İçindekiler :

Aksiyomatik Yöntem Aksiyom - Belit Aksiyom ile Postulat Farkı Bilimsel Yöntem Deneycilik (Empirizm veya Ampirizm) Haluk Berkmen Web Sitesi Hipotez - Varsayım Nomoloji Olgu - Fenomen (Phenomena) Postulat Pozitivizm - Olguculuk Sosyal Bilimler Gerçekte Bilim Değildir Teorem Teori ile Teorem Kavramları Teori - Kuram Tez Yasa (Kanun)

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavramın Tanımları

Bilimsel Yöntem

Tanım: Bilimde, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi amacıyla seçilen gözleme, deneye, kanıtlamaya dayalı yöntem

Kavramın Tanımları

Aksiyom - Belit

Tanım: Bir teorinin veya önermeler sistemi içinde, doğru olduğu düşünülen veya doğru olarak kabul edilen temel önerme veya bilgi. Diğer önermeler veya kurallar bu aksiyomları kullanırlar. Postula bazı kaynaklarda aksiyom yerine de kullanılabilir

Kavramın Tanımları

Postulat

Tanım: Kanıt veya ispatı olmamasına rağmen doğru kabul edilen önerme veya bilgi. Aksiyom bazı kaynaklarda postulat yerine de kullanılabilir

Bilgi/Açıklama

Aksiyom ile Postulat Farkı

Aksiyom ve Postulat doğru olduğu ispata veya kanıta dayanmadan kabul edilen önerme veya bilgi anlamlarına gelmektedir. Bugün çoğu kaynaklar postulat yerine aksiyom ifadesini kullanmaktadırlar. Postulat bugün daha çok geometri dalındaki aksiyomlar için tercih edilmektedir ve diğer bilim dallarında daha çok aksiyom ifadesi kullanılır


Kavramın Tanımları

Tez

Tanım: Çeşitli argümanlar veya bilgiler vererek, bir konu, olgu veya olay ile ilgili söylenen yeni bir fikir veya önerme

Kavramın Tanımları

Hipotez - Varsayım

Tanım: Herhangi bir kanıtlama ve doğrulama yapılmamasına rağmen , doğru olduğuna inanılarak ortaya atılan tez, öneri, fikir. Hipotezin ortaya atıldıktan sonra ispatlanmasına veya çürütülmesine çalışılmaktadır

Kavramın Tanımları

Teorem

Tanım: Aksiyomlar , tanımlar ve diğer teoremlere dayanılarak kanıtlanmış bilimsel önerme , fikir veya sav

Kavramın Tanımları

Teori - Kuram

Tanım: Bazı aksiyomlara (postula , doğruluğu kabul edilen önermeler) dayanarak , bir olayı, olguyu, kavramı , doğrulanmış ve sınanmış kurallar ve yasalar sistemi ortaya koyarak açıklanması. Teori farklı bilim dallarında farklı anlamlara gelebilmektedir

Bilgi/Açıklama

Teori ile Teorem Kavramları

Teori ve Teorem farklı kavramlardır ve birbirlerine karıştırılmaması gerekir.

Teorem , aksiyomlar , tanımlar ve diğer teoremlere dayanılarak kanıtlanmış bir önerme veya savdır. Teori ise bir olayı, olguyu açıklayan yasalar ve kurallar sistemidir. 

Teorem, mantık ve matematik bilimi (aksiyomlara dayanılarak geliştirilen bilimler) ile ilgilidir. Teori ise hemen hemen bütün bilim dallarında kullanılır


 


Kavramın Tanımları

Yasa (Kanun)

Tanım: Bir olgu, olayı kesin olarak açıklayan, her zaman kanıtlanabilen , yanlışlanamayan , herkes tarafından kabul görmüş kural veya bilgi

Kavramın Tanımları

Pozitivizm - Olguculuk

Tanım: Tüm bilginin ancak deneyler yoluyla elde edilen sayısal ve nesnel sonuclardan çıkartılabileceğini savunan , sezgi ve metafiziği reddeden görüş. Olgu (Fenomen) kavramına dayanmasında dolayı olguculuk şeklinde Türkçe'ye çevrilmektedir

Kavramın Tanımları

Nomoloji

Tanım: Doğa ve mantık bilimlerinde kanunları (yasa) bulmak için yapılan araştırma

Kavramın Tanımları

Deneycilik (Empirizm veya Ampirizm)

Tanım: Bilginin ancak deneyim , tecrübe veya deney sonucu edinilebileceğini savunan görüş

Kavramın Tanımları

Olgu - Fenomen (Phenomena)

Tanım: Deneysel olarak elde edilen ve tekrarlanabilen, aynı belirli sebepler ile hep aynı sonuçların çıktığı olay veya kavram. Aynı sebepler hep aynı sonucu çıkardığı , deneysel olarak ispatlanan her türlü bilgi için bu ifade kullanılır. Düşünülmüş olanın karşıtı olarak da kullanılmaktadır

Sav/Görüş (Fibiler.com bir konu hakkındaki her türlü farklı görüşleri derler)

Sosyal Bilimler Gerçekte Bilim Değildir

Sosyal bilimler fizik,kimya,biyoloji gibi gerçek bir bilim değildir

Kavramın Tanımları

Aksiyomatik Yöntem

Tanım: Aksiyomlara dayanarak yapılan akıl yürütme yöntemi

Web Kaynağı

Haluk Berkmen Web Sitesi

Fizik uzmanı Haluk Berkmen'in bilim ve kadim diller ile yazılarının olduğu web sitesiBu Sayfayı Paylaş:

İletişim/Bize Yazın   mh@fibiler.com   Google+   Facebook   Twitter   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir