İlgili Kategoriler  :  Osmanlı Devleti    Ekonomi - Siyaset - Polika   

Adem-i Merkeziyetçilik

Tanım: Merkezi devletin veya yönetimin, yetkilerinin mümkün olabildiği kadar yerel yönetimlere devredilmesini savunan görüş. "Adem" kelimesi olmama ve yokluk anlamına gelmektedir ve Adem-i Merkeziyet ifadesi "merkezin yokluğu" anlamına gelir. Osmanlı döneminde Prens Sabahattin , Adem-i Merkeziyetçilik görüşünün öncüsüdür
İçeriği Ekleyen : tekzaf

İçerik ile ilgili katkıda bulunabilirsiniz : Yorum Ekleyin
Osmanlı Devleti : Osmanlı Devleti Devşirme Hadım Saltanat İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlıda Devşirme ve Cariyelik İstanbul Efendisi Osmanlı Padişahları Eş Seçimleri Osmanlı Türk Değildir Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan Muhteşem Yüzyıl Osmanlı Padişahları Listesi Osmanlı Padişahları ve İçki Evliya Çelebi Magazin Gazetecisidir Yeni Çağ İstanbul Fethi İle Değil Doğu Roma'nın Çökmesi İle Başlamıştır Türkçe'yi Resmi Dil Yapan Karamanoğulları Değil Osmanlılardır Yirmisekiz Mehmed Çelebi Kaime Divan-i Hümayun Bâb-ı Defterî - Defterdarlık Bâb-ı Âsafî - Babıali (Bâbıâlî) Defterhane - Defterhâne-i Âmire Sadrazamlık - Veziriazamlık Sedaret Dahiliye Nezareti Hariciye Nezareti Deâvi Nezareti (Divân-ı Deâvi Nezâreti) Meclis-i Vükelâ Meclis-i Vâlâ (Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye) Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî Dâr-ı Şûrâ-yı Babalî Karantina Meclisi Hazine-i Hassa - Hazine-i Enderûn Hazine-i Hassa Nezareti Defter-i Hakani Defter-i Hakani Nezareti Karantina Meclisi Kuruldu Maliye Nezareti Kuruldu Zaptiye Nezareti Zaptiye Nezareti Kuruldu Ticaret ve Ziraat Nezareti Kuruldu Posta ve Telgraf Nezareti Kuruldu Hazine-i Hassa Nezareti Kuruldu Maarif Nezareti (Nazırlığı) Maarif Nezareti Kuruldu Defter-i Hakanî Nezareti Kuruldu Adliye Nezareti Kuruldu Harbiye Nezareti Harbiye Nezareti Kuruldu Koca Mehmed Ragıp Paşa İmaret - İmarethane Maarif Nazırlığı - Maarif Vekaleti Medrese Osmanlı Tarihi Osmanlı İlmiye Teşkilatı Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Devlet- i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar- 1 Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Osmanlı İmparatorluğu Tarihi İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi Müsadere Abdülmecid Koca Mustafa Reşit Paşa Yed'i Vahit - Yedi-i Vahit İltizâm Yöntemi Mültezim Mehmed Emin Âli Paşa Klasik Dönem - Klasik Çağ Osmanlı Beyliği Kapıcıbaşı Nişli Mehmet Ağa Mustafa Rasih Paşa Dimitri Kantemiroğlu - Dimitri Cantimir - Dimitri Cantemir Mavrokordato Ailesi - Mavrokordatos Ailesi - Mavrokordat Ailesi Hezarfen Hüseyin Efendi Pirizade Mehmet Sahip Efendi Nevşehirli İbrahim Paşa Mehmet Esat Hoca Efendi - Yanyalı Hoca Esat Efendi - Yanyalı Esat Efendi İbrahim Müteferrika François Baron de Tott Islahat Devri Mebusan Meclisi - Meclis-i Mebusan Âyan Meclisi - Meclis-i Ayan - Heyet-i Ayan Türklerin Yazılı Kültürü (Türklerin Edebiyatı) - Della letteratura de'Turchi Mustafa Satı Bey - Mustafa Satı-el Husri Mehmet Ziya Gökalp Abdurrahman Kevvakibî - Abdurrahman Kevâkibî Prens Sabahattin - Mehmet Sabahattin Adem-i Merkeziyetçilik Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti Ahrar Fırkası - Osmanlı Ahrar Fırkası - Fırka-i Ahrar Celal Nuri İleri İlmiye - İlmiye Sınıfı - Ulema Viyana Kuşatması Birinci Viyana Kuşatması İkinci Viyana Kuşatması Mustafa Sami Efendi III. Murad Kösem Sultan I. Ahmed IV. Murad İbrahim - Deli İbrahim Hatice Terhan Sultan - Hatice Turhan Sultan IV. Mehmet - Avcı Mehmet Kara Dev Murad Paşa III. Selim Nizam-ı Cedid Kabakçı Mustafa Kabakçı Mustafa İsyanı Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk Yâranı IV. Mustafa II. Mahmud Kavalalı Mehmet Ali Paşa Âyan Çandarlılar Köprülüler Tepedelenli Ali Paşa Mütesellim Mütesellimlik Meşveret-i Amme - Meşveret Meclisi Sekban-ı Cedid - Sekbân-ı Cedîd - Segbân-ı Cedîd Sened-i İttifak Hatt-ı Hümâyun - Hatt-ı Şerif Eşkinci Ocağı Sancak-ı Şerif Abdurrahman Şeref Tarih-i Devlet-i Osmaniyye - Târîh-i Devlet-i Osmâniyye Tarih-i Cevdet Koca Sekbanbaşı Risalesi - Hulâsatü'l-kelâm fî Reddi'l-avâm Koca Hüsrev Mehmed Paşa Asakir-i Mansure-i Muhammediyye Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn - Mühendishâne-i Fünûn-u Berrî-i Hümâyûn Mühendishane-i Bahr-i Hümayun Helmuth Karl Bernhard von Moltke Mekteb-i Maarif-i Adliye Mekteb-i Tıbbiye - Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane - Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane Mekteb-i Harbiye Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi - Beşiktaş ve Ortaköy Cemiyet-i İlmiyesi Şânizade Mehmet Ataullah Efendi Alexandre Blacque - Blek Bey Osmanlı İmpartorluğunun Kuruluşu Mehmed Fuad Köprülü
Ekonomi - Siyaset - Polika : Neo-con (Neo Conservative) - Yeni Muhafazakarlık Amacı Olan Salak Bir İnsandan Başka Kimse Ülkeye veya Topluma Daha Fazla Zarar Veremez Eğer Çok Zeki ve Kültürlü Değilseniz Siyasi-İdeolojik Bir Amacınız Olmasın Siyasi-İdeolojik Amaçlarına Göre İnsanların Zararlı Olma Sırası Türki-Farsi-Kafkas Birliği Kurulmalıdır CIA - Central Intelligence Agency FBI - Federal Bureau of Investigation Paul L. Williams Graham E. Fuller Sibel Edmonds RAND - Research ANd Development Corporation Henry Alfred Kissinger Condoleeza Rice Donald Rumsfield James R. Schlesinger RAND (Research ANd Development Corporation) CIA ye Çalışmaktadır ve Düşünce Kuruluşu Değildir Tebliğ Cemaati Mübarek Gilani Cemaat ül Fukra Marc Grossman Morton Abramowitz Adem-i Merkeziyetçilik Genocide Kelimesi Latince Genus ve Cidus Kelimelerinden Ortaya Çıkmıştır

Bize Yazın   mh@fibiler.com   Facebook   Twitter   Google+   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir