleri ile ünlüdür

Kişi

Osman Karatay

Türk Tarihçi. Özellikle Türk ve Balkan tarihi ile ilgili araştırmaları bulunmaktadır

Kavram

Suraiya Faroqhi (Sürayya Faruki)

Tanım: Almanya doğumlu (Alman baba ile Hintli bir annenin çocuğudur) , özellikle Osmanlı konusunda uzman tarihçi. Hem Türkiye'de hem de Almanya üniversitelerinde çalışmıştır

Kişi

Eusebios (Eusebius)

323 yılına kadarki olayları anlatan eserleri ile bilinene, Roma tarihi önemli kaynaklardan kabul edilen tarihçi. Caesarea’lı (Kayserili) Eusebius şeklinde de bilinir

Kişi

Ahmet Şimşirgil

Özellikle Osmanlı dönemi konusunda uzman olan Tarihçi

Kişi

Osman Turan

1914 ile 1978 tarihleri arasında yaşamış, Selçuklu tarihi konusunda uzman olan tarihçi ve siyasetçi

Kişi

Faruk Sümer

1924 ile 1995 arasında yaşamış, özellikle Oğuzlar konusunda uzman tarihçi

Kişi

İsmail Hami Danişmend

1899 ile 1967 arasında yaşamış, hem Türk ve İslam tarihi uzmanı , hem de dil ve edebiyat uzmanı araştırmacı ve bilim adamı

Kişi

Halil İnalcık

1917 doğumlu , özellikle Osmanlı tarihi konusunda uzman tarihçi

Kişi

Nicolae Iorga

1871 ile 1940 yaşamış, Rumen tarihçi, yazar , şair ve devlet adamı

Kişi

Abdülbaki Gölpınarlı - Mustafa İzzet Bâkî

1900 ile 1982 arasında yaşamış, edebiyat ve tasavvuf tarihi araştırmacısı ve uzmanı

Kişi

İlber Ortaylı

1947 doğumlu , özellikle Osmanlı tarihi konusunda uzman tarihçi

Kişi

Erhan Afyoncu

1967 doğumlu, özellikle Osmanlı tarihi uzmanı olan tarihçi

Kişi

Hezarfen Hüseyin Efendi

17 yy'da yaşamış (ölümü 1691 veya 1692), Osmanlı dönemi tarihçisi ve aydını

Kişi

İbn-i Haldun - Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî

1332 ile 1406 yılları arasında yaşamış , sosyoloji, iktisat gibi bilimlere büyük katkıları olmuş , bilim adamı, düşünür, tarihçi ve siyasetçi

Kişi

Aynî - Bedreddin - Mahmud el-Aynî

Fıkıh alimi ve tarihçi. Uzun adı Mahmûd bin Ahmed bin Mûsâ bin Ahmed bin Hüseyn bin Yûsuf bin Mahmûd'dur. Ölümü 1382'dir. Tarih, coğrafya, zooloji konularında bilgi veren kitaplar yazmıştır

Kişi

Gıyaseddin Muhammed Handemir - Hvandemir

1475 ile 1534-1537 yılları arasında yaşamış Fars tarihçi

Kişi

Joseph von Hammer-Purgstall

1774 ile 1856 arasında yaşamış, Avusturyalı doğu konusunda uzman (oryentalist) tarihçi ve diplomat

Kişi

Giambattista Toderini

1728 ile 1799 arasında yaşamış, Venedikli edebiyat tarihçisi ve din adamı. "Türklerin Yazılı Kültürü" adlı eseriyle ünlüdür

Kişi

Hamilton Alexander Rosskeen Gibb - H. A. R. Gibb

1895 ile 1971 yılları arasında yaşamış, İskoç tarihçi ve oryentalist (doğu uzmanı)

Kişi

Edward Gibbon

1737 ile 1794 arasında yaşamış, İngiliz tarihçi ve politikacı

Kişi

Louis Massignon

1883 ile 1962 arasında yaşamış, Fransız , İslam tarihi uzmanı ve eğitimcisi

Kişi

İbni Bibi - İbn'el Bibî el-Müneccime - Nasıreddin Hüseyin bin Muhammed bin Ali er-Ca'feri el-Rugadi

XIII. yy da yaşamış, Fars kökenli , Selçuklu tarihçi ve yazarı. İbni Bibi Anadolu Selçuklu tarihi için önemli bir kaynaktır

Kişi

Alâeddin Atâ Melik Cüveynî

13 yy'da yaşamış (ölümü 1283), İlhanlı devletinde vezirlik yapmış Fars kökenli vezir ve tarihçi. Tarih-i Cihan Güşa adı verilen önemli bir tarih eseri yazmıştır. (Cüveynî ismi Güveyni olarak da yazılabilir)

Kişi

Şemseddin Ahmed Eflâkî

14. yy'da yaşamış (ölümü 1360) , İslam düşünürü ve astronom. Menâkıbü'l Ârifîn adlı, Mevlena ve mevleviliğin tarihini anlattığı eser önemli bir kaynak eserdir

Kişi

Ahmed Cevdet Paşa

1822 ile 1895 arasında yaşamış, Osmanlı devlet adamı, hukukçu, şair, tarihçi ve bilim adamı. Mecelle'yi oluşturan komisyonun başkanlığını yapmıştır. Tarih-i Cevdet adıyla Osmanlı tarihini anlattığı eseri önemli bir eserdir

Kişi

Abdurrahman Şeref

1853 ile 1925 yılları arasında yaşamış, Osmanlı devleti son vak'anüvisi ve devlet adamı. Fezleke-i Târîh-i Düvel-i İslâmiyye, Târîh-i Devlet-i Osmâniyye , Târîh-i Asr-ı Hâzır; Harb-i Hâzırın Menşei, Fezleke-i Târîh-i Devlet-i Osmâniyye önemli eserleridir

Kişi

Douglas Morton Dunlop

1909 ve 1987 yılları arasında yaşamış, Doğu uygarlıkları uzmanı İngiliz tarihçi

Kişi

Arthur Koestler

1905 ile 1983 arasında yaşamış Macaristan doğumlu Yahudi yazar ve gazeteci. Özellikle Hazar Türkleri ile ilgili "Onüçüncü Kabile" kitabıyla Türkiye'de tanınmıştır

Kişi

Peter Benjamin Golden

1941 doğumlu, Amerikalı Türkolog ve Orta Asya uzmanı

Kişi

Wilhelm Barthold - Vasiliy Vladimiroviç Bartold

1869 ile 1930 yılları arasında yaşamış, Rus Türkolog ve İslam tarihi uzmanı

Kişi

Vladimir Minorsky - Vladimir Feodoroviç Minorskiy

1877 ile 1966 yılları arasında yaşamış, özellikle Fars ve Kürt tarihi konularında araştırmalar yapmış Rus tarihçi

Kişi

Zeki Velidi Togan

1890 ile 1970 yılları arasında yaşamış , Başkurt siyasetçi , Türkolog ve tarihçi

Kişi

Mikhail Artamonov - Mikhail Illarionovich Artamonov

1898 ile 1972 yılları arasında yaşamış Rus arkeolog ve tarihçi. Özellikle Hazarlarla ilgili kazı ve kitapları önemlidir

Kişi

Omeljan Pritsak

1919 ile 2006 yılları arasında yaşamış, Ukranyalı ortaçağ uzmanı tarihçi, türkolog, dilbilimci

Kişi

Thomas S. Noonan - Thomas Schaub Noonan

1938 ile 2001 arasında yaşamış, ABD'li tarihçi , antropolog ve slavist.

Kişi

Roman Kovalev

Özellikle Rusya, Avraysa ve Ortadoğu ekonomi tarihi konularında uzman tarihçi

Kişi

Reşidüddin Hamedani - Reşidüddin Fazlullah Hamedani

1247 – 1318 arasında yaşamış, Musevi ve İlhanlı tarihçi, vezir ve hekim. Özellikle Câmi'ut-Tevârîh adındaki tarih eseri önemlidir

Kişi

Ebü'l Gazi Bahadır Han

1603 ile 1663 tarihleri arasında yaşamış, 1643-1663 arası dönemdeki Hive hanı. Aynı zamanda Şecere-i Türk ve Şecere-i Terakime adında önemli tarih eserleri de bulunmaktadır

Kişi

Sima Qian - Ssu-ma Chien

M.Ö 145 veya 135 ile M.Ö 86 arasında yaşamış (Han hanedanlığı döneminde) yaşamış bir Çinli tarihçi ve astronom

Kişi

Bahaeddin Ögel

1923 ile 1989 yılları arasında yaşamış Türk tarihçi. Özellikle Hun ve İslamiyet öncesi Türk tarihi ve kültürü konularında uzman bir tarihçidir

Kişi

Özkan İzgi

1964 doğumlu , Orta Asya Türk tarihi ve Uygurlar konusunda uzman Türk tarihçi.

Kişi

Cemalettin Taşkıran

1954 doğumlu, özellikle yakın siyasi Türk tarihi konusunda araştırmaları olan Türk tarihçi ve emekli asker.  Ana Ben Ölmedim / 1. Dünya Savaşında Türk Esirleri , Balkanlarda İzlerimiz, Milli Mücadele'de Kazım Karabekir Paşa kitaplarından bazılarıdır

Kişi

Mehmet Şeker

1947 doğumlu, Türk ve İslam tarihi uzmanı tarihçi

Kişi

Mehmed Fuad Köprülü

1890 ile 1966 yılları arasında yaşamış, Türk siyasetçi ve tarihçi. Özellikle Osmanlı tarihinin önemli uzmanlarındandır. Osmanlılarda çok sayıda devlet adamı yetiştiren Köprülüler soyundan gelmektedir

Kişi

Speros Vryonis

1928 doğumlu, Helen ve Bizans tarihi uzmanı ABD'li tarihçi

Kişi

Mehmet Önder

1926 ile 2004 arasında yaşamış, özellikle Mevlana ve folklor konusunda uzman, sanat tarihçisi ve müzeci

Kişi

İmadeddin el-Isfahani

1125 ile 1201 arasında yaşamış , Zengi ve Eyyubiler devletlerinde çalışmış Fars tarihçi , eğitimci ve edebiyat uzmanı. İran ve Horasan Selçuklular ile ilgili tarih kitabı ve Arap şiiri ile ilgili antolojisi önemlidir.

Kişi

Paul Hazard

1878 ile 1944 yılları arasında yaşamış tarihçi ve eğitimci. Özellikle fikirlerin ve düşüncelerin tarihi konusunda eserleri bulunmaktadır. Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme adlı eseri Türkçe'ye de çevrilmiştir. Tam adı Paul Gustave Marie Camille Hazard'dır.

Kişi

Robin George Collingwood - R.G. Collingwood

1889 ile 1943 arasında yaşamış İngiliz tarihçi, felsefeci ve arkeolog. Tarih Fikri (The Idea of History) ve Sanatın Prensipleri (The Principles of Art) eserleri en önemli eserleridir.

Kişi

Jacob Burckhardt

1818 ile 1897 yılları arasında yaşamış, İsviçreli kültür ve sanat tarihçisi.

Kişi

Marcel Erdal

1945 doğumlu Türk dil bilimci ve türkolog

Kişi

Ekrem Memiş

1956 doğumlu özellikle Türk tarihi ile ilgili çalışmaları bulunan Türk tarihçi

Kişi

Hyun Jin Kim

Antik Grek, Çin ve Merkez Asya konularında çalışmaları bulunan Kore kökenli Avustralyalı tarihçi akedemisyen

Kişi

Peter Vaczy

1904 ile 1994 yılları arasında yaşamış tarihç, kütüphaneci ve sanat koleksiyoncusu. Ortaçağ tarihi konusunda uzmandır.

Kişi

Joseph de Guignes

1721 ile 1800 arasında yaşamış tarihçi. Oryentalist, Türkolog ve Sinologtur.

Kişi

Étienne de la Vaissière

1969 doğumlu Fransız tarihçi. İslam öncesi Orta Asya tarihi konularında çalışmalar yapmıştır.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir