İçerikler :

Attila ve Hunlar Bey İle Büyücü Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi Cami-ut Tevarih - Câmi'ut-Tevârîh - Câmi'ü't-.. Devlet- i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzeri.. Fransa Sefaretnamesi Ikd'ul-Cumân fî Tarih Ehli'z-Zaman - Akd-ül-C.. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Kitab-ı Tabakat v'el Umem Kitâbü'l-Etrâk - Türklerin Kitabı - Türk Biti.. Kutluk Bilge Kül Kağan, Böğü Kağan, ve Uygurl.. Modern Araştırmacı Oğuzlar (Türkmenler) Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı Osmanlı Devlet Teşkilatında Kapıkulu Ocakları Osmanlı İlmiye Teşkilatı Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal .. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı Osmanlı Tarihi Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? Saracen İmparatorluğunun Tarihi - History Of .. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti Selçuklular Zamanında Türkiye Seyahatnâme Sorularla Osmanlı İmparatorluğu Şecere-i Terakime- Türklerin Soykütüğü Şecere-i Türkî - Türk'ün Soy Ağacı - Türk'ün .. Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehb.. Tarih Araştırmalarında Usul Tarih Tenkidinin Unsurları Türk Halkları Tarihine Giriş Türklerin Kökeni

Bu Sayfayı Paylaş:

Eser

Seyahatnâme

Sahipleri : Evliya Çelebi
Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda Osmanlı devleti sınırları içindeki gördükleri yerleri yazdığı kitap. Osmanlı devleti sınırları içindeki zamanın bir çok ülkesi için önemli bir tarihi kaynaktır

Eser

Fransa Sefaretnamesi

Sahipleri : Yirmisekiz Mehmed Çelebi
Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Fransa elçiliği sırasında Fransa'da olan olaylar ve toplum hakkında gözlemlerini ve görüşlerini yazdığı kitap. Kitap önemli bir tarihi kaynaktır

Eser

Tarih Araştırmalarında Usul

Sahipleri : Mübahat S. Kütükoğlu
Tarih lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırmalarında faydalanabilecekleri rehber kitap

Eser

Modern Araştırmacı

Sahipleri : Jacques Barzun ve Henry F. Graff
Tarih biliminde , araştırma için gerekli teknikleri ve yöntemleri anlatan kitap

Eser

Tarih Tenkidinin Unsurları

Sahipleri : Leon E. Halkin
Tarihin tenkidi, özelliklerini, diğer bilimlerle ilişkilerini inceleyen kitap

Eser

Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?

Sahipleri : Suraiya Faroqhi (Süreyya Faruki)
Tarihi kaynakların nasıl kullanılması gerektiği, Osmanlı arşiv belgelerinin nasıl değerlendirileceği hakkında öğretici bir kitap

Eser

Türklerin Kökeni

Sahipleri : Osman Karatay
Türklerin köklerinin nereye dayandığını ve ilk çıkış yerlerinin neresi olduğu ile ilgili savların olduğu kitap. Türklerin ilk çıkış yeri bugünkü Başkırdistan bölgesi olduğunu ve Karadeniz kuzeyin bölgelerinde yayılmış olarak çok uzun bir zamandır bulunduklarını savunur

Eser

Bey İle Büyücü

Sahipleri : Osman Karatay
Türkçe'nin Ortadoğu (Kuzey Irak-Zağros dağları-Azarbaycan) kökenli eski bir dil olduğunu savunmaktadır. Eski Medlerdeki Mag kavramından bir çok dilde (Sami,Hint-Avrupa,Ural-Altay) ortak ve benzer anlamlı kelimelerin (bey, büyücü, devlet vb.. anlamlındaki o dillerdeki kelimelerin benzerliği ve ortaklığı) türetildiğini savunmuştur. Uzun adı "Bey İle Büyücü. Avrasya'da Tanrı, Hükümdar , Devlet ve İktisat Hakkında Dilin Söyledikleri" şeklindedir

Eser

Oğuzlar (Türkmenler)

Sahipleri : Faruk Sümer
Oğuzlar konusunda uzman olan Faruk Sümer'in, Oğuzlar (Türkmenler) tarihini anlattığı kitabı

Eser

Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti

Sahipleri : Osman Turan
Selçuklu tarihi konusunda uzman olan Osman Turan'ın Selçukluların genel tarihini anlattığı kitabı

Eser

Selçuklular Zamanında Türkiye

Sahipleri : Osman Turan
Selçuklular konusunda uzman Osman Turan'ın, Selçukluların Anadolu'daki tarihini, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini ve hikayesini anlatan tarik kitabı

Eser

Osmanlı Tarihi

Sahipleri : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı tarihi uzmanı olan İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ın birden fazla cilt olarak (dört cilt) sunulan genel Osmanlı tarihi kitabı

Eser

Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı

Sahipleri : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı tarihi uzmanı İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı sarayı hakkında deaylı bilgi veren kitabı

Eser

Osmanlı Devlet Teşkilatında Kapıkulu Ocakları

Sahipleri : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı tarihi uzmanı İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Kapıkul ocakları hakkında detaylı bilgi veren iki ciltlik eser

Eser

Osmanlı İlmiye Teşkilatı

Sahipleri : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı tarihi uzmanı İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı ilmiye teşkilatı (medrese , eğitim, dini hizmetler vb..) ile ilgili detay bilgi veren eseri

Eser

Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı

Sahipleri : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Osmanlı tarihi uzmanı İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın , divan sistemi, defterdarlık , bahriye teşkilatı hakkında detaylı bilgiler veren eseri

Eser

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi

Sahipleri : İsmail Hami Danişmend
Osmanlı tarihi uzmanı İsmail Hami Danişmend'in, genel Osmanlı tarihini kronolojik olarak ve detaylı olarak anlatan, 6 ciltten oluşan eser

Eser

Devlet- i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar- 1

Sahipleri : Halil İnalcık
Özellikle Osmanlı tarihi konusunda uzman Halil İnalcık'ın , Osmanlının klasik döneminin (kuruluştan 1606'ya kadar) anlatıldığı kitap

Eser

Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ

Sahipleri : Halil İnalcık
Özellikle Osmanlı tarihi konusunda uzman Halil İnalcık'ın, Osmanlının klasik çağını (1300-1600) inceleyen kitabı

Eser

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi

Sahipleri : Halil İnalcık
Özellikle Osmanlı tarihi uzmanı olan Halil İnalcık'ın , iki cilt şeklinde sunulan , Osmanlının kuruluşundan yıkılışına kadar ki ekonomi ve sosyal yapının tarihinin anlatıldığı kitap

Eser

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Sahipleri : Nicolae Iorga (Jorga)
Rumen tarihçi Nicolae Iorga'ın, Osmanlı genel tarihinin anlattığı 5 ciltlik tarih eseri

Eser

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

Sahipleri : İlber Ortaylı
Osmanlı tarihinin, 19. yüzyılda başlayan yenileşme/batılılaşma çalışmalarından 20 yy başlarına kadar gelen döneminin anlatıldığı ve incelendiği kitap

Eser

Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

Sahipleri : Erhan Afyoncu
Osmanlı tarihi uzmanı Erhan Afyoncu'nun hazırladığı, soru-cevap şeklinde Osmanlı tarihi hakkında bilgi veren kitap.

Eser

Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi

Sahipleri : Erhan Afyoncu
Osmanlı tarihi konusunda uzman olan Erhan Afyoncu'nun, Osmanlı tarihinin ana kaynakları olan kronikler, şehnâmeler, gazavatnâmeler, fetihnâmeler, serafetnâmeler, ıslahatnâmeler, surnâmeler ve biyografi kitapları ile Osmanlı İmparatorluğu için Türk tarihleri kadar önemli olan yabancı kaynaklar (Arap, Bizans, Bulgar, İran, İtalyan, Macar ve Sırp) hakkında bir araştırmacının ihtiyaç duyacağı bilgileri içeren kitabı

Eser

Ikd'ul-Cumân fî Tarih Ehli'z-Zaman - Akd-ül-Cümân fî târihi ehl-iz-zemân

Sahipleri : Aynî
Tarih, coğrafya, zooloji , astronomi gibi konularda bilgiler içeren tarih kitabı

Eser

Saracen İmparatorluğunun Tarihi - History Of The Saracens - The History of the Saracen Empires

Sahipleri : Simon Ockley
18. yy başlarında yazılmış, Saracen'lerle (Haçlı seferleri sırasına müslüman veya arap) ilgili tarih yazılmış tarih eseri

Eser

Kitab-ı Tabakat v'el Umem

Sahipleri : Endülüslü Kadı Ahmet
11. asırda yazılmış, milletlerin tarihinin anlatıldığı eser

Eser

Cami-ut Tevarih - Câmi'ut-Tevârîh - Câmi'ü't-Tevârîh

Sahipleri : Reşidüddin Hamedani
İlhanlılar döneminde yazılmış, özellikle Moğol ve Türk tarihi ile ilgili önemli bilgiler veren ansiklopedik bir tarih eseri

Eser

Şecere-i Türkî - Türk'ün Soy Ağacı - Türk'ün Şeceresi

Sahipleri : Ebu'l Gazi Bahadır Han
Hive hanı Ebu'l Gazi Bahadır Han tarafından yaklaşık 1664 tarihlerinde Çağatay Türkçesi ile yazılmış bir tarih eseri. Türk tarihini başlangıcı, Moğol dönemi ve en son Hive hanlığına kadar dönem anlatılmıştır

Eser

Şecere-i Terakime- Türklerin Soykütüğü

Sahipleri : Ebu'l Gazi Bahadır Han
Yasklaşık 1600 yıllarında yazılmış , Türklerin kökeni ve tarihini anlatan bir tarih eseri

Eser

Kitâbü'l-Etrâk - Türklerin Kitabı - Türk Bitigi

Sahipleri : Yazarı bilinememktedir
13. yy sonlarında Doğu Türkçesi ile yazılmış bir tarih eseri. Kitabın bir bölümünde Ergenekon destanına benzeyen bir destan vardır ve bu bilgiyi Ahmet Bican Ercilasun bir yazısında açıklamıştır

Eser

Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi

Sahipleri : Bahaeddin Ögel
1981'de yayınlanan, Hun tarihini anlatan bir eser

Eser

Kutluk Bilge Kül Kağan, Böğü Kağan, ve Uygurlar

Sahipleri : Özkan İzgi
1986 yılında yayınlanmış, Uygurlar ve Kutluk Bilge Kül Kağan ile Böğü Kağan'ın hayatının anlatıldığı bir tarih kitabı

Eser

Türk Halkları Tarihine Giriş

Sahipleri : Peter Benjamin Golden
Türk halklarının başlangıcından çağdaş dönemlere kadar Türk tarihinin anlatıldığı bir kitap

Eser

Attila ve Hunlar

Sahipleri : Gyula Nemeth
Nemeth dışında Ligeti, Vaczy, Eckardt'ın Hunlar ile ilgili yazılarının bulunduğu bir kitapBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir