Bilgi/Açıklama

Genel Konular

Söz Dizimi

PHP, bir örün programlama (web programming) dilidir. Ortaya çıkma amacı, kişilerin kendi kişisel sayfalarını çok kolay bir biçimde oluşturabilmesidir. Kullanımının kolaylığı, PHP dilini yalın sayfaların ötesinde, çok gelişmiş örün uygulamaları geliştirme için kullanılır duruma getirmiştir.

HTML

PHP dili bir HTML sayfası içerisinde kodlanır. Hiç bir PHP öğesi olmasa da, yalnızca HTML öğelerini içeren bir sayfa .php uzantısı ile oluşturulursa PHP sayfası olarak değerlendirilir. Hiç PHP kodu içermeyen bir PHP sayfası aşağıdaki gibi yapılabilir:
<html>
<head>
<title> Godoro PHP </title>
</head>
<body>
<h1> Godoro PHP </h1>
<p> Bu sayfada herhangi bir PHP kodu yok. </p>
</body>
</html>
Görüldüğü gibi yukarıdaki sayfa herhangi bir programlama kodu içermemektedir.
Ekran çıktısı:

PHP

PHP sayfalarında HTML içerisinde kodlar <?php ile ?> arasında yazılır. Bunun daha kısa olan biçimi ise <? ile ?> arasında yazmaktır. Ancak bu, kimi PHP ortamlarında, özel bir ayar yapmadıkça desteklenmez.
Bir sayfada herhangi bir PHP kodu çalıştırmak için:
<?php
  // Buraya PHP kodu gelecek
?>
biçiminde bölüm eklenir.
Ekrana metin basan bir PHP sayfası aşağıdaki gibi yapılabilir:
<html>
<head>
<title> Godoro PHP </title>
</head>
<body>
<h1> Godoro PHP </h1>
<?php
	echo "Burada yazılanlar ekranda görünür";
?>
</body>
</html>
Buradaki echo (yankıla) buyruğu yazılan sicim (string) içeriğini bulunduğu yere basar. PHP dilinde echo ile düz yazı basılabildiği gibi, HTML içeriği de basılabilir.
Yukarıdaki örnekte ekrana bir yazı, echo buyruğu kullanarak basılmaktadır. Söz konusu buyruk, body etiketi içerisinde h1 etiketinden sonra yazılan bir kod bloğunda yazıldığı için, sonuç olarak üretilen HTML kodunda da aynı konumda yer alır.
Ekran çıktısı: PHP dilinde her tümce için demeç (statement) adı verilir ve sonunda noktalı virgül (semicolumn) işareti (;) konur. Satır kavramı yoktur. Aynı satıra birden çok demeç yazılabilir. Ancak okunaklılığı olumsuz etkilediği için hiç önerilmez. Örnek:
echo "Godoro"; echo "PHP"; echo "Kitap";

Söz Dizimi

PHP, bir örün programlama (web programming) dilidir. Ortaya çıkma amacı, kişilerin kendi kişisel sayfalarını çok kolay bir biçimde oluşturabilmesidir. Kullanımının kolaylığı, PHP dilini yalın sayfaların ötesinde, çok gelişmiş örün uygulamaları geliştirme için kullanılır duruma getirmiştir.

Değişken ve Dizi

Değişken (Variable)

Tüm programlama dilleri değişken (variable) adında, içerisinde veri barındıran yapılar içerirler. PHP değişkenlerinin önüne dolar işareti ($) konur. Örneğin company adlı bir değişken tanımlayıp değerini "Godoro" yapmak istenirse aşağıdaki gibi bir kod yazılabilir:
$company="Godoro";
PHP dilinde değişkenler için tür (type) bilgisi verilmez. Tür bilgisini PHP, atanan değere bakarak kendisi bulur. Yukarıdaki örnekte çift tırnak (") içerisindeki değer , verinin türünün sicim (string) olduğunu belirlemiş olur. Bunun yerine atama
$company=123;
biçiminde olsaydı, değişkenin türünün tümsayı olduğu ortaya çıkacaktı.
Bildirilmiş bir değişkenin kullanımı aşağıdaki gibi, yine dolar işareti ($) kullanılarak yapılır. Örnek:
echo $company;
Değişkenleri echo kullanmadan arasında vererek de basmak olanlıklıdır. Örnek:
<?=$unit?>
Burada eşittir (=) işareti echo anlamına gelir. Bu biçimde kullanımda eşittir işaretinden sonra gelen kod parçası bir deyim (expression) olmalı, yani bir değer içermelidir. Buraya demeç (statement) yazılamaz ve sonuna noktalı virgül (;) konulamaz.
Ekrana bir değişkenin değerini basan bir PHP sayfası aşağıdaki gibi yazılabilir:
<html>
<body
<h1> Değişken </h1>
<?php
	$company="Godoro";	
	echo $company;
	$unit="Eğitim";
?>
Birim <b><?=$unit?></b>
</body>
</html>
Yukarıdaki örnekte $company (şirket) diye bir değişken, değeri verilerek tanımlanmakta ve sonra echo buyruğuyla ekrana basılmaktadır. Sonraki satırlarda $unit (birim) değişkeni tanımlamakta ancak ekrana basılması echo ile değil de <?= ve ?> işaretleri arasında basılmaktadır.
Ekran çıktısı:

Sicim (String)

En çok kullanılan veri türlerinden birisi de sicim (string) türüdür. Yazı karakterlerini içerisinde barındırır. Harf, rakam, noktalama işareti gibi klavyeden girilebilen karakterlerin tümü bir sicimin içinde yer alabilir.
Bir sicim içerisinde bir değişken dolar işareti ($) ile kullanılabilir. Örnek:
$name="$course Kursu";
Burada $name değişkeninin değerine $course değişkeninin içeriği de eklenmiş olur.
Sicimleri bitiştirme (concatenate) için nokta (.) işleci kullanılabilir. Örnek:
$course=$company." ".$subject." Kursu ";
Burada $course değişkeninin değeri eşittirden sonra belirtilen $company, $subject ve " Kursu" sicimlerini bitiştirir.
Sicimleri birleştirip ekrana basan tüm bir örnek:
<html>
<body>
<h1> Sicim Bitiştirme </h1>
<?php	
	$company="Godoro";	
	$subject="PHP";
	$course=$company." ".$subject." Kursu ";
	$book="$company $subject Kitabı ";
?>
Kursun Adı : <b><?=$course?></b><br/>
Kitap Adı : <b><?=$book?></b><br/>
</body>
</html>
Yukarıdaki örnekte $company (şirket) ve $subject (konu) değişkenleri, değerleri verilerek tanımlanmış; $course (kurs) ve $book (kitap) değişkenlerinin değerleri ise önceki değişkenleri de içinde barındıran bir sicime atanmıştır.
Ekran çıktısı:

Tür (Type)

PHP için en çok kullanılan temel türler aşağıdaki gibidir:
  • Sicim (String) : Karakterlerden oluşan dizi.
  • Tümsayı (Integer) : Kesirli olmayan, tüm sayı.
  • Kayan (Floating) : Kesirli, ondalıklı gerçek sayı.
  • Mantıksal (Boolean) : Ya doğru ya da yanlış olabilen değer.
Çeşitli türlerde değişkenlerin kullanımına ilişkin bir örnek :
<html>
<body>
<h1> Türler </h1>
<?php
	$course="PHP";
	$hour=30;
	$price=10.5;
	$weekend=true;
?>
Kurs : <b><?=$course?></b><br/>
Saat: <b><?=$hour?></b><br/>
Saatlik Ücret : <b><?=$price?></b><br/>
Haftasonu Mu?: <b><?=$weekend?></b><br/>
</body>
</html>
Yukarıdaki örnekte $course (kurs) değişkeni bir sicim, $hour (saat) değişkeni bir tüm sayı, $price (eder, fiyat) değişkeni de kayan noktalı (gerçek) sayı ve $weekend (haftasonu) değişkeni de mantıksal (boolean) türünde veri tanımlanmakta ve değerler ekrana basılmaktadır.
Ekran çıktısı:

Sicim Dönüşümü (String Conversion)

PHP dilinde tümsayı (integer) ya da kayan (float) sayılar ile sicim (string) türü arasında dönüşüm (conversion) işlevleri bulunmaktadır.

Sicimden Sayıya

Bunlardan intval() (tümsayı değeri) bir sicimi tümsayıya dönüştürürken, floatval() (kayan değer) ise sicimi kayan sayıya döndürür. Örneğin
$integer_value=intval("123");
$float_value=floatval(12.3);
biçimindeki demeçlerde, ilk dize tümsayıya, ikincisi kayan sayıya dönüşüm sağlar.

Sayıdan Sicime

Sayılardan sicime dönüştürmek için strval() (sicim değeri) işlevi kullanılır. Örneğin
$int_string=strval(123);
$float_strig=strval(12.3);
biçimindeki demeçlerden ilkinde tüm sayıdan sicime dönüşüm yapılırken ikincisinde dönüşüm kayan sayıdan yapılmaktadır.

Dönüşüm Örneği

Dönüşüm işlemleriyle ilgili örnekler içeren bir PHP yaprağı aşağıdaki gibi yapılabilir:
<html>
<body>
<h1> Dönüşüm </h1>
<?php
$integer_value=intval("123");
$float_value=floatval(12.3);
$int_string=strval(123);
$float_string=strval(12.3);
?>
Tümsayı Değer : <b><?=$integer_value?></b><br/>
Kayan Değer: <b><?=$float_value?></b><br/>
<br/>
Tümsayı Sicim : <b><?=$int_string?></b><br/>
Kayan Sicim: <b><?=$float_string?></b><br/>
</body>
</html>
Yukarıdaki örnekte ilk olarak sicim değerleri tüm sayı ve kayan sayıya çevrilmektedir. Son bölümde sicim değerlerinin sayılara dönüşümü yapılmaktadır.
Ekran çıktısı:

Döküm (Casting)

Sayılar ya da aynı kökten gelen değerlerin türleri arasındaki dönüşüme döküm (casting) adı verilir. Buradaki işlemde, sicimden sayıya ya da sayıdan sicime gibi, ilgisiz bir türden ötekinde dönüşüm söz konusu değildir. Yapılan; sayıdan sayıya, bir alt türden ötekine dönüşümdür. Örneğin
$integer_value= (int) 12.3 ;
biçimindeki demeçte, (int) (tüm sayı) biçimindeki kod ile, kayan sayı tüm sayıya dökülür. Buna göre 12.3 sayısı artık 12 olur. Dökme değişkenlerle de yapılabilir:
$integer_value= (int) $float_value ;
Geniş türden dar türe, örneğin kayan sayıdan tüm sayıya dökümler zorunlu olarak gösterilir. Çünkü veri yitimi olur, ondalık kesimdeki değerler yitirilir. Ancak dar türden geniş türe döküm kendinden yapılabilir. Örneğin
$float_value = (float) $integer_value ;
biçiminde, (float) (kayan) kodu ile yapılabileceği gibi
$float_value = $integer_value ;
gibi, tür belirtmeden de döküm yapılabilir. Çünkü burada 12 biçimindeki bir değer 12.0 biçimde kayan sayıya dönüşse de veri yitimi olmaz.
Döküm işlemlerini içeren bir örnek aşağıdaki gibi yapılabilir:
<html>
<body>
<h1> Döküm </h1>
<?php
	$integer_value=(int)12.3 ;
	$float_value=(float)$integer_value ;
	$float_value=$integer_value ;
?>
Tümsayı Değer : <b><?=$integer_value?></b><br/>
<br/>
Kayan Değer: <b><?=$float_value?></b><br/>
</body>
</html>
Ekran çıktısı:

Dizi

Birden çok değerin bir değişkende tutulması için dizi (array) denilen yapılar kullanılır. Buna göre
$myarray=array("Öğe 1","Öğe 2","Öğe 3");	
biçiminde bir kullanımla 3 adet öğe $myarray adlı diziye atanmış olur. Dizinin öğelerine sıra (index) ile erişim için
$myarray[index]
biçiminde bir kullanım yapılır. Diziler sıfır tabanlı (zero-based) olarak, yani ilk öğenin sırası 1 değil 0 olacak biçimde çalışır. Örneğin
$myarray[2]
deyimi dizinin 3. öğesini gösterir
Bir dizideki elemanların sayısını almak için count() (say) işlevi kullanılır. Örnek:
$mycount=count($myarray)
Dizi kullanımına bir örnek aşağıdaki gibi verilebilir:
<html>
<body>
<h1> Dizi </h1>
<?php
	$course=array("PHP","Java","C#");		
?>
Kurs 1 : <?=$course[0]?><br/>
Kurs 2 : <?=$course[1]?><br/>
Kurs 3 : <?=$course[2]?><br/>
</body>
</html>
Yukarıdaki örnekte $course (kurs) diye bir dizi, 3 değer verilerek tanımlanmaktadır. Daha sonra HTML içinde bu dizinin öğelerine, ilk öğenın sırası 0 olacak biçimde erişilip ekrana basılmaktadır.
Ekran çıktısı: .
tekzaf tarafından 04.11.2018 tarihinde eklenmiş/güncellenmiştir.

Bu Sayfayı Paylaş:

Fibiler Üyelerinin Yorumları


Tüm üyeler içeriklere yorum ekleyerek katkıda bulunabilir : Yorum Gir

Misafir Yorumları
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et:

Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir