Kavramın Tanımları

Adem-i Merkeziyetçilik

Tanım: Merkezi devletin veya yönetimin, yetkilerinin mümkün olabildiği kadar yerel yönetimlere devredilmesini savunan görüş. "Adem" kelimesi olmama ve yokluk anlamına gelmektedir ve Adem-i Merkeziyet ifadesi "merkezin yokluğu" anlamına gelir. Osmanlı döneminde Prens Sabahattin , Adem-i Merkeziyetçilik görüşünün öncüsüdür

tekzaf tarafından 27.09.2014 tarihinde eklenmiş/güncellenmiştir.

Bu Sayfayı Paylaş:

Fibiler Üyelerinin Yorumları


Tüm üyeler içeriklere yorum ekleyerek katkıda bulunabilir : Yorum Gir

İlgili Kategoriler ve İçerikleri

Osmanlı Devleti : Osmanlı Devleti Devşirme Hadım Saltanat İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlıda Devşirme ve Cariyelik İstanbul Efendisi Osmanlı Padişahları Eş Seçimleri Osmanlı Türk Değildir Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan Muhteşem Yüzyıl Osmanlı Padişahları Listesi Osmanlı Padişahları ve İçki Evliya Çelebi Magazin Gazetecisidir Yeni Çağ İstanbul Fethi İle Değil Doğu Roma'n.. Türkçe'yi Resmi Dil Yapan Karamanoğulları Değ.. Yirmisekiz Mehmed Çelebi Kaime Divan-i Hümayun Bâb-ı Defterî - Defterdarlık Bâb-ı Âsafî - Babıali (Bâbıâlî) Defterhane - Defterhâne-i Âmire Sadrazamlık - Veziriazamlık Sedaret Dahiliye Nezareti Hariciye Nezareti Deâvi Nezareti (Divân-ı Deâvi Nezâreti) Meclis-i Vükelâ Meclis-i Vâlâ (Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliy.. Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî Dâr-ı Şûrâ-yı Babalî Karantina Meclisi Hazine-i Hassa - Hazine-i Enderûn Hazine-i Hassa Nezareti Defter-i Hakani Defter-i Hakani Nezareti Karantina Meclisi Kuruldu Maliye Nezareti Kuruldu Zaptiye Nezareti Zaptiye Nezareti Kuruldu Ticaret ve Ziraat Nezareti Kuruldu Posta ve Telgraf Nezareti Kuruldu Hazine-i Hassa Nezareti Kuruldu Maarif Nezareti (Nazırlığı) Maarif Nezareti Kuruldu Defter-i Hakanî Nezareti Kuruldu Adliye Nezareti Kuruldu Harbiye Nezareti Harbiye Nezareti Kuruldu Koca Mehmed Ragıp Paşa İmaret - İmarethane Maarif Nazırlığı - Maarif Vekaleti Medrese Osmanlı Tarihi Osmanlı İlmiye Teşkilatı Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Devlet- i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzeri.. Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal .. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehb.. Müsadere Abdülmecid Koca Mustafa Reşit Paşa Yed'i Vahit - Yedi-i Vahit İltizâm Yöntemi Mültezim Mehmed Emin Âli Paşa Klasik Dönem - Klasik Çağ Osmanlı Beyliği Kapıcıbaşı Nişli Mehmet Ağa Mustafa Rasih Paşa Dimitri Kantemiroğlu - Dimitri Cantimir - Di.. Mavrokordato Ailesi - Mavrokordatos Ailesi - .. Hezarfen Hüseyin Efendi Pirizade Mehmet Sahip Efendi Nevşehirli İbrahim Paşa Mehmet Esat Hoca Efendi - Yanyalı Hoca Esat E.. İbrahim Müteferrika François Baron de Tott Islahat Devri Mebusan Meclisi - Meclis-i Mebusan Âyan Meclisi - Meclis-i Ayan - Heyet-i Ayan Türklerin Yazılı Kültürü (Türklerin Edebiyatı.. Mustafa Satı Bey - Mustafa Satı-el Husri Mehmet Ziya Gökalp Abdurrahman Kevvakibî - Abdurrahman Kevâkibî Prens Sabahattin - Mehmet Sabahattin Adem-i Merkeziyetçilik Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyet.. Ahrar Fırkası - Osmanlı Ahrar Fırkası - Fırka.. Celal Nuri İleri İlmiye - İlmiye Sınıfı - Ulema Viyana Kuşatması Birinci Viyana Kuşatması İkinci Viyana Kuşatması Mustafa Sami Efendi III. Murad Kösem Sultan I. Ahmed IV. Murad İbrahim - Deli İbrahim Hatice Terhan Sultan - Hatice Turhan Sultan IV. Mehmet - Avcı Mehmet Kara Dev Murad Paşa III. Selim Nizam-ı Cedid Kabakçı Mustafa Kabakçı Mustafa İsyanı Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk Yâranı IV. Mustafa II. Mahmud Kavalalı Mehmet Ali Paşa Âyan Çandarlılar Köprülüler Tepedelenli Ali Paşa Mütesellim Mütesellimlik Meşveret-i Amme - Meşveret Meclisi Sekban-ı Cedid - Sekbân-ı Cedîd - Segbân-ı Ce.. Sened-i İttifak Hatt-ı Hümâyun - Hatt-ı Şerif Eşkinci Ocağı Sancak-ı Şerif Abdurrahman Şeref Tarih-i Devlet-i Osmaniyye - Târîh-i Devlet-i.. Tarih-i Cevdet Koca Sekbanbaşı Risalesi - Hulâsatü'l-kelâm f.. Koca Hüsrev Mehmed Paşa Asakir-i Mansure-i Muhammediyye Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn - Mühendishâne.. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun Helmuth Karl Bernhard von Moltke Mekteb-i Maarif-i Adliye Mekteb-i Tıbbiye - Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane.. Mekteb-i Harbiye Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi - Beşiktaş ve Ort.. Şânizade Mehmet Ataullah Efendi Alexandre Blacque - Blek Bey Osmanlı İmpartorluğunun Kuruluşu Mehmed Fuad Köprülü
Ekonomi - Siyaset - Polika : Neo-con (Neo Conservative) - Yeni Muhafazakar.. Amacı Olan Salak Bir İnsandan Başka Kimse Ülk.. Eğer Çok Zeki ve Kültürlü Değilseniz Siyasi-İ.. Siyasi-İdeolojik Amaçlarına Göre İnsanların Z.. Türki-Farsi-Kafkas Birliği Kurulmalıdır CIA - Central Intelligence Agency FBI - Federal Bureau of Investigation Paul L. Williams Graham E. Fuller Sibel Edmonds RAND - Research ANd Development Corporation Henry Alfred Kissinger Condoleeza Rice Donald Rumsfield James R. Schlesinger RAND (Research ANd Development Corporation) C.. Tebliğ Cemaati Mübarek Gilani Cemaat ül Fukra Marc Grossman Morton Abramowitz Adem-i Merkeziyetçilik Genocide Kelimesi Latince Genus ve Cidus Keli..

Misafir Yorumları
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim/Bize Yazın   mh@fibiler.com   Google+   Facebook   Twitter   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir