İlgili Kategoriler  :  Tarih    Osmanlı Devleti   

Saltanat

Tanım: Tek bir kişinin egemen olduğu yönetim şeklidir.
İçeriği Ekleyen : tekzaf

İçerik ile ilgili katkıda bulunabilirsiniz : Yorum Ekleyin
Tarih : Tarih Sözlü Tarih Sözlü Kaynak Yazılı Kaynak Tarihi Olay Tarihi Olgu Fransız İhtilali İle İlgili Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Örneği Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih Öğretici (Pragmatik) Tarih Araştırıcı Tarih (Neden-Nasılcı Tarih) Tarih Yazma Çeşitleri Özel (Hususî) Tarih Genel (Umumî) Tarih Genel ve Özel Tarih İktisat Tarihi Sosyal Tarih Siyasi Tarih Tarih Dönemi (Devri) Prehistorya-Tarih Öncesi Annales Okulu Ana Kaynak - Birinci Elden Kaynak İkinci Elden Kaynak Tarih Kaynakları Birinci Elden ve İkinci Elden Kaynaklar Olarak İkiye Ayrılır Saltanat Tarih Birbirinin Ardından Gelen İğrenç Olaylardan Oluşmuştur Efsâneler, Hakikatlerden Daha Yakışıklı ve Uzun Ömürlüdür. Mezarlarda Ölen Kişinin Yanında Bulunan ve Bilerek Koyulmuş Eşyalar Olduğu Yerde Kalmalıdır Arşiv Devlet Arşivi Yazma Matbu Matbu Eser Matbu Belge - Matbu Evrak Vekayinâme (Kronik) En Eski Kronik Eusebios(Eusebius)'un Kroniğidir Şecere Geneoloji (Jeneoloji) Ensab Cetveti Kütübü'l-Ensab Seyahatname Sefaretnâmeler Acta Diurna Dünyanın ilk süreli yayın Acta Diurna'dır Dünyanın İlk Süreli Yayını Tching Pao'dur Vaka-i Mısrıyye Takvim-i Vekâyi Salnâme Kitabe-Yazıt Nekropol (Nekropolis) Lahit Höyük Tümülüs Kurgan Tümülüs ile Höyük Arasındaki Fark Sikke Sikke Darbı Divan Tarih Biliminin Kullandığı Kaynakların Sınıflandırılması Dış Eleştiri (Dış Tenkit) - Kaynak Kritiği İç Eleştiri (İç Tenkit) - Olayların Kritiği Tarih Kaynaklarının Dış ve İç Eleştiri Olarak İkiye Ayrılması Ferağ Kaydı Müellif Nüshası Tarih Araştırmalarında Kopyalar Arasında En İyi Nüshanın Tespit Edilmesi Tenkitli Metin Eskiçağ Tarihi Önasya Eskiçağ İki Ana Gruba Ayrılabilir Graffiti Dipinti Stel Bezeme - Tezyin Kent (Şehir) Devleti Kline Derin Tarih Dergisi Batılılaşma Saracen Homo İslamicus Thomas Edward Lawrence - T.E Lawrence Emeviler Abbâsiler Tabakat En-Nâsır li Dîn'illâh Muhammed Abduh Restorasyon İcab-ı Asra İntibak Nûşin-revan - Nûşirevan - Enuşirvan - Enûşirvân Res Gestae Historia Rerum Gestarum Historein Çizgisel Tarih Döngüsel Tarih Tarihe Eleştirel ve Bilimsel Bakış Batıda Ancak 18 yy da Başlamıştır
Osmanlı Devleti : Osmanlı Devleti Devşirme Hadım Saltanat İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlıda Devşirme ve Cariyelik İstanbul Efendisi Osmanlı Padişahları Eş Seçimleri Osmanlı Türk Değildir Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan Muhteşem Yüzyıl Osmanlı Padişahları Listesi Osmanlı Padişahları ve İçki Evliya Çelebi Magazin Gazetecisidir Yeni Çağ İstanbul Fethi İle Değil Doğu Roma'nın Çökmesi İle Başlamıştır Türkçe'yi Resmi Dil Yapan Karamanoğulları Değil Osmanlılardır Yirmisekiz Mehmed Çelebi Kaime Divan-i Hümayun Bâb-ı Defterî - Defterdarlık Bâb-ı Âsafî - Babıali (Bâbıâlî) Defterhane - Defterhâne-i Âmire Sadrazamlık - Veziriazamlık Sedaret Dahiliye Nezareti Hariciye Nezareti Deâvi Nezareti (Divân-ı Deâvi Nezâreti) Meclis-i Vükelâ Meclis-i Vâlâ (Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye) Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî Dâr-ı Şûrâ-yı Babalî Karantina Meclisi Hazine-i Hassa - Hazine-i Enderûn Hazine-i Hassa Nezareti Defter-i Hakani Defter-i Hakani Nezareti Karantina Meclisi Kuruldu Maliye Nezareti Kuruldu Zaptiye Nezareti Zaptiye Nezareti Kuruldu Ticaret ve Ziraat Nezareti Kuruldu Posta ve Telgraf Nezareti Kuruldu Hazine-i Hassa Nezareti Kuruldu Maarif Nezareti (Nazırlığı) Maarif Nezareti Kuruldu Defter-i Hakanî Nezareti Kuruldu Adliye Nezareti Kuruldu Harbiye Nezareti Harbiye Nezareti Kuruldu Koca Mehmed Ragıp Paşa İmaret - İmarethane Maarif Nazırlığı - Maarif Vekaleti Medrese Osmanlı Tarihi Osmanlı İlmiye Teşkilatı Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Devlet- i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar- 1 Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Osmanlı İmparatorluğu Tarihi İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi Müsadere Abdülmecid Koca Mustafa Reşit Paşa Yed'i Vahit - Yedi-i Vahit İltizâm Yöntemi Mültezim Mehmed Emin Âli Paşa Klasik Dönem - Klasik Çağ Osmanlı Beyliği Kapıcıbaşı Nişli Mehmet Ağa Mustafa Rasih Paşa Dimitri Kantemiroğlu - Dimitri Cantimir - Dimitri Cantemir Mavrokordato Ailesi - Mavrokordatos Ailesi - Mavrokordat Ailesi Hezarfen Hüseyin Efendi Pirizade Mehmet Sahip Efendi Nevşehirli İbrahim Paşa Mehmet Esat Hoca Efendi - Yanyalı Hoca Esat Efendi - Yanyalı Esat Efendi İbrahim Müteferrika François Baron de Tott Islahat Devri Mebusan Meclisi - Meclis-i Mebusan Âyan Meclisi - Meclis-i Ayan - Heyet-i Ayan Türklerin Yazılı Kültürü (Türklerin Edebiyatı) - Della letteratura de'Turchi Mustafa Satı Bey - Mustafa Satı-el Husri Mehmet Ziya Gökalp Abdurrahman Kevvakibî - Abdurrahman Kevâkibî Prens Sabahattin - Mehmet Sabahattin Adem-i Merkeziyetçilik Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti Ahrar Fırkası - Osmanlı Ahrar Fırkası - Fırka-i Ahrar Celal Nuri İleri İlmiye - İlmiye Sınıfı - Ulema Viyana Kuşatması Birinci Viyana Kuşatması İkinci Viyana Kuşatması Mustafa Sami Efendi III. Murad Kösem Sultan I. Ahmed IV. Murad İbrahim - Deli İbrahim Hatice Terhan Sultan - Hatice Turhan Sultan IV. Mehmet - Avcı Mehmet Kara Dev Murad Paşa III. Selim Nizam-ı Cedid Kabakçı Mustafa Kabakçı Mustafa İsyanı Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk Yâranı IV. Mustafa II. Mahmud Kavalalı Mehmet Ali Paşa Âyan Çandarlılar Köprülüler Tepedelenli Ali Paşa Mütesellim Mütesellimlik Meşveret-i Amme - Meşveret Meclisi Sekban-ı Cedid - Sekbân-ı Cedîd - Segbân-ı Cedîd Sened-i İttifak Hatt-ı Hümâyun - Hatt-ı Şerif Eşkinci Ocağı Sancak-ı Şerif Abdurrahman Şeref Tarih-i Devlet-i Osmaniyye - Târîh-i Devlet-i Osmâniyye Tarih-i Cevdet Koca Sekbanbaşı Risalesi - Hulâsatü'l-kelâm fî Reddi'l-avâm Koca Hüsrev Mehmed Paşa Asakir-i Mansure-i Muhammediyye Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn - Mühendishâne-i Fünûn-u Berrî-i Hümâyûn Mühendishane-i Bahr-i Hümayun Helmuth Karl Bernhard von Moltke Mekteb-i Maarif-i Adliye Mekteb-i Tıbbiye - Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane - Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane Mekteb-i Harbiye Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi - Beşiktaş ve Ortaköy Cemiyet-i İlmiyesi Şânizade Mehmet Ataullah Efendi Alexandre Blacque - Blek Bey Osmanlı İmpartorluğunun Kuruluşu Mehmed Fuad Köprülü

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir